Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Hovedfagsoppgaver 1980-1989

En oversikt over hovedfagsoppgaver levert mellom 1980 og 1989

Hovedinnhold

1989

 

Beck Flåm, Laila Sofie

Problemløsning i samferdselssektoren ‑ En undersøkelse av beslutningsprosessen bak lokaliseringen av stamveg Oslo‑Bergen.

 

Dale, Geir

Strukturerende hensyn bak statens lønnssystem.

Lønnspolitisk reform og tradisjon belyst gjennom VB caset.

 

Femanger, Anne‑Karin

Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. ‑ En iverksettingsstudie.

 

Fjelldalen, Eva

Personalpolitikk, organisasjonsdemografi og virkemåte.

En studie av Oseberg produksjon.

 

Flaaterud, Stian

Kommunestørrelse og lokalpolitikere ‑ en studie av kommunesammenslåinger i Vestfold.

 

Jamil, Ishtiaq

Innovations by local governments:

A comparative study of local government innovations in Norway and France.

 

Rolland, Vidar Wangen

Reformprosesser i den ytre landbruksforvaltningen. Reorganisering av Jordskifteverket.

 

Sitter, Aase Ruth

Kvalitetssikring av medisinsk teknologi ‑ ny vin i gamle sekker?

 

Slåtten, Sigbjørn Andreas

Idrett og offentleg politikk.

Ein studie av trekk ved samhandlinga mellom Norges Idrettsforbund og styresmaktene etter 1945.

 

Thomassen, Åse

Nationaltheatret.

Et case studie av teatrets organisasjon.

 

Wærness, Marit

Sentralstyring ‑ institusjonell respons.

En studie av svenske forvaltningsmyndigheters reaksjoner på et forsøk med treårsbudsjettering.

 

Øverdal, Knut Berge

Iverksetting av distriktspolitikk.

Finnmark som egen utdanningsregion.

 

Frydenlund, Stein Wolff

Norsk museumspolitikk ‑ Lokal og sentral orientering i perioden 1960‑1988.

 

Hauge, Øystein

 

Stat og kommune.

Ein analyse av direktorata si rolle i frikommuneforsøket.

 

Haugen, Olaug

 

Organiseringa av kommunale flyktningemottak.

Stifinnarar uten kart og kompass.

 

Holmefjord, Agathe

 

Reform uten endring?

Statlig utforming og lokal iverksetting av institusjonsomsorgen for rusmiddelmisbrukere.

 

Kvåle, Gro

 

Opprettinga av Utlendingsdirektoratet ‑ frå krise til kontroll?

 

Otterlei, Jill Beth

 

Roller ved flyktningekontor ‑ "snillisme" på norsk ?

 

Østrem, Wenche

 

Personutskiftninger og arbeidsvilkår i kommunalpolitikken.
 

 

 

 

 

1988

 

 

Appiah, Francis

Politicians and civil servants in Ghana.

Determining the bureaucratic culture in a bequeathed colonial state.

 

Barvik, Bjørn

 

Leiing og organisasjonsformer i Forsvaret.

Ein studie av problemoppfatninger blant befal om leiing og organisasjonsformer i Forsvaret 1945‑1985.

 

Birkeli, Lars Einar

 

Oljeskatt og forvaltningsstruktur.

En studie av utformingen av norsk oljebeskatning mellom 1965 og 1975.

 

Dahl, Øivind

 

Kun til innvortes bruk.

En studie av endringsprosesser i Husbanken 1985 ‑ 1988.

 

Djupvik, Alf Roger

 

Den norske bistandforvaltninga.

Ei studie av faktorer som påverkar evna til å nå målet om fattigdomsorientering.

 

Hansken, Hildegunn

 

Kommunen og næringslivet.

Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger.

 

Kjæmpenes, Wenche Margrethe

 

Fiskedoktoren ‑ veterinær eller biolog?

En studie av aktører og interesser i havbruksnæringen.

 

Lotsberg, Dag Øyvind

 

Parlamentarisme i lokalpolitikken.

En studie av det nye styringssystemet i Oslo kommune.

 

Ludvigsen, Kari

 

"Barna ingen ville ha".

En studie av vergerådsvirksomhetens etablering og utvikling. 1880‑1939.

 

Agbotah, Tetteh Kobla

 

Organizing agricultural projects with credit components for smallholder farmers. ‑ The case of the Nasia Rice project in Ghana.

 

Byrkjeflot, Haldor

 

From telephone operators to "work station professionals"?

Technological Change, Markets and Dilemmas of Control in The United States Telecommunications Industry.

 

Dyrstad, Terje

 

Innovasjon i norske kommuner.

Endring i kommunal organisering; ny nemndstruktur.

 

Gjertsen, Tor Arne

 

Interessekamp nytter.

Protestbevegelsen i El Penol, Colombia. Betydning av sosial struktur, organisasjon og læring.

 

Heggholmen, Kari

 

Rekruttering ‑ prosess og prinsipper.

En studie av rekrutteringspolitikken i Bergen Kommune.

 

Kjøllesdal, Janne Kristin

 

"Uten en tråd"? ‑ Politisk styring av Televerket.

 

Kolstø, Geir

 

Hvor trykker skoen?

En analyse av kommunenes søknader om frikommune­status.

 

Nesheim, Rolf

 

Integrasjon i industriselskaper.

En studie av mekanismer som integrerer toppledere i industriselskapene. Elkem, Norsk Hydro og Hafslund Nycomed.

 

Narø, Gry A.Scholz

 

News on assembly Line.

Managerial or professional control of the Newspaper? The Transformation of the American Newspaper Industry 1970‑1990.

 

Rydning, Gudmund

 

Å gi mangelen på innhold form.

Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren.

 

Steen, Sissel Bjerk

 

Evaluering ‑ Et instrument for bedre bistand?

 

Vike, Fred Jacob

 

Kommunene og næringslivet.

Tre forklaringsperspektiver på organisert tiltaksarbeid i norske kommuner.

 

Ødegård, Anne‑Karin

 

"Kjerringa mot strømmen".

Iverksetjing av offentleg politikk i hopehavet mellom sentrale, regionale og lokale styresmakter. Ei studie av elverksamanslutningane.

 

1987

 

Amponsah‑Boadu, Augustine

 

The Establishment and Development of Ghana Institute of Management and Public Administration.

 

Glosvik, Øyvind

 

Val av ilandføringsstad for Oseberg‑oljen og utvidinga av Mongstadraffineriet. Analyse av to beslutningsprosessar i oljepolitikken. 

 

Hauge, Ingvar

EDB og organisasjon. Postverkets utvikling i 80-åra.

 

Holø, Astrid

 

Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945‑1986.

 

Instefjord, Hans Olav

 

Lederskap og organisasjonsendring.

 

Jensen, Siri

 

Reservepersonell eller militære sjarmtroll?

 

Krogh, Finn Einar

 

Reorganiseringen av Statoil. Intensjon, prosess og utfall ‑ en analyse av beslutningsprosessen.

 

Michelsen, Svein

 

Oljeindustri og petroleumsingeniører.

Relasjoner mellom arbeid og utdanning i Rogaland 1971‑82.

 

Opdal, Gerd Ingunn

 

Prosjektorganisering ‑ korleis og med kva konsekvensar?

Ei studie av kommunal helse‑ og sosialteneste.

 

Thomsen, Wenche Irene

 

Organisasjoner ‑ et produkt av omgivelsene ved fødselen?

En sammenlignende studie av Norges Blindeforbund og Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede.

 

Almestad, Johnny

 

Lederlæring for omstilling.

En studie av læring i ledelsen i Dale og Stephansen A/S.

 

Braathen, Einar

 

"Heller småbruker på Vestlandet enn husmann under Fred Olsen..."

Ingeniører og arbeidere ved BMV Solheimsviken gjennom modernisering, konserndannelse, omstilling.

 

Groth, Bente

 

Bare prakk? En studie av "Et åpnere samfunn" i Orkdal.

 

Helgesen, Kjersti

 

Personalfunksjonen i staten.

Organisering og virkemåte. En studie av personalenhetene i den sentrale samferdsels‑, olje‑ og energiforvaltning.

 

Helgesen, Marit

 

Hvorfor sov Tornerose i 100 år?

En studie av betingelser for kvinnelige prester, i relasjonen mellom stat, profesjon og organisasjoner.

 

Helgøy, Ingrid

 

Suksess og Fiasko. ‑ En studie av Aksjon Publikum.

 

Hitland, Synnøve

 

Revolusjon og lokal politisk organisering i Nicaragua.

 

Indgjerd, Tove

 

Integrert utviklingsprogram i privat og offentlig regi.

En studie av Redd Barna og Departementet for U‑hjelp ‑ NORAD.

 

Kleppe, Jorunn

 

Oppsøkende ungdomsarbeid i et historisk perspektiv.

En studie av oppsøkende avdeling i Bergen Kommune.

 

Lines, Kåre

 

Ledelse i grenselandet mellom politikk og administrasjon. En case‑studie av den administrative ledelse i Trondheim kommune.

 

Manger, Paul Jostein

 

Styret i bedrifter.

Ein studie om styret sin påverknad i bedriftsleiinga.

 

Martinsen, Per Helge

 

Målstyring i Televerket.

 

Nebben, Eivor Randi

 

Statens lønnspolitikk ved et vegskille?

En studie av spesialistfullmakten.

 

Omdahl, Arne

 

Oljeboring nord for 62 breddegrad ‑ analyse av en beslutningsprosess.

 

Rasmussen, Hilde Sigrun

 

Systemutvikling som en sirkulær iverksettingsprosess ‑ et perspektiv på avvik i systemutviklingsprosjekter.

 

Sirnes, Thorvald

 

Fra skipsbygging til fabrikkering av oljeinstallasjoner.

Ein studie av Haugesund Mekaniske Verksted.

 

Strisland, Gunn‑Marit

 

Hvem skal styre informantene? ‑ Forsvarets presse‑ og informasjons­ tjeneste i spenning mellom politikk og fag.

 

Torjesen, Dag Olaf

 

Digital teknologi og marked ‑ yrkesroller i Televerket under omforming.

 

 

1986

 

Birkeland, Arvid med F. Grytten

 

Boliger til psykisk utviklingshemmede.

Løsninger og barrierer i den kommunalpolitiske prosessen.

 

Grytten, Frode med A. Birkeland

 

Boliger til psykisk utviklingshemmede.

Løsninger og barrierer i den kommunalpolitiske prosessen.

 

Hauge, Jarleiv

 

Fra interesseorganisasjon til lokalforvaltning.

En undersøkelse av en frivillig organisasjon med planleggingsoppgaver.

 

Jacobsen, Frank

 

Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975‑83. ‑ En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp.

 

Klokkeide, Lise

 

Likestillingsavtaler i arbeidslivet ‑ søkelys på en iverksettingsprosess.

 

Ostnes, Ottar

 

Konstitusjonell kontroll og folkevalgt styring.

Organiseringen av Riksrevisjonen og dens bidrag til folkevalgt styring av petroleumsvirksomheten.

 

Svardal, Arild

 

Avisbedriftenes toppledere og deres ivaretakelse av ledelsesfunksjoner.

 

Thorvaldsen, Dag

 

Kommune og næringsliv.

En studie av kontakten mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter i en bykommune.

 

Bernsen, Martin Nærland

 

"Hvad industrien forbruger of menneskelig sunnhed,.."

Fra yrkessykdommers lidelseshistorie i et arbeidervernsystem og en profesjonsformasjon.

 

Døsen, Hans Johan

 

Personalpolitikk, organisasjonsdemografi og problemstruktur i Statoil.

 

Erstad, Terje

 

Kommunale strategier på oljesektoren.

En studie av kommunal aktivitet for å oppnå Sleipner‑etableringer.

 

Fimreite, Anne Lise

 

Bergen kommune og staten ‑ medspillere eller motspillere?

En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i perioden 1972‑85.

 

Fjeld, Nils‑Helge

 

Fra indirekte til direkte mottak av flyktninger i norske kommuner.

En iverksettingsstudie.

 

Holm, Christine

 

Beslutningsprosesser i byplanlegging.

En studie av reguleringsplanlegging i Bergen kommune.

 

Hustad, Wiggo

 

Ledelsesfunksjoner og lederlæring.‑ En studie av læring i ledelsen i Sparebanken Vest og Den Norske Stats Husbank.

 

Jacobsen, Jan Otto

 

Offisersprofesjonen og offentlig politikk ‑ En relasjon i endring. 1945‑1952.

 

Leivestad, Roald

 

Oljesektorens møte med den korporative kanal.

En analyse av petroleumsrelaterte utvalg.

 

Li, Tore

 

Internkontroll, forhandlingskontroll og opptrappingstrussel.

Oljedirektoratets sikkerhetsstyring av Statoils utbyggingsprosjekt for Gullfaks A‑plattformen 1981‑1984.

 

Lohne, Trond

 

Personalopplæring i de statlige petroleumsinstitusjonene.

En studie av hvordan opplæringen er organisert og dens virkemåte i Olje‑ og Energidepartementet, Oljedirektoratet og Statoil i perioden 1978‑84.

 

Mundal, Mikkel

 

Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd.

Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio.

 

Møll, Siri Kristin

 

Tilsynsrådet ‑ fangenes klagemur?

En studie av tilsynsrådsordningen ved norske fengselsanstalter.

 

Nilssen, Even Georg

 

Reorganiseringen av Norges Vassdrags‑ og Elektrisitetsvesen ‑ Et politisk virkemiddel?

 

Salbu, Arne Kristian

 

Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen: behov og betingelser for regional styring.

 

Skauge, Tom Roger

 

Offisersprofesjonen og offentlig politikk ‑ en relasjon i endring? 1952‑1982.

 

Skymoen, Trine

 

Petroleumspolitikk og målstyring.

 

Stenberg, Anne‑Mette

 

Målstyring i petroleumspolitikken ‑ muligheter og begrensninger.

En studie av forholdet mellom Stortinget og Oljedirektoratet målformulering og resultatrapportering.

 

1985

 

 

Bjerland, Ellaug, med A.Hanssen og A.Sønderland

 

Oljevern i Sør,Nord og Vest ‑ aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap.

 

Distad, Noralv

 

Fordelingsprosesser i vanskelig avgjerdslende.

Om utforming av konsesjonskraftavtaler mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane.

 

Færden, Ellen

 

Helse‑ og sosialsentre.

Organisasjon og profesjon.

 

Gammelsæter, Randi

 

Loven om helse‑ og sosialtjenesten i kommunene.

En studie av den lokale iverksettingsprosessen i Kristiansund kommune.

 

Hanssen, Alise, med E.Bjerland og A.Sønderland

 

Oljevern i Sør, Nord og Vest ‑ aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap.

 

Lerfald, Sølvi

 

Omorganisering av barnehelsetjenesten: Nærhet ‑ tilgjengelighet kontinuitet.

‑En studie av lokalhelsetjenestens mulighet til å bli et effektivt omsorgsnivå.

 

Lillevik, Wenche

 

Sikkerhetsstyring og sikkerhetskontroll ‑ Dykking på sokkelen.

 

Sjo, Eli

 

Interkommunale tiltakskontor i Hordaland.

Regionale samordningsorgan eller konsulentkontor?

 

Sønderland, Anny, med E.Bjerland og A.Hanssen

 

Oljevern i Sør, Nord og Vest ‑ aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap.

 

Wangen, Dag Thorstein

 

Norsk takt og utakt i oljevirksomheten 1962‑1972. Om bruk av utenlandske forbilder ved utformingen av konsesjonslovgivningen.

 

Berg, Henry

 

Bransje eller område? ‑ Ein studie av effektar av ei reorganisering Distriktenes Utbyggingsfond i 1982.

 

Gammelsæter, Hallgeir

 

Måloppfatninger hos topplederne i norske avisbedrifter.

 

Gjerde, Sigurd

 

Tekniske hjelpemidlar og organisert samordning. Ein studie av eit formidlingssystem for tekniske hjelpemidlar for funksjonshemma.

 

Gundersen, Bjarte

 

Bedriftsdemokrati i Norsk Hydro.

 

Hatleskog, Gro

 

Omstruktureringen av det psykiske helsevernet i Rogaland. En iverksettingsstudie.

 

Hernar, Olav Andreas

 

Organiseringen av en formell statlig bypolitikk under skiftende betingelser.

 

Kolnes, Lars

 

Kommunestørrelse, politiske ressurser og lokalpolitikerrolle.

 

Moy, Ole Torbjørn

 

Petroleum, utdanning og forvaltningstilpasning.

De sentrale undervisningsmyndigheters møte med petroleumsvirksomheten.

 

Otterå, Magne

 

Petroleumsvirksomhet og konfliktlinjer.

En analyse av stortingskomiteenes behandling av petroleumsspørsmål.

 

Stokkeland, Rita

 

Personellavgang og organisasjonsatferd.

En studie av karriereforventning i Olje‑ og energidepartementet.

 

 

1984

 

Baartvedt, Tore

 

Utbyggingen av Haukeland Sykehus.

Et samarbeidsprosjekt mellom ulike politiske styringsnivå.

 

Erichsen, Vibeke

 

Tenner og politikk.

Tannlegeprofesjonen vokser fram. 1800‑1910.

 

Farestveit, Gunnar

 

Kommunale tiltak mot vannforurensing ‑ statlig initiativ og lokal iverksetting.

 

Grimstad, Atle

 

Norsk bistandsadministrasjon og bistandspolitikk 1962‑83.

En analyse av aktører og hensyn bak oppbyggingen av bistandsadministrasjonen og bistandspolitikken 1962‑83.

 

Harvold, Kjell Arve

 

Arbeidssøker, arbeidsgiver og arbeidsformidler på et arbeidsmarked i endring. ‑ Et studium av arbeidsmarkedsforhold i Bergensområdet i 1980‑årene.

 

Johansen, Jan A.

 

Rjukan sykehus. En studie i manglende iverksetting.

 

Kjersheim, Joar

 

Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat.

 

Lunde, Jan O.

 

Institusjonsendringer, administrasjon og omgivelser ‑ En studie med vekt på Helsedirektoratets funksjon i endringene av det psykiatriske institusjonsvesenet.

 

Notøy, Gudmund W.

 

Samordning av kollektivtrafikk: Organisatoriske forsøk på å løse et storbyproblem.

 

Stafsnes, Tor

 

Ilandføring av petroleum fra Statfjord.

Analyse av en iverksettingsprosess.

 

Aarseth, Turid

 

Tverretatlig samordning ‑ i alle fall et forsøk.

En studie av et forsøk på å samordne innsatsen overfor barn og unge på bydelsnivå.

 

Berge, Dag Magne

 

Industristrategi og industriinteresser.

Om forholdet mellom industripolitikk og industristruktur i Norge på 70‑tallet.

 

Blichner, Lars Christian

 

Institusjonelle betingelser for styring.

En studie av teknologiavtalene.

 

Eidsvik, Astrid Jartrud

 

Organisatoriske føresetnader for profesjonell atferd.

Ein studie av fysioterapeuter innan ulike organisatoriske tilknytningar.

 

Fosse, Elisabeth

 

Eldreomsorg på gatenivå.

En studie av hjemmehjelps‑ og hjemmesykepleietjenester i Bergen og Oslo.

 

Grostad, Magne

 

Innvandrere og forvaltning.

En studie av innvandrernes tilgang til offentlige ytelser.

 

Jensen, Anne Grethe

 

Personellstrømmer i oljesektoren.

En komparativ analyse av Olje‑ og energidepartementet og Oljedirektoratet.

 

Johnsen, Øyvind

 

Ungdom, arbeidsløshet og arbeidsmarkedstiltak. (Magistergrads‑avhandling).

 

Lien, Geir

 

Reorganisering ‑nytter det?

 

Peersen, Håvard Østrem

 

Bergen kommune og petroleumsutviklinga.

Endrings‑ og tilpasningsprosesser i Bergen kommune i samband med petroleumsutviklinga.

 

Sangolt, Linda

 

Institusjonell endring ‑ Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966‑1984.

 

Schøyen, Anne

 

Endring i sosialt arbeid ‑ hvordan og til hvilken nytte?

En studie av kriminalomsorg i frihet.

 

Skogstad, Per‑Arne

 

Medbestemmelse i statlig norsk oljevirksomhet.

En studie av de ansattes medbestemmelse i Olje‑ og energidepartementet, Oljedirektoratet og Den norske stats oljeselskap A/S.

 

Skålnes, Sigrid

 

Akta din granne, ‑ men la grinda stande.

Om interkommunal samordning i Jærregionen.

 

Tofte, Tor Jørgen

 

Program 2 i NRK/Radio: Kulturpolitikk eller lokaliseringspolitikk. En studie av beslutningsprosess.

 

Ure, Odd Bjørn

 

Arbeidsdeling, teknologiutvikling og interesseorganisering.

Om forskning i norsk verkstedsindustri de siste 30 år.

 

Varhaug, Grete

 

Lokaliseringen av Statoil og Oljedirektoratet.

En studie av beslutningsprosessen.

 

 

1983

 

Eide, Viggo

 

Struktur & Konflikt.

En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

Gjerde, Ingunn

 

Planleggingssekretariatet ‑ en studie av etablering og virkemåte.

 

Hauge, Martin

 

Banker og demokrati.

En empirisk studie av aktørene i forretningsbankenes øverste organ.

 

Johannessen, Karl S.

 

Medbestemmelse i Fiskeridirektoratet ‑ Det umuliges kunst.

 

Røvær, Bjørn

 

Prosjektorganisering i Oljesektoren.

En empirisk studie av koordinering ved feltutbygging i Nordsjøen.

 

Sunderø, Tor Egil

 

Kommunalråder og politisk styring.

En studie av framveksten av kommunalrådsordningen og en analyse av kommunalrådenes styringsatferd.

 

Thorseth, Arnhild Mbegani

 

Fiskeriutviklingssenter i Tanzania.

Målgrupper og organisering av planprosessen.

 

Wincentsen, Trond O.

 

Medbestemmelse og politisk styring.

En analyse av erfaringene med ansattes medbestemmelse i fire kommuner.

 

Froestad, Jan

 

Interesseorganisering ‑ et svar på politisk fattigdom.

 

Kvamme, Arild M.

 

Handlingsmiljø og miljøvern.

En studie av Miljøverndepartementets forhold til det internasjonale og til det lokale elementet av sitt handlingsmiljø.

 

Laberg, Per Inge med E.C. Nøttaasen

 

Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester.

En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksettingen av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

 

Nøttaasen, Erling Chr. med P.l. Laberg

 

Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester.

En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksettingen av denne i Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune.

 

Ottem, Kåre

 

Omforming av psykisk helsevern.

Beslutningsprosessen vedrørende utbygging og omforming av en psykiatrisk institusjon.

 

Risnes, Harald Andreas

 

En studie av samarbeidsutvalget som organ for medinnflytelse.

 

Wiik, Jorun

 

Abortsak og politisk dagsorden.

 

 

1982

 

Andresen, Yngvar

 

Problemløsning i helsesektoren.

En undersøkelse av beslutningsprosesser i Møre og Romsdal.

 

Ellingsen, Per Magnus

 

Personellsituasjonen i Oljedirektoratet.

 

Halvorsen, Tor

 

Profesjonalisering ‑ Taylorisering. Ingeniørar mellom leiing og arbeidarmotstand.

 

Havdal, Karen

 

Om opprettinga av Miljøverndepartementet.

Ei studie av vedtaksprosessen ved ei offentleg institusjonsetablering.

 

Jakupsstovu, Beinta I.

 

Heimestyreordninga og sosialpolitikk på Færøyane.

 

Johnsen, Åse Løkeland

 

Hvem får hva og hvorfor? En undersøkelse av utskrevne pasienters møte med det sosiale hjelpeapparat.

 

Michelsen, Arild B.

 

Oljeadministrasjon og samordning.

En drøfting av samordningsbehov og samordningsproblem innenfor sentralforvaltningen.

 

Ulset, Svein

 

Kursvirksomhet i lokale opplysningsorganisasjoner.

En studie av administrative og markedsmessige betingelser for kursvirksomhet.

 

Dyrstad, Terje

 

Storforetak som koalisjon.

 

Rølvåg, Torbjørn

 

Partiprogrammene og statsadministrasjonen.

Holdninger til statsadministrasjonen i Stortingsvalgprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i perioden 1945‑1981.

 

 

1981

 

Bøe, Trond

 

Bykommune i vekst og endring.

Et case studium av de tilpasninger som Bergen kommune har foretatt i de sentrale styringsorganene for å møte veksten i den kommunale virksomhet.

 

Laupsa, Sigrid

 

Eigenorganisering i by‑samfunn.

Ein studie av velforeiningar i Bergen.

 

Lund, Svein

 

Ansattes medbestemmelse i staten.

Studie av en beslutningsprosess i en takorganisasjon.

 

Nesset, Torunn

 

Velferdssystem og styringsproblemer.

En studie av iverksettingen av primærhelsestellet i Southern district, Botswana.

 

Pisani, Rolf

 

Fra lov til forskrifter.

En studie av utarbeidelsen av forskrifter til lov av 13.juni 1975 om endring i lov av 13.juni 1969 nr. 24 om grunnskolen.

 

Schøyen, May

 

Barnehave ‑ for hvem?

En studie av iverksetting av lov om barnehager.

 

Vikdal, Ståle

 

Garantiinstituttet.

En organisasjonsteoretisk studie av etableringen og virksomheten til Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S.

 

Bjørheim, Lars

 

Bykommunenes styringsorganer: Reorganisering og den kommunale dagsorden.

 

Bomann‑Larsen, Petter

 

Legemiddelkommiteer ‑ et kontrollpolitisk alternativ.

 

Holmelid, Henning

 

Samordning eller sektoreffektivitet?

En undersøkelse av representasjonsmønsteret i det folkevalgte apparat i en norsk storbykommune.

 

Husby, Erik Magne

 

Samordning i byregioner ‑ interkommunalt samarbeid som virkemiddel.

 

Kristiansen, Roar

 

Deltakelse som organiseringsproblem.

En sammenlignende studie av brukerdeltakelse i nærmiljøplanlegging i Bergen.

 

Rem, Eli

 

Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk.

En studie av iverksettingstiltak.

 

Sjøli, Grete

 

Utviklingsbistand og eksportpolitikk.

Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken ‑ kommersialisert u‑hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning?

 

Sægrov, Stein Geirulv

 

Konvergensideal. Konsulentrøyndom. Klientreaksjoner.

Studie i bruken av private rasjonaliseringsfirma i statlige forvaltningsorganisasjoner m.v.

 

Sørås, Irene

 

Statleg tiltak og iverksettingseffektivitet.

Iverksettingsstudium av "bemanningsmillionane" til Den kommunale sosialadministrasjonen.

 

Vatten, Anne

 

Regulering av industrietableringer.

Iverksetting av Etableringsloven for næringsvirksomhet.

 

Vestrheim, Dag

 

Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar.

Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

 

 

1980

 

Erstad, Erling

 

Segmentering ‑ Koordinering, Interesseartikulering ‑ Styring.

En undersøkelse av Den Norske Stats Husbanks forhold til politiske myndigheter.

 

Falkum, Eivind

 

Statlig legemiddelkontroll ‑ offentlig markedsregulering.

 

From, Johan

 

Problemstruktur og organisasjonsstruktur.

En studie av norsk oljevernadministrasjon i perioden 1967‑1977.

 

Hope, Arne

 

Delingskrav og lokale konflikter, om kommunesamanslåinga i Hå.

 

Kornerud, Bente

 

En analyse av distriktslegetjenestens oppbygging og virkemåte.

 

Lampe, Eva

 

Iverksetting av standardiserte tiltak.

En undersøkelse av strandplanlovens intensjoner og virkninger.

 

Thorsvik, Jan

 

De kaller det kriminalomsorg i frihet, en organisasjonsteoretisk studie av Bergen og omegn vernelag.

 

Solheim, Terje Herman

 

Lokalisering ‑ strukturer og prosesser. ‑ Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane.

 

Underlid, Arnvid

 

Arbeidervern som offentlig oppgåve.

Ei gransking om iverksetting.