Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Studentutvalg

Råd og utvalg for studenter

Organisajonskart for fagutvalget

Hovedinnhold

Studentforeningen 

Fagutvalget (FU) er et frivillig studentutvalg som jobber for alle studenter ved Institutt for politikk og forvaltning. Fagutvalget skal, sammen med Masterutvalget (MU), være et av bindeleddene mellom studentene og instituttet. FU skal fremme studentenes interesser og krav overfor instituttet, dets administrative organ og stab, samt overfor andre studentorganer. Fagutvalget har en representant i Undervisningsutvalget (UU) og i Instituttrådet (IR). Dette er viktig for at studentene skal bli hørt i saker som angår dem.

Alle studenter ved instituttet kan bli med i Fagutvalget. Hvert semester skal Fagutvalget konstitueres, her skal alle verv velges på nytt (med unntak av leder og økonomiansvarlig som velges for et år av gangen, henholdsvis ved start av høst- og vårsemester).
 

Leder: Julia Elise Iversen

Nestleder: Helle Stavnesli

Økonomiansvarlig: Siri Osland  

Sekretær: Oda Bolstad 

SOME-ansvarlig: Maren Fjeldheim

Representant i undervisningsutvalget/instituttrådet: Knut Camillo Tornes

Fagansvarlig: Oda Therese Nesje

Sosialansvarlig: Nicholas Ruud-Schjetne

Studieturansvarleg: Lene Herland

Faggruppe: Eirik Pederson Furuberg, Adrian Fredly, Julie Dystvold, Knut Camillo Tornes, Cathrine Vuttdal, Elias Hansen Gaassand

Sosialgruppe: Maren Othelia Fjeldhem, Stian Hjelle, Elise Folkestad, Andrea Høvik Laxdal, Sverre Waage, Sunniva Starheim, Helle Stavnesli, Amalie Forthun Grøthe

Studieturgruppe: Siri Osland, Håvard Sømme, Elise Folkestad, Therese Knudsen

Ordinære medlemmer: Live Krogsrud, Tiri Røed Lohne, Henrik Sanne Hjortland, Astrid Kristiansen, Sunniva Lykseth, Martha Gjerald, Idunn Kalvik Takvam, Camilla Bjørnstad, Kristi Willoch, Oda Persdotter Bolstad, Sarah Linde

 Følg fagutvalget på facebook her

 Fagutvalget arrangerer:

 • Faglunsj
 • Adm.org-pils
 • Julebord
 • Eksamensfest
 • Studietur
 • Mye annet gøy

Vi ønsker dine innspill:

Vi ønsker gjerne å arrangere arrangementer om dette er ønskelig. Vi setter stor pris på innspill fra studentene til saker som vi kan ta opp i Fagutvalget, Undervisningsutvalget eller Instituttrådet. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker vi skal ta opp.

Ta kontakt med oss:

Send e-post til demos@uib.no, ta en prat med et av våre hyggelige FU-medlemmer eller skriv til oss på Facebook!

Masterutvalget

Masterutvalget (MU) er et frivillig studentutvalg som jobber for alle masterstudenter ved Institutt for politikk og forvaltning. Masterutvalget skal, sammen med Fagutvalget, være et av bindeleddene mellom studentene og instituttet. MU skal fremme masterstudentenes interesser og krav overfor instituttet, dets administrative organ og stab, samt overfor andre studentorgan. Masterutvalget har en representant i Undervisningsutvalget og i Instituttrådet. Dette er viktig for at masterstudentene skal bli hørt i saker som angår dem.

Masterutvalget skal ha ansvaret for fordelingen av lesesals- og datasalsplassene som disponeres av Masterprogram i politikk og forvaltning. Samt arbeide for å bygge et godt sosialt miljø blant masterstudentene på instituttet. MU skal også jobbe for å inkludere i MPA-studentene ved instituttet slik at de blir en del av det sosiale miljøet.

Alle masterstudenter kan bli med i Masterutvalget. Hvert semester skal masterutvalget konstitueres, her skal alle verv velges på nytt.

Leder: Julia Elise Iversen 

Nestleiar:  Helle Stavnesli

Økonomiansvarleg: Siri Osland

Sosialansvarleg: Amalie Forthun

Ansvarleg for Fag og Forsking: Adrian Fredly

Representant til undervisningsutvalet og instituttrådet: Knut Camillo Tornes
 


Masterutvalget arrangerer

 • Masterpils (første fredag etter studielån)
 • Eksamensfest
 • Julebord
 • Turer
 • Sosiale arrangementer for å knytte nærere bånd med MPA-studentene

Vi ønsker dine innspill

Vi ønsker gjerne å arrangere andre arrangementer om dette er ønskelig. Vi setter stor pris på innspill fra studentene til saker som vi kan ta opp i Fagutvalget, MU, Undervisningsutvalget eller Instituttrådet. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker vi skal ta opp.


Ta gjerne kontakt med oss

Send enten e-post til masterutvalget@aorg.uib.no eller ta en prat med et MU-medlem

 

Vedtekter for fagutvalget ved Institutt for
politikk og forvaltning

Vedtektene er vedtatt av fagutvalget ved Institutt for politikk og
forvaltning på allmøte 30.08.2018

Paragrafene merket med stjerne (*) er Studentutvalgets fellesvedtekter og kan bare endres
på Studentutvalgets allmøte. Fagutvalget kan ikke opprette motstridende vedtekter.
 

1. Formål

Fagutvalget har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved Institutt foradministrasjon og organisasjonsvitenskap, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår bådefaglig og sosialt. Fagutvalget er studentenes høyeste formelle organ på Institutt for politikk og forvaltning.

*2. Konstituering og allmøte

 1. Allmøte er Fagutvalgets øverste bestemmende forsamling. Fagutvalget kan ikke overstyre bestemmelser fra allmøtet.

 2. Konstituering

  1. Allmøtet konstituerer Fagutvalget for gjeldende semester med grunnlag i oppmøtte studenter som er stemmeberettigede jf. punkt 3.1.

  2. Fagutvalget er sittende frem til nytt fagutvalg er konstituert.

 3. Ordinært allmøte
  Det skal holdes et allmøte hvert semester. Allmøte for gjeldende semester skal være gjennomført senest fire uker etter den offisielle semesterstarten til Universitetet i Bergen. Utover dette bestemmer det sittende Fagutvalget selv dato for allmøtet.

 4. Innkalling
  Det er sittende leder i Fagutvalget som skal kalle inn instituttets tilhørende studenter til allmøte. Innkalling skal sendes ut senest to uker før allmøtet finner sted. Innkallingen skal inneholde informasjon om tid, sted og foreløpig saksliste. Innkallingen skal være tilgjengelig og offentlig. Endelig saksliste skal foreligge senest en uke før møtet finner sted.

 5. Krav
  Allmøtet er lovlig satt dersom innkalling er sendt ut jf. 2.3.1 og minst 10 studenter med stemmerett ved instituttet er tilstede (tverrfaglig - 5 studenter med stemmerett ved instituttet er tilstede). Allmøtet er ikke vedtaksdyktig med mindre 10 studenter (tverrfaglig – 5 studenter) med er tilstede i salen når vedtaket fattes.

 6. Saker til behandling (Dagsorden)
  På ordinært allmøte skal følgende saker behandles: (1) Allmøte godkjenner seg selv som valgforsamling. Dette må godkjennes   enstemmig for at valget av fagutvalget og representant i SU skal være gyldig. (2) Valg av møteleder, referent, tellekorps (to personer), og protokollunderskrivere (to personer). Det er ikke mulig å kombinere rollene som tellekorps og protokollunderskriver for en person. - Godkjenning av innkalling og dagsorden (3) Orientering om fagutvalgets virksomhet og økonomi (4) Valg jf. Valgreglementet, Paragraf 4.1 (5) Innmeldte saker (6) Saker til eventuelt Saker som blir løftet etter at dagsorden er vedtatt, kan bare behandles dersom 2/3 av representantene sier seg enig i dette.  Ordinært allmøte har mulighet til å diskutere saker og gjøre vedtak i disse med simpelt flertall. Det kan ikke fattes vedtak i eventueltsaker eller saker som blir løftet etter at dagsorden er satt.

 7. Protokoll
  Det skal foreligge protokoller fra Fagutvalgets allmøte. Disse skal offentliggjøres innen én uke etter møtet.

 1. Ekstraordinært allmøte
  Ekstraordinært allmøte er alle allmøter utenom de ordinære allmøtene.

  1. Innkalling
   Det skal kalles inn til ekstraordinært allmøte på grunnlag av ett eller flere av følgende punkter:(1) Minst 10 studenter (tverrfaglig – 5 studenter) med stemmerett, jf. 2.3.2, krever det (2) Et medlem av FU krever det.(3) Leder eller økonomiansvarlig trekker seg fra sitt verv.(4) Dersom det fremmes mistillitsforslag mot et medlem av Fagutvalget.(5) Det er fremmet forslag om endringer av Fagutvalgets egne vedtekter (?).

  2. Krav
   Kravene til ekstraordinært allmøte er de samme som for ordinært allmøte, jf. 2.3 Det kan ikke behandles eventuelt-saker på ekstraordinært allmøte.

  3. Protokoll
   Protokoll fra ekstraordinært allmøte skal forekomme likt som protokollføring for ordinært allmøte jf. 2.3.4

*3 Valg

 1. Valgreglement
  Dette valgreglementet regulerer valg av verv tilknyttet Fagutvalget. Alle valg gjennomføres skriftlig, med mindre allmøte bestemmer noe annet, eller dersom spesifikke krav stilles til valgordning. Dersom det bare finnes én kandidat til et gitt verv velges vedkommende ved akklamasjon. Kjønnskvotering praktiseres ikke, med mindre det er påkrevd. Ved kjønnskvoterte valg deles valget i respektivt mannlig og kvinnelig valg. Utover dette føres valget etter valgreglementet. Valg gjennomføres ved at hver stemmeberettigede skriver ett navn på en stemmeseddel, utdelt av Fagutvalget, og leverer denne til tellekorpset. Ved overlevering av stemmeseddel skal det kontrolleres at personen er stemmeberettiget. Tellekorpset teller over stemmene og leverer resultatet til møteleder. Valg avgjøres ved simpelt flertall med mindre annet er bestemt. Ved stemmelikhet skal det avholdes nytt valg mellom kandidatene. Ved fortsatt stemmelikhet skal valget avgjøres ved loddtrekning. Alle studenter som inneværende semester har tilhørighet til instituttet har stemmerett og er valgbare på allmøtet. Kandidatene gis anledning til å presentere seg selv. Dersom en kandidat er forhindret fra å møte, kan kandidaten presenteres av en annen person eller via telefon. Alle de valgte tiltrer sine verv umiddelbart, og sitter til neste valg, med mindre annet er bestemt.

  1. Valg til Fagutvalget
   Ved høstallmøte skal følgende verv velges: (1) Leder (2) Økonomiansvarlig (3) Representant til studentutvalget (4) Vara til Studentutvalget Leder kan ikke inneha vervet som økonomiansvarlig.

  2. Valg til Instituttråd og Undervisningsutvalget (tverrfaglig – Valg til programstyret)
   Dersom det er mulig skal følgende verv bestå av en student fra bachelor- og en student fra masternivå. Begge verv skal ha personlig vara. (1) Representant til Instituttråd (1 bachelor og 1 master student) (2) Personlig vara til Instituttråd (1 bachelor og 1 master student, respektivt) (3) Representant til Undervisningsutvalget (1 bachelor og 1 master student) (4) Personlig vara til Undervisningsutvalget (1 bachelor og 1 master student, respektivt)

  3. Andre verv
   Fagutvalget står fritt til å utlyse andre verv ved allmøtet. Utlyste verv skal gjennomføres i samsvar med valgreglementet.

*4. Intern struktur

 1. Sammensetning

  1. Fagutvalget står fritt til å organisere seg slik de selv synes passende.

  2. FU skal, så langt det er mulig, bestå av representanter fra alle kull og nivå. Dette for å oppnå best mulig kommunikasjon mellom FU og studentmassen i sin helhet.

  3. Studenter fra tverrfaglige studieprogram med tilknytning til instituttet har rett på representasjon i Fagutvalget. Det tverrfaglige studieprogrammet velger da en representant ved sitt eget allmøte. Vedkommende har stemmerett på lik linje med øvrige fagutvalgsmedlemmer.

  4. Nye medlemmer kan, ut over dette, tas inn underveis i semesteret om det er ønskelig eller nødvendig.

 2. Verv og fratredelse

 1. Medlemmer med verv eller konkrete tildelte roller forplikter å følge opp sine ansvar, og oppdatere det resterende Fagutvalget jevnlig og etter behov.

 2. Medlemmer med påtatte verv kan trekke seg fra sine verv med fire ukers varsel. Det holdes da et internt valg i Fagutvalget for å fylle det ledige vervet. Dette gjelder imidlertid ikke for ledervervet, økonomiansvarlig jf. 2.4.1 eller SU-representant jf. 4.2.3.

 3. Dersom SU-representant trekker seg trer vara inn som fast SU-representant. Det velges ny vara internt i Fagutvalget.

 4. Medlemmer uten verv kan trekke seg fra Fagutvalget ved å meddele dette til sittende leder.

 5. Fravær, uten gyldig årsak, to møter på rad, vil alene være grunnlag for utmelding fra Fagutvalget. Hva som regnes som gyldig fravær avgjøres av leder.

 6. Alle medlemmer har krav på en attest for sin deltagelse, etter endt engasjement. Denne skrives av instituttet i samråd med Fagutvalgets sittende leder.

 1. Møter

  1. Alle registrerte medlemmer i det konstituerte Fagutvalget er møtepliktige og har stemmerett, hvert medlem har én stemme. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

  2. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt- stemme.

  3. Fagutvalget skal avholde regelmessige møter. Som hovedregel skal det avholdes møter hver andre uke, motsatt av Studentutvalgets møter. Fagutvalget står imidlertid fritt til å avgjøre møtehyppigheten selv etter behov.

  4. Som hovedregel skal møteinnkalling med saksliste sendes ut én uke (7 dager) før møtet.

  5. Det skal føres referat ved alle Fagutvalgets møter, og referatet skal offentliggjøres i relevante kanaler innen en uke etter møtet.

 2. Forholdet mellom Fagutvalget og Studentutvalget

 1. Fagutvalget er forpliktet til å innføre Fagutvalgenes fellesvedtekter (DD.MM.ÅÅÅÅ), gitt av Studentutvalget. Denne forpliktelsen er en forutsetning for å kunne søke økonomiske midler fra Studentutvalget.

 2. Fagutvalget skal ha løpende orientering til Studentutvalget. Denne orienteringen skjer gjennom fagutvalgets valgte SU-representant. Valgte SU-representant står også ansvarlig for å orientere Fagutvalget om Studentutvalgets aktivitet og drift.

*5. Økonomi

 1. Fagutvalgene forplikter seg til å føre sin drift i henhold til vedtekten som helhet. Denne forpliktelsen er en betingelse for retten til søke økonomiske midler fra Studentutvalget.

 2. Økonomistyring

  1. Fagutvalgene forplikter seg til å ha en økonomiansvarlig valgt ved fagutvalgets allmøte. Vedkommende er ansvarlig for å lage budsjett, samt å føre løpende regnskap. Økonomiansvarlig er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger et oppdatert regnskap for Fagutvalgets drift. Alle søknader om økonomiske midler skal sendes av økonomiansvarlig.

  2. Økonomiansvarlig skal i samarbeid med leder oversende semestervise regnskap til Studentutvalget innen 1. januar og 1. Juli.

  3. Leder forpliktes til å skrive halvårsrapporter. Disse skal offentliggjøres og oversendes til Studentutvalget innen 1. juli og 1. Januar

  4. Oppdaterte regnskap skal ellers til enhver tid være åpne for innsyn.

 3. Økonomisk drift

 1. Alle økonomiske midler Fagutvalget disponerer skal forvaltes gjennom Fagutvalgets egen bankkonto. Gitte konto skal disponeres av økonomiansvarlig og være tilgjengelig for innsyn.

 2. Fagutvalget må være registrert i Brønnøysundregisteret for å disponere en organisasjonskonto.

 1. Søknad og rapporter

  1. Dersom fagutvalget ikke opprettholder paragraf 6.1-6.3 kan Studentutvalget midlertidig nekte fagutvalget tildeling av nye midler frem til fagutvalget følger vedtektene. Bestemmelsen skal likevel ikke gå utover studentmassen som helhet.

6. Mistillit

 1. Mistillitsforslag, enten til enkeltpersoner eller fagutvalget som helhet må ha belegg i ett eller flere av følgende punkter.
  (1) Overtredelse av fagutvalget eller Studentutvalget sine vedtekter
  (2) Brudd på norsk lov iht. utføring av vervets oppgaver
  (3) Forsømmelse av gitt verv
  (4) Ellers upassende fremtreden i henhold til sitt verv

 2. Mistillit til Fagutvalget som helhet
  Mistillit kan stilles til fagutvalget som helhet når 10 studenter (tverrfaglig – 5 studenter) som har stemmerett ved instituttet stiller seg bak et mistillitsforslag med navn og signatur. Mistillitsforslaget skal leveres til den uavhengig kandidat i Organisasjonenes Hovedstyre som skal videreformidle forslaget til Fagutvalget med sin innstilling. Fagutvalget plikter å kalle inn til ekstraordinært allmøte, jf. 2.41, med behandling av mistillitsforslaget som eneste sak. Om FU ikke kaller inn til møtet innen 14 dager faller denne plikten til den uavhengige kandidaten i Organisasjonenes Hovedstyre.

  Mistillit må vedtas med 2/3 flertall av de oppmøtte. Dersom forslaget blir vedtatt fratrer sittende fagutvalg umiddelbart fra sine verv. Det skal deretter, senest innen en måned, kalles inn til nytt ekstraordinært allmøte i regi av Studentutvalget hvor nytt fagutvalg skal velges.

 3. Mistillit til enkeltmedlem av fagutvalget
  I tilfeller hvor enkeltmedlem i et fagutvalg har forsømmet sitt verv jf. 6.1 kan det stilles mistillit til individet. Den uavhengige representanten i OHS skal informeres om mistillitsforslaget og vurdere om det har belegg i henhold til paragraf 6.1. Dersom saken har belegg skal den tas opp ved et ekstraordinært fagutvalgsmøte. Følgende må opprettholdes for at mistillitsforslaget skal være gyldig vedtatt:
  (1) Saken skal være forhåndsmeldt til det ekstraordinære FU møtet.
  (2) Alle medlemmer som har stemmerett er tilstede. Vedkommende saken gjelder har ikke stemmerett.
  (3) Vedtaket fattes ved 3/4 flertall
  (4) Minst en representant fra Kontrollkomiteen er tilstede Dersom vedtaket blir gjennomført fratrer vedkommende sitt verv umiddelbart etter møtet er hevet. Supplering ved verv(et) vil forekomme på lik linje som ved fratredelse.

  Dersom den uavhengige representanten mener at mistillitsforslaget ikke har belegg i henhold  til paragraf 6.1 skal representanten redegjøre for sin argumentasjon på neste fagutvalgsmøtet.

7. Avvikling og nedleggelse

 1. Ved ønske om å legge ned Fagutvalget skal det kalles inn til to påfølgende ekstraordinære allmøter hvor nedleggelsen er eneste sak.

 2. Forslaget om nedleggelse må vedtas med 3/4 flertall ved begge ekstraordinære allmøter.

 3. Fagutvalget vil også bli automatisk nedlagt dersom studieretningen legges ned, uten intensjon om å gjenopprettes innen rimelig tid.

  1. Dersom et fagutvalg er bestående av flere studieretninger mister den nedlagte studieretningen retten på representasjon i fagutvalget ved utgang av siste offisielle semester av faget.

  2. I tilfeller hvor flere studieretninger tilhører et fagutvalg vil fagutvalget offisielt avvikles dersom alle tilknyttede studieretninger legges ned.

 4. Ved nedleggelse skal økonomiske midler og andre eiendeler overføres til Instituttet fagutvalget tilhører.

8. Generelle / Særegne bestemmelser

 1. Fagutvalget

  1. Fagutvalget er sammensatt av følgende verv:
   (1) Leder
   (2) Nestleder
   (3) Økonomiansvarlig
   (4) Sekretær
   (5) Representant til Studentutvalget + personlig vara
   (6) Representant til instituttråd og undervisningsutvalg + personlig vara
   (7) Kommunikasjonsansvarlig
   (8) Fagansvarlig
   (9) Sosialansvarlig
   (10) Studieturansvarlig
   (11) Styremedlemmer

  1. Representant til instituttråd og undervisningsutvalg skal besittes av samme person, dette gjelder også den personlige varaen til disse vervene.

  2. Studieturansvarlig velges bare det året det skal være en studietur.

  3. Personlig varamedlem for representant til Studentutvalget, instituttrådet og utdanningsutvalget tiltrer fagutvalget som ordinære medlemmer.

 1. Masterutvalget

  1. Masterutvalget (MU) er formelt underlagt Fagutvalget ved Institutt for politikk og forvaltning. Masterutvalget konstituerer seg selv, men dersom utvalget er inaktivt eller ikke har medlemmer, har Fagutvalget formell myndighet til å legge ned utvalget. Dersom utvalget legges ned har Fagutvalget et ansvar for å representere masterstudentenes interesser, og arbeide for å gjenopprette aktiviteten i utvalget.

  2. Masterutvalget arbeider med selvstendige saker etter eget ønske og behov,uavhengige av Fagutvalget. Masterutvalget skal ivareta og fremmemasterstudentenes interesser overfor instituttet og fagutvalget.

  3. Masterutvalget skal bestå av minimum leder, økonomiansvarlig og representant ( + vara) til instituttrådet og undervisningsutvalget. Disse velges på Masterutvalgets allmøte i henhold til valgreglementet.

  4. Leder, eller annen representant fra Masterutvalget, har møteplikt på Fagutvalgets møter. Dette for å sikre en toveiskommunikasjon mellom de to utvalgene.

  5. Masterutvalget er økonomisk uavhengig av Fagutvalget. MUs økonomiske midler disponeres av utvalgets egen økonomiansvarlige.

 1. Felles

  1. Vedtekter kan bare endres på allmøtet og vedtas med alminnelig flertall.