Hjem
HMS-portalen
Kurs og e-læring

Kurstilbud i HMS

Faggruppe for HMS og beredskap ved UiB kan tilby et bredt spekter av kurs, webinarer og workshops innen helse, miljø og sikkerhet.

Hovedinnhold

Faggruppe HMS og beredskap ved UiB kan tilby et bredt spekter av kurs og e-læring innen helse, miljø og sikkerhet. Sjekk også ut Bedrifthelsetjenestens kurstilbud.

Førstehjelpskurs

Målgruppe: Alle ansatte

Kursinnhold: Du lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer. 

Praktisk informasjon: Kurset kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Arrangeres hvert semester.

Kalender: du finner kursene i kalenderen.

Brannvernsopplæring

Eiendomsavdelingen arrangerer brannvernsopplæring. For mer info gå HER.

HMS-Risikovurdering og SJA

Målgruppe: Ansatte som skal gjennomføre risikovurderinger knyttet til HMS for arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver på lokalt enhetsnivå.

Kursinnhold: Deltakerne vil lære to ulike metoder: generell HMS-risikovurdering og risikovurdering knyttet til en spesifikk arbeidsoppgave eller aktivitet, kalt sikker jobbanalyse (SJA). Deltakerne gjennomfører HMS-risikovurdering og SJA basert på ulike caser eller egne behov.Kursleder veileder og svarer på spørsmål knyttet til metode for risikovurderinger.

Praktisk informasjon: Arrangeres hvert semester, og på forespørsel.

Stoffkartoteket (EcoOnline)

Målgruppe: Alle ansatte som er ansvarlige for å legge inn kjemikalier i stoffkartoteket ECOonline.

Kursinnhold: Ved UiB skal bruk, forbruk og lagring av alle kjemiske- og biologiske faktorer risikovurderes i stoffkartoteket ECOonline, UiBs elektroniske stoffkartotek. Kurset gir en innføring i bruk av Stoffkartoteket (ECOonline) og deltakerne lærer å risikovurdere stoffer i systemet.

Praktisk informasjon: Opplæringen foregår på PC-lab. Kurset tilbys ved behov.

Eksponeringsregisteret (EcoExposure)

Målgruppe: Ansatte, studenter og gjesteforskere som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier, ioniserende stråling, bly, biologiske faktorer (smitterisikogruppe 3 og 4), asbest eller helsefarlige stoffer ved bergarbeid.

Kursinnhold: For å kunne dokumentere eventuelle yrkessykdommer eller skader er det avgjørende at opplysninger knyttet til sykehistorie og arbeidsmiljøopplysninger er samlet og at de er tilgjengelige for ansatte. EcoExposure er et personregister hvor man skal registrere eksponering av ved UiB.

Informasjonskurset vil ta opp følgende tema:Når er man eksponert?Hvem skal registreres?Hvem skal og hvordan foreta registreringen?

Mål: Deltakerne vil få en innføring i EcoExposure og registreringen i eksponeringsregisteret.

Praktisk informasjon: Opplæringen foregår på PC-lab. Kurset tilbys ved behov.

Håndtering av spesialavfall

Målgruppe: Alle ansatte som håndterer avfall, obligatorisk for avfallskontakter

Kursinnhold: Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges. Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Praktisk informasjon: Arrangeres hvert semester.

Neste kurs: 2023

Tidspunkt: tba

Sted:tba

 

Strålevernskurs

Dagskurs: Strålevern – ioniserende stråling, tilbys oktober 2022

Målgruppe: Obligatorisk for de som ikke har strålevernkurs ved UiB fra før: Lokale strålevernskoordinatorer, ansatte og fagansvarlige/faglig veiledere i påvente av 3-dagers strålevernskurs. Phd- og masterstudenter som skal bruke strålekilder i en kortere periode. Andre: HMS-koordinatorer, verneombud og ansatte med delegerte HMS-oppgaver 

Kursinnhold: Kurset gir en innføring i gjeldende regelverk, ansvarsforhold og oppgavefordeling ved UiB, stråledoser, prinsipp for reduksjon av stråling, risikoforhold og bruk av verneutstyr.

Mål: Brukere av strålekilder og andre som har ansvar og oppgaver innen strålevernarbeid ved UiB skal oppfylle kompetansekrav i lover og forskrifter.

Praktisk informasjon: 

Neste kurs 2024

Tid: tba

Sted: tba

Lenke til påmelding

3-dagerskurs: Strålevern – ioniserende stråling, tilbys oktober 2023

Målgruppe: Lokale strålevernkoordinatorer. For de strålevernkoordinatorer som ikke har 3-dagers kurs fra før er kurset obligatorisk.Ansatte og Phd- og masterstudenter som bruker ioniserende strålekilder i sitt arbeid, eller skal ta ioniserende strålekilder i bruk.Ansatte som har fulgt kurset tidligere, men ønsker oppfriskning. For ansatte og Phd- og masterstudenter som bare sporadisk bruker ioniserende strålekilder, henvises det til dagskurs i strålevern eller til e-læringskurset i strålevern.

Kursinnhold: 3-dagers kurs i strålevern redegjør for myndighetskrav, interne regler og ansvarsforhold, og er i samsvar med kompetansekrav for brukere av ulike strålekilder og lokale strålevernkoordinatorer ved UiB. Deltakerne vil få kunnskap om sentrale begrep og prinsipp innen strålvern, som stråledoser, reduksjon av bestråling, risikoforhold, bruk av måle- og verneutstyr mv. Kurset avsluttes med kursprøve.

Praktisk informasjon: Neste kurs blir oktober 2023.

Håndtering av gass

Målgruppe: Ansatte som bruker gass i arbeidet. Driftsansatte.

Kursinnhold: Aktuelle forskrifter, lagring og håndtering, gassfarer og gass-sikkerhet, gassutstyr. 

Gass og gassflasker kan utgjøre en risiko både for mennesker og materiell. Opplæring er viktig for å øke kompetansen på gass og også sikkerheten når man jobber med gass.

UiB har for tiden rammeavtale med Nippon, og de kommer og holder dette kurset. Kurset vil bli holdt på norsk.Kursinnhold:

Praktisk informasjon: 

Neste kurs: 2023

Tid: tba

Sted: tba

 

Personlig verneutstyr

Målgruppe: Ansatte, studenter og gjester som skal bruke personlig verneutstyr når sikkerheten ikke kan vernes på annen måte. 

Kursinnhold: UiB har rammeavtale med Fisher og VWR, og de kommer og holder kurs for oss. Her er det mulig både å få informasjon om ulike typer personlig verneutstyr, i tillegg til opplæring i korrekt bruk.

Praktisk informasjon: Informasjon og lenke til påmelding kommer i uke 11-12.

Kurs 1: i Christies gate 18, gamle kantinen 19. april 2023, fra kl 09:00 - 12:00

Dette kurset holdes på norsk.

Lenke til påmelding 19. april

Kurs 2: På BB-bygget, auditorium 1  20. april 2023, fra kl 09:00 - 12:00 

Dette kurset holdes på engelsk.

lenke til påmelding 20. april

 

Håndtering av vold og trusler

Målgruppe: Linjeledere på alle nivå, samt hovedverneombud

Mål: Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet. Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges. Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner. Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.

Praktisk informasjon: Arrangeres på forespørsel

HMS for ledere

Målgruppe: Instituttledere og administrative ledere på fakultet/avdeling, institutt og i sentraladministrasjonen.

Mål: Gi ledere nødvendig kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) og hvordan dette skal praktiseres i egen virksomhet. Kurset gir en innføring i lovgivning, ansvar og roller i arbeidsmiljøarbeidet. Organiseringen av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB gjennomgås. Det gis oversikt over institusjonens regelverk, ressurser og verktøy i arbeidet med å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Virksomhetens policy og universitetsspesifikke utfordringer vektlegges.

Praktisk informasjon: Gjennomføres hvert semester

Grunnopplæring for verneombud

Målgruppe: Kurset er obligatorisk for verneombud og varaverneombud som ikke har kurset fra før.

Mål: Kurset skal blant annet gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler, og gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, samt roller og ansvar i HMS-arbeidet. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet, samt gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker.

Praktisk informasjon: Obligatorisk 40-timers kurs for verneombud, 75 % av kurset må gjennomføres for å få deltakerbevis. Kurset gjennomføres annethvert år etter verneombudsvalget.

Faglige innlegg

Faggruppe for HMS og beredskap kan tilpasse faglige innlegg etter behov. Vi kan tilby innlegg innen blant annet sikkerhet og beredskap, kjemikalieregister, avfallsdeklarering, HMS-avvik og risikovurdering. Ta kontakt med oss for tilpassede innlegg eller workshops.

E-læringskurs

E-læring for laboratorieansatte

Kurset gir en innføring i trygg bruk av kjemikalier, hvordan du bruker stoffkartotek, eksponeringsregister og personlig verneutstyr, og hvordan du avhender farlige kjemikalier. E-læringskurset er modulbasert og hver modul avsluttes med en liten quiz.

Meld deg på kurset (Mitt UiB)

E-læring i strålevern

Dette e-læringskurset i Strålevern er ment som et enkelt hjelpemiddel i forbindelse med lokal opplæring av studenter/ansatte i påvente av dagskurs/3-dagers kurs. Kurset er et lavterskeltilbud som lokale strålevernkoordinatorer kan bruke i forbindelse med lokal opplæring, men det er ikke ment å erstatte behovet for annet kurs.

Meld deg på kurset (Mitt UiB)

E-læring Reiseadministrator i CIM

Dette kurset er for deg som er oppnevnt som reiseadministrator ved ditt institutt/senter eller avdeling.I dette kurset vil du få vite mer om rollen din som reiseadministrator knyttet til feltarbeid, tokt og gruppereise og lære å bruke CIM (CIM-versjon 20.02).

Ta kurset her (Mitt UiB).

E-læring i risikovurdering

Kurset gir en grunnleggende innføring i risikovurdering innen HMS.

Meld deg på kurset her (Mitt UiB)

E-læring i sikkerhet

Sikresiden.no har utviklet e-læringskurs med korte leksjoner som det tar 3-7 minutter å gjennomføre. Her kan man gjennomføre korte leksoner i Basisopplæring i sikkerhet, Informasjonssikkerhet, Hva du kan gjøre i møte med pågående livstruende vold, Personvern (GDPR) og etikk i forskning, Sikkerhet ved studiestart og Ekstremisering.

Besøk Opplæring i sikkerhet HER

E-læring i møte med livstruende vold

I dette e-læringskurset lærer du hvordan du øker sjansen for å overleve en pågående livstruende voldssituasjon. Kurset består av fem moduler.

Meld deg på kurset her (Mitt UiB)

E-læringskurs i smittevern

Kurset er utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten (BHT) i samråd med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB og tar for seg generelle smitteforebyggende tiltak: Håndvask, hostehygiene, smittevern Covid-19, avstand til andre, hvis du blir syk, smittevernråde på arbeidsplassen, renhold, spisepausen og transport.

Meld deg på kurset (Mitt UiB)

HMS-opplæring for driftsansatte på Eiendomsavdelingen

For å bedre kunne vite hvordan man skal beskytte seg så er det utarbeidet et e-læringskurs som vil gi en grunnleggende opplæring i lover og forskrifter, personlig verneutstyr, kjemikalieregisteret EcoOnline, sikker jobb-analyse og avfallshåndering av farlig avfall og problemavfall.

Meld deg på kurset (Mitt UiB)

E-læringskurs i kontorergonomi

I dette kurset lærer du ulike tiltak for å bevare en god helse på kontoret. Du vil bli i stand til å kunne tilpasse din egen kontorarbeidsplass i tråd med gode ergonomiske prinsipper.

Meld deg på e-læringskurs i kontorergonomi (Mitt UiB)

E-læringskurs i regelverk for arbeidsmiljø

Kurset gir en grunnleggende innføring i regelverket innenfor HMS, med hovedfokus på kapittel 1-9 i arbeidsmiljøloven. 

Meld deg på e-læringskurs i regelverk for arbeidsmiljø (Mitt UiB)