Hjem
HMS-portalen

HMS-handlingsplan 2013-2015

HMS-handlingsplanen skal bidra til sikre og trygge arbeidsplasser, og til at alle som til enhver tid har arbeid ved UiB blir ivaretatt og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger som følge av sitt arbeid.

Hovedinnhold

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 ble vedtatt i universitetsstyret 25. oktober 2012. Handlingsplanen er forankret i universitetets strategi 2011-2015 og omfatter fem HMS-mål.

Hvert HMS-mål konkretiseres gjennom virkemidler og skal realiseres gjennom tiltak:

  • sentralt i regi av enhetene med særskilt ansvar og oppgaver
  • lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling og institutt/senter
  • i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer

Lokale HMS-handlingsplaner på institutt/senternivå skal bygge på overordnede HMS-handlingsplaner på fakultets-/avdelingsnivå og UiBs plan. Lokal HMS-handlingsplan for oppfølging og gjennomføring av tiltak skal utarbeides/revideres årlig.

Kartlegging og rapportering
Kartlegging, risikovurdering, oppfølging og rapportering inngår som del av UiBs systematiske HMS-arbeid: