Hjem
HMS-portalen

Branninstruks for undervisnings- og forsamlingslokaler

Instruksen gjelder for all bruk av undervisningslokaler og lokaler som brukes til forsamlingslokaler og lignende.

Hovedinnhold

 • Ved forelesinger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen, ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

 • Ved annen bruk av undervisningslokaler, forsamlingslokaler, kantiner og andre lokaler, slik som til filmfremvisning, sosiale sammenkomster og lignende, skal arrangøren utpeke en person som er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. Ved søknad om å få disponere lokalet skal navnet på den ansvarlige oppgis.

 • Den ansvarlige skal før og under arrangementet:
  - Påse at det ikke settes inn løse stoler og utstyr.
  - Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht.
    oppslag på vegg.
  - Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner.
  - Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og
    orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.

 • I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige:
  -
  Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes.
  - Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede
  - Gjøre seg til kjenne for brukers representant, driftspersonalet, vaktselskap og
    brannvesenet.

Fakultet/avdeling/institutt er ansvarlig for å gjøre denne instruksen kjent for egne forelesere.