Hjem
HMS-portalen

Vold og trusler

Retningslinjer for håndtering av vold og trusler skal bidra til å forebygge, sikre god håndtering og oppfølging av vold og trusselsituasjoner for ansatte.

Hovedinnhold

UiB har Retningslinjer for håndtering av vold og trusler som tydeliggjør ansvar, krav til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler.

Retningslinjene gjelder vold og trusler utøvd av tredjepart og omfatter hele virksomheten og alle ansatte ved UiB. Med tredjepart menes i denne sammenheng personer som ikke er ansatt ved UiB og som truer og utøver vold mot en UiB-ansatt i dennes arbeidssituasjon.

Vold og trusler mellom ansatte og/eller leder håndteres i henhold til UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering og Retningslinjer for varsling. Trakassering mellom ansatte håndteres gjennom Retningslinjer for konflikthåndtering og Retningslinjer for varsling.

Forebygge vold og trusler

Å forebygge vold og trusler er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det innebærer å kartlegge farer, vurdere risiko, utarbeide planer og prioritere tiltak, og iverksette tiltak for å redusere risikofaktorene.

Kartlegging og risikovurdering

Linjeleder skal sørge for at risikoforhold kartlegges og vurderes. I kartleggingen skal aktiviteter som kan medføre risiko for vold og trusler identifiseres. Verneombud og representanter for de ansatte skal delta sammen med linjeleder i dette arbeidet.Når risikoforholdene er kartlagt og vurdert, skal linjeleder utarbeide planer og sikre iverksetting av tiltak for å redusere risikofaktorene.

Mer informasjon om risikovurdering i HMS-portalen

Informasjon og opplæring

Linjeleder har ansvar for at de ansatte får nødvendig informasjon og tilpasset opplæring knyttet til gjennomført risikovurdering, som gjør ansatte i stand til å håndtere vold og trusler på en best mulig måte.

  • Sikresiden har informasjon om hvordan man skal håndtere vold og trusselsituasjoner.
  • Det er også tilgjengelig et e-læringskurs om hvordan man øker sjansen for å overleve en pågående livstruende voldssituasjon. Kurset består av fem moduler. Meld deg på kurset her (Mitt UiB).