Hjem
HMS-portalen

Arbeidsmiljøkartlegging

Ved UiB er det to ulike arbeidsmiljøkartlegginger som skal gjennomføres årlig. Den ene omhandler psykososialt arbeidsmiljø, mens den andre omhandler fysisk arbeidsmiljø.

Hovedinnhold

Arbeidsmiljøundersøkelser

Alle enheter ved UiB skal årlig gjennomføre en systematisk kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Ved omorganiseringer eller andre større endringer kan det være behov for å gjennomføre oftere. Med utgangspunkt i kartleggingen skal enheten tilrettelegge for at medarbeiderne kan medvirke i utformingen av tiltak. Hensikten er å fremme et produktivt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle medarbeidere. 

Lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Kartleggingen gjennomføres ved at enheten sender ut en anonym spørreundersøkelse. Resultatene fra kartleggingen diskuteres deretter i et allmøte ved enheten. De årene universitetet gjennomfører en felles arbeidsmiljøundersøkelse, vil den dekke kartleggingskravet for det året den ble gjennomført.

Det er utarbeidet to støttedokument til bruk under gjennomføring av en lokal arbeidsmiljøundersøkelse:

Ta kontakt med HR avdelingen eller Bedriftshelsetjenesten dersom du ønsker å drøfte utfordringer eller annet som kan skape andre behov for hvordan man gjennomfører kartlegging og medvirkning for din enhet. 

Felles arbeidsmiljøundersøkelse

Hvert tredje år gjennomføres en felles arbeidsmiljøundersøkelse ved UiB. Den vil dekke kartleggingskravet for alle enheter det året den gjennomføres. 

Undersøkelsen gjennomføres ved at det blir sendt ut et felles spørreskjema, som genererer rapporter. Rapportene genereres både på lokalt nivå, og aggregert for overordnede enheter. 

Resultatene fra den felles arbeidsmiljøundersøkelsen skal gjennomgås lokalt i ett eller flere allmøte(r) ved enheten.

Nettsiden uib.no/famu benyttes som informasjonskanal de årene det gjennomføres en felles arbeidsmiljøundersøkelse.

Vernerunde

En vernerunde er en gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å finne farer for sykdom og skade på personer, gjenstander og ytre miljø. Det bidrar til å identifisere utfordringer knyttet til fysiske, kjemiske og ergonomiske forhold på jobben. 

Det skal gjennomføres minst en vernerunde hvert år på alle enheter. Noen ganger er det behov for mer enn én, spesielt ved byggeprosjekter, ved alvorlige avvik og lignende.

Spesielle utfordringer som avdekkes under kartleggingen medfører et skjerpet krav til formalisert risikovurdering.

Sjekkliste for vernerunde

Det er utarbeidet en sjekkliste som kan benyttes lokalt i forbindelse med vernerunde(r). For å ta den i bruk må den dupliseres, du finner sjekklisten i forms.

Dette er ment som et bakgrunnsdokument til den fysiske vernerunden, og vil gi et systematisk grunnlag samt dokumentasjon på gjennomført vernerunde.

Tiltak i etterkant

Ved behov for tiltak er det viktig å skille mellom strakstiltak, forhold som kan gjennomføres innenfor eksisterende rammer og tiltak på lengre sikt.

Tiltak som skal tas vare på til senere kan med fordel settes opp i lokal HMS-handlingsplan.