Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Undervisningsgruppe for allmennmedisin

Allmennmedisin er studiet om håndtering av sykdommer og plager slik de kommer til uttrykk i primærhelsetjenesten. Faget omfatter klinisk diagnostikk, behandling, oppfølgning og forebygging av sykdommer. Gruppeleder: Thomas Mildestvedt

Hovedinnhold

Undervisningsgruppen hører til fagområdet FAM.

Allmennlegen arbeider både med sykdommer og helseproblemer som håndteres i allmennpraksis og med tilstander som krever samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten. 

Om fagområdet 
Institutt for allmennmedisin ble grunnlagt i 1972, og er siden blitt en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Fra 2018 er vi organisert som Fagområdet allmennmedisin (FAM), ledet av professor Øystein Hetlevik. Gruppen arbeider med undervisning og forskning innen allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Undervisningsleder er Thomas Mildestvedt.

FAM er en stor og sammensatt gruppe, der noen kombinerer universitetsstilling med allmennpraksis.

Fagområdets arbeidsområder 
FAMs viktigste samfunnsoppdrag er:

  • å utdanne pasientsentrerte leger som har god og grunnleggende medisinsk breddekunnskap, innsikt i allmennmedisinens særtrekk, og kan utøve yrket med etterrettelighet, empati, samfunnsansvar og relasjonell og kulturell kompetanse. 
  • å forske på allmennmedisinske problemstillinger; klinisk, organisatorisk og teoretisk. Fagområdet har fire forskningsgrupper: Forskingsgruppe for helsefremming og migrasjonshelse (HEMIX), Forskningsgruppe for søvn, muskelskjelett, infeksjon og laboratorium (SMIL), Forskningsgruppe for medisinsk utdanningsforskning (MedUt) og Gruppe for helsetjenesteforskning (HELFORSK).

Hos oss lærer medisinstudentene klinisk sykdomshåndtering, klinisk kommunikasjon, å benytte konsultasjonen og lege-pasient forholdet som arbeidsredskap, samt å tilby likeverdige helsetjenester. En stor del av vår undervisning foregår i praksis hos allmennleger på Vestlandet, der studentene trenes i selvstendig klinisk arbeid under veiledning.
 

FAM arbeider tett sammen med Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS). 
 

Les mer om aktivitetene til HEMIX og SMIL her.