Hjem
HMS-portalen

Rutiner ved innbrudd og tyveri

Innbrudd, tyveri og hærverk forvoldt på universitetet skal alltid meldes til UiB og til politiet.

Hovedinnhold

Strakstiltak

Tilkalling av driftsbetjening
Dersom situasjonen er slik at det er behov for f.eks. skifting av låser, sikring av bygning eller andre verdier, må driftsbetjeningen tilkalles straks. Etter kl. 14.30 tilkalles vekter.

Tilkalling av politiet
Dersom hensynet til sikring av bevis, pågripelse av skadevolder eller andre forhold tilsier at politiet må tilkalles straks, ring nødtelefon 112. Dette telefonnummeret skal bare brukesved behov for øyeblikkelig hjelp. Ellers brukes politiets direktenummer 02800, telefonnummer 55 55 63 00.

Intern melding

Ved innbrudd, tyveri og hærverk skal melding sikres i HMS-avvikssystem.

Kopi av denne avviksmeldingen vil oversendes Eiendomsavdelingen.

Melding til politiet

Innbrudd, tyveri, hærverk og andre lovbrudd skal alltid meldes til politiet, selv om det aktuelle lovbrudd kanskje forårsaker beskjedne skader, eller en av erfaring vurderer sjansen for oppklaring som liten.

Erstatning

Intern erstatning for løsøre
Søknad om erstatning til å dekke reparasjonskostnader eller tap av løsøre sendes til det fakultet/den avdeling skadelidte instans hører inn under.

Bygningstekniske skader
Behov for utbedring av bygningstekniske skader meldes via fakultetet/avdelingen til Eiendomsavdelingen.

Erstatningskrav mot skadevolder
Der skadevolder er kjent, skal det rettes krav om erstatning. Eiendomsavdelingen formulerer kravet med begjæring om at påtalemyndigheten fremmer kravet i forbindelse med straffesaken. Reparasjonskostnader, evt. verdien av tapt løsøre må dokumenteres med fakturakopier og annen relevant dokumentasjon. Den instansen som er påført tapet skal framskaffe den nødvendige dokumentasjonen og sende denne over til Eiendomsavdelingen. Ved bygningsmessig skade fremskaffes dokumentasjon av Eiendomsavdelingen.