Hjem
HMS-portalen

HMS-samordningsavtale

UiB skal samordne HMS-arbeidet med våre samarbeidspartnere for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø innenfor områder hvor begge er lokalisert og/eller driver aktivitet.

Hovedinnhold

I tråd med arbeidsmiljøloven § 2-2 skal virksomheter samordne HMS-arbeidet innenfor de områder hvor begge er lokalisert og/eller driver aktivitet for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for begge parters ansatte.

Dette betyr at partene forplikter seg til å samarbeide for å sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med HMS-lovgivingen for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.

Virksomhetene avtaler hvem som er samordningsansvarlig (hovedbedrift) med ansvar for å samordne HMS-arbeidet for felles aktiviteter og/eller områder. HMS-samordningsavtalen skal være skriftlig og den skal inngås av lederne for virksomhetene. 

HMS-samordningsavtaler er en del av UiBs systematiske HMS-arbeid og er et virkemiddel for å sikre måloppnåelse, imøtekomme myndighetskrav og skal bidrar til kontinuerlig forbedring og effektiv ressursbruk på HMS-området. Dette krever ledernes engasjement og aktiv medvirkning fra ansatte og verneombud. HMS-samordningsavtaler inngår i universitetets HMS-internkontrollsystem med rapportering i linjen.

HMS-samordningsavtaler

UiB har samordningsavtaler for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø med:

 • Helse Bergen HF (2013/13154) 
 • Studentskipnaden på Vestlandet - Sammen (2016/10286)
 • Godt Brød (2016/10181)
 • NORCE (2017/2243)
 • Stiftelsen Det Norske Arboret (2018/10835)
 • Coor (2018/12400)
 • Alrek helseklynge – Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), Studentskipnaden på Vestlandet - Sammen, Coor (2020/12514)

For lokalt inngåtte HMS-samordningsavtaler, kontakt fakultet/avdeling/institutt.

Formål og omfang

Formål med en HMS-samordningsavtale er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for begge parters ansatte, også innleide eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver for en av partene innenfor virkeområdet for avtalen. Det skal opprettes faste treffpunkt for de to partenes ledelse og verneombud for å bedre HMS-samarbeidet mellom partene.

En HMS-samordningsavtale skal omfatte alle forhold som har betydning i forhold til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og skal beskrive:

 • Virkeområde
 • Formål
 • Omfang
 • Samordningsansvarlig (hovedbedrift)
 • Kostnader
 • Ytterligere regulering av samarbeidet
 • Andre leietakere eller framleie
 • Avtalens gyldighet

Ytterligere regulering av samarbeidet er en konkretisering av omfanget av avtalen med:

 • Organisering av verneombud
 • HMS-risikovurdering
 • HMS-dokumentasjon
 • HMS-kompetanse
 • Avviksrapportering
 • Beredskap
 • Brannvern
 • Avfallshåndtering
 • Tekniske innretninger, utstyr og tilgang til lokaler
 • Kjemiske og biologiske faktorer (om aktuelt)
 • Strålevern (om aktuelt)
 • Smittevern
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Treffpunkt for samarbeid
 • Endringer i avtalen