Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Master- og hovedfagsoppgaver 2000-2010

En oversikt over master- og hovedfagsoppgaver levert mellom 2000 og 2010

Hovedinnhold

2010

Aarberg, Sol                    Kulturbyggingen i NAV.
Alkholt, Aimar Nigerian Criminal Networks; a comparative analysis.
Bjørgum, Lena Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008)
Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning

Breivik, Bjørn

Mål- og resultatstyring av NAV - Instrument, kultur eller myte? En studie av Arbeids- og inkluderingsdepartementets mål- og resultatstyring av Arbeids og velferdsetaten i perioden juni 2006 - april 2009
Fagerbakke, Susanne Lier How do the spheres of state, industry and university contribute to learning and innovation in the Orkney Marine Energy Sector & what characterises their interaction? A case study of how a local network contributes to learning and innovation in the Orkney Marine Energy Sector
Folkestad, Ragnhild Svendsen

Lovet være sikkerhet – En historisk-institusjonell analyse av sikkerhetsreguleringen i norsk petroleumssektor fra 1972-2009.

Fossnes, Cindy Lebon Kunnskap om organisering – Organisering av kunnskap. En analyse av Bergen marine forskningsklynge.
Hannisdal, Øyvind En selsom sak - en analyse av norsk påvirkningsarbeid gjennom deltakelse i komiteer i EU generelt og i selsaken spesielt
Holte, Ingunn Suverenitet for fall? - En studie av hjemfallssaken, og spenningsforholdet mellom nasjonalt og overnasjonalt nivå i den norske EU-tilknytningen
Landgraf, Line ”Den norske soldat – idealist eller individualist?”
En kvantitativ studie av profesjonsidentitet i Communication and Information Systems Task Group.
Lango, Peter Samordning i krise eller krise i samordning? - En studie av håndtering av Hatlestad-raset i Bergen kommune
Lervåg, Knut A. Utkilen Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007
Martinsen, Aleksander Sten Rederskatt – En studie av rederiskattesaken i 2007.
Mesic, Admir Economic Imperatives and International Regulations. The Case of INA and Corporate Social Responsibility
Pettersen, Eirik Asker Fra ildsjel til institusjon - En studie av Fairtrades framvekst i Norge
Rykkje, Randi Kampen for kontroll og kapital.  Ein komparativ casestudie av avtaleinngåingar i selskapet Tidal Sails AS - eit entreprenørprosjekt av teknologiutvikling
Tefre, Øyvind Samnøy Persistent Inequalities in Providing Security for People in South Africa - A comparative study of the capacity of three communities in Hout Bay to influence policing


2009

Aschehoug, Erik

 

Vaktbikkja i Brussel? En studie av norske journalisters forutsetninger for å utfylle sitt samfunnsoppdrag

 

Benjaminson, Magnar

 

Man lærer så lenge man dretter - En studie av læring og innovasjon i et norsk oppdrettsselskap

 

Bjørke, Kristin

 

Frihet til å være folkehøgskole. En historisk analyse av folkehøgskolens forhold til staten.

 

Borhan, Chro

Exploring the Concepts of Academic Freedom and Institutional Autonomy. - A case study of the Faculty of Political Science at the University of Suleimaniyah

 

Dalheim, Eirik

 

Kommunal krise - Nasjonal vekker. En studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004

 

Eike, Martin

Kapasitet for innovasjon - En studie av integrerte operasjoner i Oddfjell Drilling.

 

Endresen, Tove 

 

Stairway to heaven. Please Hold the Handrail! A study on the organizational safety in Norske Shell

 

Erdal, Silje

Etter trafikkulykken: Brukeres erfaringer med det offentlige hjelpeapparat

 

Follesø, Siri Khan

Keiserens nye klær? En diskursanalyse av samarbeidet mellom Fjell, Sund, Øygarden, SINTEF og næringslivet

 

Gjuvsland, Kjersti

 

Land Reform in Post- Apartheid South Africa. A Case Study of challenges and opportunities for Land Reform Beneficiaries in the Western and Northern Cape Provinces

 

Gonsholt, Ingrid Richardt

 

Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg?

 

Hammer, Harald

 

Et hav av muligheter? En studie av NCE Subsea som kunnskapsutvikler

 

Hodneland, Birgitte

 

Næringslivet samfunnsansvar i en global økonomi: Juridiske forpliktelser eller moralske forkynnelser?

 

Høvig, Kjetil Stavø

 

Vitskap og politikk - verdiar og sosiale relasjonar. Endringar i organiseringa av "the Intergovernmental Panel on Climate Change" 1990 - 2000

 

Ingebrigtsen, Jørgen Melby

 

Dialog, Argumentasjon og Følelser. En analyse av deliberative og retoriske aspekter ved likelønnsdebatten i Europaparlamentet fra 1974 til 2008

 

Johnsen, Kristin 

 

Ledet selvhjelp i Vekst- og mestringsprosjektene

 

Knutsen, Geir

 

Relokalisering av Sjøfartsdirektoratet - Fysisk struktur som farvaltningspolitisk virkemiddel? En studie av iverksetting og organisatoriske korttidseffekter 2002- 2009.

 

Kristoffersen, Jarle

 

Overgangsordningene for arbeidstakere fra EU 8. Et resultat av
forhandling og kultur.

 

Lien, Marit Heitkøtter

 

Lokal forvalting av nasjonalparkar - Kvifor blir det skilnadar?

 

Magnus, Thora Vibecke

 

Empowerment og spiseforstyrrelser: - en empirisk undersøkelse av brukermedvirkning.

 

Nøvik, Elisabeth Hofstad

 

Den tradisjonelle frivillighetens bistand til den moderne kriseberedskapen. En studie av Hordaland Røde Kors Hjelpekorps sin bistand til kriseberedskapen i Hordaland

 

Quarm, Evelyn

Domestic Violence Law in Ghana - Analysis of the Actors and Strategies in Setting the Public Policy Agenda

 

Ingrid Reitan:

 

Samordning - en løsning eller et problem? En casestudie av Serveraksjonen

 

Riksheim, Elin

 

Konsernkommunen Sunnmøre

 

Roald, Vebjørn

 

Deliberasjon og retorikk i klimadiskursen i Europaparlamentet

 

Sandal, Kristoffer Leirdal

 

Forvaltningsreformen. En analyse av beslutningsprosessen 2005-2008.

 

Stenby, Olle Christer

 

Europeisering av Konkurransetilsynet. En studie av Konkurransetilsynets deltakelse i transnasjonale nettverk. 

 

Sætre, Cahtrine

 

Teknologisk utvikling mot ressursknapphet? Et iverksettingsstudie av integrerte operasjoner i norsk petroleumssektor

 

Urdal, GrehetEldre utviklingshemmede - "Den skjulte eldreomsorg"

 

2008

Ahsan, Abu Hossain Muhammad

The implementation of Reform Initiatives in Bangladesh: A Case Study of the Financial Management Reform Programme (FMRP) 

  

Bergesen, Jannicke

 

Spilleautomatsaken

Berntse, Tone Jeanette

 

Å være eller å fremstå - En studie av omdømmebygging i Helse Bergen 

Bjerkli, Berit

Å være eller å fremstå - En studie av omdømmebygging i Helse Bergen.

 

Bolstad, Lasse

 

Norske kommunar og EU. Forventninger i medlemsskap i Europakontor

Dahle, Kristin Marie

 

Forholdet mellom stat og kommune i NAV - nyskapning eller tradisjon? En studie av styringsnettverket i NAV 

Danielsen, Ole Andreas

 

Transnasjonalisering og translasjon - en studie av nordiske sentralforvaltningers europeisering og dens effekter på administrative styringsnormer. 

Drangsland, Heidi Klovholt

Funksjonsfordelingsprosjektet mellom Helse Vest RHF, Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus (AS 2004). En kamp om verdier. 

  

Drivdal, Laura Elisabet

Regulating Environmental Harmful Industries. A study of two Norwegian environmental NGOs efforts at making industries more environmental friendly. 

  

Fredvang, Thomas Mørk

 

Mellom landbrukssamvirke og konkurransehensyn”. En diskursanalyse av saksfeltet fusjonen Gilde/Prior 

Grøndahl, Carl Christian

 

Om nye mediers betydning for politisk aktivitet og deltagelse -en teoretisk drøfting og et casestudium-

Haug, Sindre Andre

Suksess eller fiasko? En studie av Mattilsynets håndtering av E.coli-saken

Kolbeinstveit, Atle

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge.

 

Lange, Anita Hansen

Nettverk i Narón. En studie av nettverk for næringsutvikling i del galiciske kommunen Narón nord i Spania

 

Lieng, Borghild Anette

"Det e' fortvilende hvis ikkje de har ressurssterke foreldre!" Erfaringer med samordning av tjenester, for brukere med omfattende og sammensatte hjelpebehov - individuell plan

 

Lunden, Torbjørn Lønne

NAV - Kommunen, staten og partnarskapet

 

Lønningen, Petter

Den ny-pluralistiske parlamentarismens problem - en studie av lobbyvirksomhet i deliberativ demokratiteori.

 

Melingen, Anita

Ulovlig, Urapportert og Uregulert fiske - en studie av Norges tilnærming til UUU-fiske.

 

Narottam, Aryal

Adoption and Implementation of Corporate Social Responsibility. A Case Study of Standard Chartered Bank

 

Ingvild Nordstrand

  

Democracy as a part of Norwegian Development Aid

Pettersen, Jarle Anders

Musikkterapi i fengsel. Møte mellom musikkterapien og ”den totale institusjonen”

 

Ryssdal, Ida Margrete 

Delegat, tillitsmann eller partilojalist? Haldningar til representasjon i det norske lokaldemokratiet

 

Rørvik, Ruth

Kunsten å organisere for innovasjon. En casestudie av Arenaprosjektet MarinVEST.

 

Vatne, Tove Helene

Kontraktsfestet handlingsrom og harmoni: Nye roller for sivilsamfunnsorganisasjoner i utviklingssamarbeidet?

  

Åmot, Oddvar Fairtrade-initiativ. Lokale nettverk for kommunal internasjonal solidaritet

 

2007

Aakre, Borgny Botnen

 

Sannhetsministerium eller kunnskapsmegler: En studie av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  

Alvestad, Monika

Identitet og styring. Om identitetsreguleringsprosesser i psykisk helsevern. 

  

Amdam, Ole Kristian Lien

Avkrevd eller begrunnet lojalitet: En studie av spenningen mellom lojalitet og varsling    

       

Breivik, Unn Iren

Hvordan endrer kvalitetsreformen studentenes vei gjennom studiet ved det Juridiske og Samfunnsvitenskapelige fakultet?

 

Ekornrud, Trond

Kvifor lukkast Byen Vår-nettverket i Clear Channel-saka? 

  

Etimba, Musanga Mbusuro

Privatisation of Government Services and its effects on working conditions and socio-economic situasjons of Employed Women: The case of National Microfinance Bank of Tanzania

 

Fauskevåg, Sølve

Kan innovasjon planleggast? Ein studie av innovasjonsprogrammet iVEL      

  

Fjell, Lubna Jaffery

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofen 

 

Grahm-Haga, Torkel Salve      

Myten om et integrert tilsyn. En studie av Mattilsynets etablering og drift. 

  

Gussiås, Anette

Governing by quota: Assessing the implementation of the EU emission trading directive in the United Kingdom and Poland

 

Halhjem, Frank

Universitet og marked – Innovasjon og byråkrati       

Hanssen, Runar Rushfeldt

Kulturens innflytelse: En komparativ studie av ledelsen i en norsk forvaltningsorganisasjon og en russisk forvaltningsorganisasjon.

 

Hauge, Christina

IKEA Åsanes Organisasjonskultur: Bare den som sover feiler ikke.

 

Hauge, Stine

Fra ikke-mamma til englemamma - Forståelsen av å miste et foster/barn ved spontanabort, provosert abort og dødfødsel 

 

Henriksen, Kaya Helene Dahle

Sikkerhet eller frihet. Sikkerhets debatten i store norske medier etter 11. september 2001 i kjølvannet av "terrorkrigen".

 

Holdhus, Tove Agnete

FRISTILLING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET. En komparativ case-studie av endringer innen renovasjon- og energisektoren i Bergen på 1900-tallet. 

  

Holen, Anita

Inkluderende arbeidsliv: Et spørsmål om tillit      

Høydal, Hilde Randi

Tilsyn på tvers. En studie av samordning for samfunnsikkerhet i norsk sentralforvaltning

 

Indrebø, Eirill Shin Nordvik

  

 
Jaffery, Lubna Boby

Mission Impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofen

 

Johannesen, Bjørn Ole

Europeisering og politisk styring i de nordiske sentralforvaltninger

 

Langeland, Margrete

 Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? En studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994-2005.        

  

 

Laursen, Helen Norland 

Har norske offiserer sprikende motivasjoner som gjør det vanskelig å tenke på Forsvaret som en organisasjon? En studie av norske offiserers motivasjoner.

Lohne, Robert

Ledelse, Kommunikasjon og varsling i Helseforetak: en studie av varslerens forhold

 

Ness, Ole Kristian

Opphevelse av soknekommunene. Adgang til etablering av lokalutvalg i kommunene

 

Nilsen, Mari Eike

Hvordan går det med butikken? En studie av 2 kommersialiseringsprosesser ved UiB

Pilskog, Lene Susann

Hva skulle læres? En casestudie av Nasjonalt lederutviklingsprogram for helseforetakene.

 

Reime, Monika Alvestad

Identitet og styring. Om identitesreguleringsprosesser i psykisk helsevern.

 

Rivera, Natacha Vallebona

Et spørsmål om tillit. En demokratistudie av beslutningsprosessen som ledet til organiseringen av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV).

 

Rognaldsen, Svein Erik

Skolevurdering møter skole

 

Rosingaunet, Njål

Post Apartheid Security Policies in South Africa 

Skants, Marianne

Norge og EØS: Utvidelsesforhandlingene i 2003. Press, resultater og fortolkning

  

Skog, Robert

Bortenfor horisonten. ”Enemy Combatant” og den sikkerhetspolitiske diskurs

 

Skotnes, Ruth Østgaard

AF og Akademikerne

 

Stensli, Sølvi Hjelmeland

Under veiledning av en kjærlighetsfull og ekte moderhånd - En analyse av forholdet mellom makt og viten i helse- og sosialfaglig arbeids historie.

Stien, Kenneth

Iverksetting av tiltak lokalt. En studie av iverksetting av offentlige tiltak i Hordaland fylkeskommune.

 

Stople, Marianne

Nullfilosofi i praksis. Ent case av Statoil Mongstad

 

Stuhaug, Gunnhild Anette Schei

Instituttstyrerrolla i lys av kvalitetsreforma - ei samanlikning mellom det Historisk - filosofiske fakultet og det Matematisk - naturvitskaplege fakultet.

 

Theting, Kari Rasmussen ”Bopliktsaken” i Tvedestrand. En studie av en lokalpolitisk beslutningsprosess     

Tomren, Kristin

Strategies to gain legitimacy at the University of Western Cape and the University of Stellenboch
Tonheim, Mirjam

Evaluations and allocation policy in the Norwegian health system. The challenge posed by Sen's capability approach.

 

Venge, Gunta

Negotiating Citizenship in Latvia: A Study of Citizenship Policy and Lawmaking 1991-1998.

 

Øygard, Reidar

Jord og handling. En studie av lokal landbruksforvaltning, 1945-1994

 

Ådlandsvik, Lise

Forvaltning, bistand og korrupsjon. - En studie av skogsektoren i Tanzania     

 

 

2006

Becher, Irene

Administrator eller kollega? En sammenligning av mellomledelse i kommunal og konkurranseutsatt omsorgsdrift 

Bertelsen, Merethe M.

Omorganisering av konkurransetilsynet - styring, imitasjon og entreprenørskap. En studie av endringer i organiseringen av regulerings og konkurransepolitikken 2001-2006. 

Bjørkly, Cecilie Linn

Fra læring til næring. Nettverksbygging som strategi i utvikling av nye næringer.

 

Bull, Helga

Nye styringsformer i arbeidsmarkedet? IA-avtalen som styringsmetode for å få et mer inkluderende arbeidsliv. 

Dalane, Kristin

Regimepolitikk i en norsk kommune. En studie av en lokalpolitisk prosess. 

Eidhammer, HaraldTeknologi og skole. Hvordan påvirker teknologi skolehverdag - og kommunikasjonsmønster mellom lærer og elev i ungdsomsskole og videregående skole.

Eileraas, Arild

Alienation of higher education? Investigating Norwegian Initiatives on the General Agreement on Trade in Services. 

Finstad, Kristin Røhn

Læring i frivillige organisasjoner - samarbeid mellom Gambia 4H og norske 4H.

 

Glückstad, Camilla H.

Revitalisering av Riksrevisjonen. En prosesstudie av Riksrevisjonens nye rammeverk 

Grahm-Haga, Kaia Christina Irmelinsdatter

Institusjonalisering av forvaltningsrevisjon - En studie av utviklingen i policy og praksis hos Riksrevisjonen i perioden 1994-2005 

Hansen, Iris

Regionalt innovasjonssystem. Betingelsen for en velfungerende forsknings- og kunnskapspark. 

Hanson, Hanne Merete

MåltidsARENA - der måltid er mer enn mat.

 

Hisdal, Marit Kristine

LEDERSTIL OG ENDRINGSPROSESS. En studie av hvordan lederstil påvirker medarbeideres opplevelse av endringsprosesser. 

Hjellbrekke, Svein Jørund

Universitet eller høgskule? Ein vedtaks- og iverksetjingsstudie av UIT/NTNU. 

Holme, Anbjørn

"Det kommuniserende hospital" - En studie av informasjonsvirksomheten ved tre lokale helseforetak på Vestlandet. 

Høyberg, Dagfinn

Schengen-samarbeidet og det representative demokrati. En komparativ studie av behandlingen av Schengen-samarbeidet i Stortinget og Riksdagen. 

Kamfjord, Gro

The university intellectual - Critic or expert?

 

Korsmo, Eli Kristine

Aktivitet i lokale politiske partier. En undersøkelse av medlemsaktiviteten i Grue Arbeiderparti og Voss Arbeiderparti 1945-2004. 

Langsholt, Siw Camilla W.

En studie av offentlig entreprenørskap i Pudong New Area, Shanghai. 

Li, Kristian

The new contractualism: Many and different approaches. An exploration of contemporary use and interpretations of contractual protocols.

 

Mathisen, Gigliola

Alienation of higher education? Investigating Norwegian Initiatives on the General Agreement on Trade in Services. 

Nesje, Oddbjørn

Innovasjonsprosesser i FN.

 

Næss, Camilla

En oppskrift- flere tolkninger: En undersøkelse av mellomlederes møte med IA-avtalen. 

Reisæter, Gunn Synøve Dahl

Koordinering – et grenseplateproblem: En studie av koordinering og samarbeid i psykisk helsevern. 

Samnøen, Evelyn

Får i ulveham? Media si rolle i tilsynsdebatten. 

Segadal, Katrine Utaaker

Høye hæler og spisse albuer. Konstruksjoner av kjønn og entreprenørskap på Gründerskolen.

 

Slettedal, Marita Branden

Fristilling av kommunal tjenestevirksomhet. En studie av fristilling av kollektivtrafikk i Bergen på 1990-tallet.  

Therese Svensen

"Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak." 

Sætre, Steinar

Rettsliggjøring – Juridisk diskurs i helsevesenet, 

Anita Vikingstad  

Foretaksreformen - katalysator, destabilisator og diktator. En studie av strukturendringer i et lokalt foretak før og etter foretaksreformen. 


 

2005

Dan Torje Russell 
Allingham

Frihet uten Ansvar? - en normativ analyse av sivil ulydighet og medborgerlig dannelse i moderne demokrati. 

  

 Ingve Bergheim

FORZA ITALIA - En studie av politiske kommunikasjonsprosesser og demokratiendring i Italia

 

Mary Blix

 

Kompetansereformens inntreden i to vestlandsfylker - En studie av fylkeskommunal iverksetting av Kompetansereformen på videregående skiles nivå, med fokus på helse og sosialfagene

 

Gabrielsen, Siri N.

FRA BERGEN TIL BOLOGNA OG TILBAKE - En analyse av UiBs internasjonale strategi

 

Hegrenes, Odd Runne

Profesjonell ledelse i sykehus - en studie av styresammensetning og topplederrekruttering i helseforetak

Johannessen, Tor I.

MER ELLER MINDRE DEMOKRATISK? En studie av ett kommunestyre

Hege Karin Johnson

 

Media - "vaktbikkje" eller pragmatisk publikumsfrier. En studie av medias dekning av helsestoff og forhold til aktører i sykehussektoren før og etter sykehusreformen

 

Jørgensen, Øyvind

Rettigheter og valgfrihet - Uviklingen av fritt sykehusvalg i Norge

 

Kjos, Kari

Ledelse i en endringsprosess - en studie av toppledere i fire helseforetak

 

Liland, Bjørn

Hva ledere gjør (og hvorfor)" - en studie av lederatferd hos norske toppledere

 

Siri T. Nerheim

Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak

Nesheim, Gro

Det enkle er ofte det beste

 

Rage, Henning

 

Organisational structures and managerial work in large-scale project organisations - A case study of the Ormen Lange Onshore project

Ramslien, Arne Rudolf

Fra ritual til verktøy. Mål og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003.

  

Songe-Møller, Nora

Nedbemanning og organisasjonskultur: ...for vi er bare mennesker og det er fryktelig vanskelig å kommunisere et dårlig budskap

 

Svendsen, Terese

Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak.

 

Tjelmeland, Tore

Ufeilbare mennesker og feilbar teknologi - Risikoforståelse i petroliumsindustrien

 

Valde, Birgit

Utviklingen av norsk anti-korrupsjonspolitikk 1989-2003

Welde, Ida

Omorganisering av Forbrukerrådet - en reform styrt av indre eller ytre krefter? En studie med fokus på Forbrukerrådets omorganisering av lokalapparatet.

 

 

2004

Berg, Dag Erik

Caste, Race and Durban - An analysis of a Dalit Human Rights campaign and the debate in India about the relevance of caste discrimination in the World Conference against Racism in Durban 2001. 

  

Bergli, Hans Petter

Lobbyisme og demokrati

 

Bjørkly, Ane Bjordal  

En studie av grenseflaten mellom 1.- og 2.-linjetjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien

 

Ciekals, Henrik

Når enden er god er allting godt. Reformering av Nordisk Råd 1996 – 2001

 

Dugum, Lejla

Gammel bedrift i nye former - Omstilling av ekspedisjonsnettet i Posten Norge AS

 

Grønnbekk, Andreas Atteraas

 

 

Hallingstad, Rune

Regional styring i lys av foretaksorganiseringen - En sammenlignende studie av Helse-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF 

Havnen, Elisabeth

 

 
Helleren, Stig

Kontrollør eller veileder? En studie av policyendring i Arbeidstilsynet.

 

Herfindal, Sturla 

Veien frem til sykehusreformen - En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. 

  

Jensen, Kirsti

 

 
Kjersem, Eli

Boligsamvirket. Forholdet mellom sentralorganisasjon og medlemsorganisasjoner i en samvirkeorganisasjon (Arbeidstittel)

 

Kjeseth, Camilla

Aetat: En organisatorisk kameleon - En studie av endringsprosesser i Aetat fra 1990 til 2003. 

Klungseth, Lars-Bjarne

Accessibility Transparency and Public Choice - En sammenliknende studie av sykehus ledelse og pasientvalg.

 

Mydland, Are

Styring eller ledelse, kan rektor velge? - En studie av rektors handlingsrom i spenningen mellom tradisjonell rolle og lokal frihet. 

Nordbø, Siren

Kostholdsdebatten Februar 2002-August 2003 - Skjæringspunktet mellom politikk, mat og vitenskap. 

Røkenes, Tone Helene  

"Sønner av Norge" - En studie av den norske bataljonen i Kosovo, perioden 2002 - 2003.

 

Sivertsen, Silje

"Jo mere vi er sammen" - Ein studie av lokalsamfunnsprosjekt til Verdikommisjonen. 

Svindland, Øystein

Sleipner-ulykken - en normal accident?

 

Tøndel, Henrik

Økt politisering? En komparativ studie av risikoprioritering i norsk og svensk næringsmiddelkontroll i lys av relasjoner til politikk og vitenskap.

 

Valenza, Liv-Inga

Leiing og læring...eit studie av to læringsprosessar i Gilde Vest

 

Westjord, Lena 

 

Iverksetting av EUs Gassdirektiv i Norge - Fra statsstyring til markedsliberalisme. 

Wicken, Anne-Mathilde  

En studie av grenseflaten mellom 1.- 2.- linjetjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien 

 

2003

Aksnes, Kristin Svines

Intranett - en studie av hvordan ansatte i en offentlig organisasjon bruker intranett.

 

Andersen, Mariann

Regionråd - & ein komparativ casestudie av to regionråd i Norge.

 

Bakken, Juliane Sand

Fastlegeordningens beslutningsprosess - En studie av utrednings-, vedtaks- og implementeringsfasen i tilknytning til fastlegeordningen.

Bjørkelo, Birte

The Power of Learning in the Global Age - The World Bank and Environmental NGOs.

 

Fristad, Anette Olene

Fjaler - ein kommune under omstilling

 

Heggestad, Kjell Ottar

Risikokultur og eksperiment på menneske - Ei analyse av praksis i Den regionale komite for medisinsk forskingsetikk, Helseregion Vest.

Innvik, Jostein

Do electoral laws effect the access o finterests to the national assembly
 

Moen, Ailin Angvik

Lærerrollen mellom reform og tradisjon I den nye kommunen - En studie av lærernes rolleutforming innen grunnskoleopplæring for voksne.

Nilsen, Anders Eie

Informasjonspolitiske idealer og forvaltningsmessige realiteter - Om kommunikasjonsprinsippets stilling i Statens vegvesen i Hordaland.

Nielsen, Gøril Vikøren

Between Parliament and Profession. A case study of South African Human Rights Commission.

 

Nordbø, Siren

Kostholdsdebatten - Skjæringspunktet mellom politikk, mat og vitenskap.

 

Offerdal, Kristine

Fra regionenes til Putins Russland? - En casestudie av Smolensk.

 

Rubecksen, Kristin

Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer - En sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999.

Serigstad, Synnøve

Samordning og samfunnstryggleik - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002.

Sætren, Dag Magne

Hvordan Benchmarking kan bidra til læring og utvikling av offentlige organisasjoner - En studie av vennskapsbyprosjektet "Nordic Practice" 2000 - 2002.

Tonheim, Milfrid

The HIV/Aids Controversy in South Africa: - A Study of the Parliament Deliberation of HIV/AIDS and Antiretroviral Medication.

Aarre, Eirik

Internettbruk i Kongsberg kommune

 

Aasebø, Frank A.

Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? - En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk.

Åsgård, Tina

Solidaritet på prøve? - fagbevegelse i globaliserings og individualiseringens tidsalder.

 

2002

Awuor, Emily Achieng

 ORGANISATIONAL LEARNING IN A SOUTHERN PUBLIC INSTITUTION  - How Institutional Co-operation as a development aid strategy between NORAD (Norway) and MME (Namibia) enhances Organisational Learning.

 

Berg, Truls Asbjørn

 

God dag, mann...... Et syn på verdier, kultur og kommunikasjon som årsak til dot.com bølgens framvekst og fall.

Blaauw, Sanghita S.J.

 

Topplederlønnssystemet i statsforvaltningen i Norge og Sverige - En studie av topplederlønnssystemet i Norge og Sverige med fokus på topplederlønnskontrakter

 

Brudvik, Marie

 

Corporate Social Responsibility for People, Planet and Profit

Fostervold, Anders

 

INNOVASJON SOM PLANLAGT ENDRING I ORGANISASJONER. En analyse med interaktiv innovasjonsteori.

 

Gundersen, Tom

 

KOSTRA-prosjektet i de norske kommunene - En studie av kommunenes iveksetting av rutinene for rapportering av data om kommunal økonomi og tjenesteproduksjon (KOSTRA)

 

Hagen, Ellen

 

Teknologi som verktøy og leketøy i konstruksjon av identitet. En analyse av kjønn og teknologi i samproduksjon.

 

Halvorsen, Steinar

 

OD 2000 og fremover FRA HIERARKI TIL FLAT ORGANISASJONSKULTUR.  
En omorganiseringsstudie av Oljedirektoratet.

 

Hauge, Malin Stine

 

Avvik og identitet - Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengsels­institusjon, politikk og media

 

Haugland, Janne

 

Strategi & kommunikativ handling. En studie av beslutningsprosessen om å fusjonere to IT-selskap: Unique AS & Webcenter Solutions AS.

 

Haugland, Lars

 

Regler eller kultur? En studie av organisatorisk omstilling i Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS 1997-2001

 

Havre, Ole Christian

 

En studie av endring og omstilling ved kontorene i SpareBanken 1 Vest.

 

Hedberg, Kristin

 

Innsatt eller innlagt - En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri

 

Hommen, Kim Ove

 

Tilsynsroller i staten - En studie av luftfartstilsynet og Statens jernbanetilsyn

 

Klingsheim, Ranveig

 

Tvetydigheter og skillelinjer - En studie av metadondebatten i Noreg fra 1980 2000.

 

Krabberød, Tommy

 

Leders handlingsrom på Osloklasse Fregatt

 

Kvendseth, Stig

 

Fra Ekofisk I til Ekofisk II - En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 18, Ekofisk-lisensen

 

Madland, Sune Svela

 

Consumo ergo sum. Betingelser og behov for politisk forbruk.

 

Meland, Jørgen

 

Mål og resultatstyring i pleie- og omsorgsinstitusjonar - som hand i hanske?

 

Neby, Simon

 

Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon - en studie av fusjonen mellom Telia og Telenor.

 

Nordbø, Linda

 

Laks og Lov. En studie av tre reguleringsperioder i norsk oppdrettsnæring, 1970 2000, med Mowi og Hydro Seafood som et case.

 

Røys, Eli Fjelseth

 

Den veit best at skoen trykker, den som har den på, - &..men kva så? Iverksettinga av HMS forskrifta ved to skular, - ein i kvar kommune.

 

Sivertsen, Kristine

 

Bydelsreformen Bergen til glede og frustrasjon - En studie av bydelens selvstyre og spenningen mellom to styringsnivåer.

 

Skålnes, Gry

 

Det er godt og vite at dagen ikke er helt den samme uten : sterke meninger.
En studie av 3 avisers dekning av Jaglandsaken

 

Somby, Anne-Mette

 

Frihet, Likhet og Brorskap
En studie av norsk minoritetspolitikk i perioden 1700 - 2000

 

Søreng, Hege

 

Revitalisering av Stortingets kontrollaktivitet? En studie av oppmerksomhet i Stortinget mot kontroll med forvaltning 1989-1999

 

Troland, Rune

 

Urbanitet, bærekraftig byutvikling og arven etter DDR - et casebasert studie av DDRs by- og boligbygging etter den tyske gjenforeningen.

 

Vikse, Ole

 

Norske Leders Roller: Effekten av personlige og organisasjonsmessige betingelser for å utøve lederroller i 1999

 

Zeiner, Hilde H.

 

Kugalskap og europeisk integrasjon - Europaparlamentets analyse av kugalskapkrisen

 

 

2001

Dale, Reidar Tore

 

Avholdsbevegelsen- en studie om avholdsbevegelsens tilbakegang

 

Dyrdal, Morten

 

Nasjonale legemiddelsregimer for fall. En komparativ studie av nordiske legemiddelregimers Europatilpasning

 

Einarsen, Odd Mangor

 

BRO-prosjektet - En studie av ansattes erfaring med implementeringen av SAP-systemet i Hydro Aluminium 

 

Giske, Daniel

 

Å lære å bo - en studie av bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

 

Heigre, Siri

 

Frykt og avsky i Finnmark - En diskursanalyse av prostitusjonsdebatten i Tana kommune 1997-2001

 

Hodnefjell, Richard

 

Statlig fristillling - En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 2000. 

 

Indrebø, Lise Helene

 

Politikk og moral - En studie av fiskerikonflikta mellom Island og Noreg 1993 - 1999.

 

Jansen, May Ruth Tolleshaug 

Medvirkning uten medbestemmelse? En studie av foreldrerepresentantens rolle i fire samarbeidsutvalg i grunnskolen.

 

Johnsen, Beate

 

Widerøe flyveselskap - Den lange veien fra forvalgningsbedrift til konkuransebedrift.

 

Mugaas, Kristian Bernt

 

Miljø og management - om kommunenes rolle i den offentlige miljøpolitikken

 

Nerskogen, Even

 

It i domstolene. Om organisatoriske forutsetninger og teknologianvendelse.

 

Nilsen, Elisabeth

 

Europeisering og nordiske diplomati. En studie av de norske ambassadene i København og Stockholm

 

Nyhuus, Helle Christin

 

Å være eller ikke være er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen

 

Sommerset, Geir

 

Variasjon i tilsynspraksis? En studie av Arbeidstilsynets distriktskontorer i Hordaland og Agder.

 

Sporstøl, Siw Fedog

 

State and Civil Society in China - A Study of the All-China Federation of Trade union in the Era of Reform

 

Stene, Ørjan

 

Fra ide til konsept og administrativ reform. En studie om hvordan serviceerklæringnsideen overføres og materialiseres i møte med den norske statsforvaltningen, og dens påvirkning på daglig praksis i trygdeetaten.

 

Sunde, Ingvild

 

Det er veldig lite Florence Nightingale igjen.. - om holdningsendringer blant leger og sykepleiere

 

Vikse, Mentz

 

Et selskap uten grenser - En studie av beslutnings- og implementeringsprosessen i tilknytning til SkanMar 2000 prosjektet, et omstillingsarbeid rettet mot Statoils tre skandinaviske markedsføringsselskaper; i perioden 1996 2000.

 

Wik, Marjoleine H.

 

Verdier og tilknytningsformer - en studie av vektlegging av verdier og hensyn i virksomheter med ulike tilknytningsform til staten. 

Willumsen, Solveig

 

 

Kan helseinstitusjoner styres som private bedrifter? Om modernisering, effektivisering og internfakturering av kjøkkentjenesten ved Haukeland Sykehus

 

 

2000

Bakka, Valgjerd

 

Mellom foreldrerett og einskapsskule ‑ Analyse av argumentasjonen i Stortinget ved innføring av faget: "Kristendom med religion og livssynsorientering"

 

Bue, Lars-Arne

Nasjonale konkurranseregimer under press. ‑ en komparativ studie av europiseringen av det norske og svenske konkurranseregimet.

 

Espeland, Hroar Magnus

Planlegging og Politisk Deltaking; om lokalsamfunnsutvikling i to norske kommunar

 

Falch, Birgit

 

Omstrukturering av arbeidskontorene i Arbeidsmarkedsetaten. En komparativ studie av prosessen i Hordaland og Sør‑Trøndelag perioden 1997‑1999       

 

Feyling, Fredrik

Politiske Politikere eller Politisk Administrasjon? ‑ Politikernes rolle i Strand kommune etter innføringen av ny administrativ og politisk styringsmodell

 

Grinde, Grethe Skimmeland

Jeg har aldri hørt om noen som blir syke av å ikke trives. ‑ en studie av de ansattes opplevelser av psykososialt arbeidsmiljø og hvordan man evner å lære ved Hydro Aluminium Karmøy.

Grønlund, Tove Ingjerd

Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. ‑ en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge

Hanevold, Anne Kristine

 

Hvorfor tok det så lang tid å innarbeide internasjonale menneskerettskonvensjoner i norsk lov? ‑ En analyse av argumentasjonsbruken i debatten

 

 

Helgesen, Sture Berg

Aktivitetsmåling og Atferdskontroll ‑ En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten

 

Husby, Oddrun Solveig

Miljøbeviste ledere ‑ hva betyr de for organisasjoners miljøsatsing?

 

Jensen, Leif Erling

Barnehager ‑ et kommunalt ansvar? ‑ en analyse av barnehagetilbudet i norske kommuner i et organisasjonsteoretisk perspektiv.

 

Kjeldsen, Pål Christian

Norsk alkoholpolitikk og europeisk integrasjon. ‑en studie av alkoholpolitiske begrunnelser

 

Ladehaug, Tollef

Institutional conditions for students' reactions towards old based teaching and learning modules on campus.

 

Lund, Eirik

 

Informasjonsteknologi ‑ organisasjon. ‑ en studie av statoils BØ‑prosjekt

 

Malkenes, Gitte

Implementering av offentlig reform; internkontrollforskriften. Hvordan internkontroll av helse, miljø og sikkerhet ble implementert i en kommune

 

Olsen, Knut Helge

 

Ansvar i endring. ‑ en organisasjonsteoretisk vurdering av ansvar og læring/diskurs situasjonen i 4 kommuner som i ulik grad har tilpasset seg intensjonene i den nye kommuneloven

 

Paulsen, Line Gaare

Åpne Høringer ‑ Politisk slagmark eller politisk verksted? ‑ En analyse av politikernes argumenter i debatten om Stortingets åpne høringer

 

Paulsen, Sjur Sydnes           

 

Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene?. - en komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune

 

Poole, Sonja

The Emergence of Women's Movements in the Czech Republic; Opportunities, Mobilising Structures and Framing

 

Monica Rydland

 

Symbolisme og Effektivitetskrav. - ei undersøking av Totalkvalitet si reise inn og ned i ein organisasjon under nye organisatoriske rammevilkår.

 

Sollid, Magnvard            

 

Miljø og bønder. ‑ ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket.

 

Støyva, Anne Berit

Fylkeskommunal næringspolitikk ‑ aktørar og prosessar­

 

Sætereng, Tom Roger

Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning.

 

Torsteinsbø, Arild

Fra å Være i Lag til å Arbeide i Lag; Virksomhetsbasert lagutvikling i Statoil

 

Trygg, Per Tore 

 

Vern‑ og sikkerhet - Klemt mellom to strukturer et komparativt casestudie av A‑ og D‑skiftet i Søderberg‑avdelingen. Underavdeling av Hydro Aluminium, Karmøy AS

 

Valland, Anna Gudrun           

 

Når mobiliteten i arbeidsstokken settes på prøve : en studie av legitimitetens betydning for et konserns evne til å flytte grupper av ansatte fra en by til en annen