Hjem
Fagområde for allmennmedisin
Forskningsgruppe for søvn, muskelskjelett, infeksjon og laboratorium

SMIL

Forskningsgruppe for søvn, muskelskjelett, infeksjon og laboratorium (SMIL) sitt mål er å bidra til mer praksisnær klinisk forskning med relevans for allmennmedisin.

Forskningsgruppen SMIL er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin med tett tilknytning også til Haukeland universitetssykehus der flere av medlemmene også er ansatt.

SMILs forskningsstrategi

Doktorgrader

2020
Hogne Vikanes Buchvold: Skiftarbeid: Vekt og livsstilsfaktorer. Klikk her for å lese kappen.

PraksisNett

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis. 

PraksisNett består av en tjenestebasert del (Nettverket i PraksisNett) og en digital del (Snow-boksen). Den tjenestebaserte infrastrukturen vil bestå av rundt 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Totalt vil nærmere 500 000 pasienter være tilknyttet PraksisNett. Den digitale delen består av eksterne mini-PC-er (Snow-bokser) som kobles til serveren hos fastlegepraksisene som er knyttet til nettverket. Prosjektleder for PraksisNett er Guri Rørtveit. Bjørn Bjorvatn og Berit Øxnevad-Gundersen er henholdsvis leder for koordinerende enhet og prosjektkoordinator. 

Bildet viser logoen til PraksisNett
Foto/ill.:
PraksisNett

Pågående prosjekter

Sovemedisinbruk i allmennpraksis (kontaktperson Bjørn Bjorvatn)
Mange pasienter i fastlegepraksis bruker sovemedisiner. Vi ønsker å undersøke om en selvhjelpsbok med fokus på kognitiv atferdsterapi for insomni vil kunne redusere sovemedisinbruken, samt bedre søvnen. Pasienter som står på sovemedisiner rekrutteres via fastlegen til å besvare et nettbasert spørreskjema om søvn og hyppighet av sovemedisinbruk. Pasientene deles i to grupper, hvorav en gruppe får tilsendt selvhjelpsboken og den andre gruppen får tilsendt et ark med søvnhygieneråd (randomisert kontrollert undersøkelse). Deretter følges pasientene opp etter 3-6 måneder for å se om søvnen og sovemedisinbruken er endret. Vi planlegger å starte studien i 2020.

Søvnproblemer og infeksjoner i allmennpraksis (kontaktperson Bjørn Bjorvatn)
Det er kjent at søvnproblemer hyppig opptrer sammen med somatiske tilstander. Det er derimot lite kunnskap om graden av overlapp mellom forekomst av søvnproblemer og infeksjon i allmennpraksis. Målet med denne tverrsnittstudien er å kartlegge forekomsten av infeksjoner og søvnproblemer, og undersøke i hvor stor grad det er overlapp mellom disse i en uselektert gruppe av voksne pasienter som oppsøker fastlegen. Datainnsamling er planlagt i løpet av 2020.

Restless legs i allmennpraksis (kontaktperson Bjørn Bjorvatn)
Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge forekomst av restless legs i norsk allmennpraksis. Sammenhengen mellom restless legs, utmattelse og mage/tarmplager vil også kartlegges. Studien er gjennomført i en uselektert gruppe av voksne pasienter på venterommet hos fastlegen. Datainnsamlingen er ferdig, men ingen analyser er klare foreløpig.

Muskel- og skjelettplager og arbeid (kontaktperson Jan Sture Skouen)
Jobber med NORCE, forskningsgruppen fysioterapi, IGS, praksisNett allmennleger, OsloMet og NAV med en søknad til Forskningsrådet 2020 som innbefatter en RCT studie på allmennpraksiser og tidlig, målrettet utredning av pasienter med muskel- og skjelettplager. Hovedutfallsmålet er tilbake til arbeid. En spesiell modell skal prøves ut som skal gjøre det lettere å plukke ut risikopasientene tidligere og samtidig få til en bedre dialog med NAV og arbeidsplassen.

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten (kontaktperson Guri Rørtveit)
Gastroenteritter i primærhelsetjenesten er et registerbasert prosjekt der vi undersøker forekomsten av gastroenteritt (omgangssyke) i primærhelsetjenesten (fastleger og legevakt) over en 10-års periode fra 2006-2015. Vi studerer hvordan helsetjenesten er blitt brukt og antibiotikabruk, samt endringer over tid.

Luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten (kontaktperson Guri Rørtveit)
Luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten er et registerbasert prosjekt der vi undersøker forekomsten av luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten (fastleger og legevakt) over en 10-års periode fra 2006-2015. Vi studerer hvordan helsetjenesten er blitt brukt og antibiotikabruk, samt endringer over tid.

Campylobacterutbruddet på Askøy (kontaktperson Guri Rørtveit)
Campylobacterutbruddet på Askøy juni 2019 rammet anslagsvis 2000 mennesker. Over 70 mennesker ble innlagt i sykehus, og to personer døde, sannsynligvis i tilknytning til utbruddet. Askøy kommune har ca 29000 innbyggere. Problemstillinger som utforskes i dette prosjektet er omfang av utbruddet, klinisk forløp hos pasientene, biologiske faktorer og bruk av helsetjenesten. Vi bruker data fra spørreskjema, sykehus, fastleger, legevakt og registre, samt biologisk materiale. Pasienter er rekruttert primært via kommunens sms-varsling, men også via leger og nettsider. Spørreskjema besvares via nettside, og data lagres på sikker server ved UiB. Vi følger en kohort av Askøyværinger ved utbruddsstart, og etter 3, 7 og 12 måneder.

Giardiautbruddet i Bergen (kontaktperson Guri Rørtveit)
Giardiautbruddet i Bergen i 2004 rammet anslagsvis 5000 mennesker. En gruppe av allmennmedisinske forskere, infeksjonsmedisinere og statistikere har arbeidet sammen i årene siden for å undersøke komplikasjoner på kort og lang sikt. Spesielt fokus har vært på postinfeksiøs irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattelse. Flere doktorgradsprosjekter er fullført basert på dette prosjektet, og ett pågår fortsatt.

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (kontaktperson Knut Eirik R Eliassen)
Pågående prosjekter er "Andre flåttbårne infeksjoner blant EM-pasienter i Norge", "Kliniske og mikrobiologiske aspekter ved EM i norsk allmennpraksis" og en studie om EMs vekstrate for å kunne vurdere hvor lenge et EM har stått når det oppdages. I disse prosjektene samarbeides det med både norske, svenske og danske forskere, fra blant annet Sørlandet Sykehus i Kristiansand, Statens Seruminstitut i København og Linköpings Universitet.

Risikotesting av diabetes på apotek (kontaktperson Una Ørvim Sølvik)
Hensikten med prosjektet er å undersøke om apotek kan være en arena for å identifisere personer med høy risiko for å utvikle diabetes. Et utvalg av apotek rekrutterte deltakere i løpet av seks måneder. Deltakere fylte ut et diabetes-risiko skjema og de som hadde høy risiko for å utvikle diabetes fikk målt HbA1c og ble henvist til fastlegen for videre oppfølging.

Interferens av antifosfolipidantistoff på ulike PT-INR-metoder ved warfarinbehandling (kontaktperson Una Ørvim Sølvik)
Hensikten med prosjektet er å få et grunnlag for retningslinjer ved PT-INR-monitorering av warfarinbehandling hos pasienter med antifosfolipidsyndrom. Vi skal bl.a. undersøke om et noen av analysemetodene for PT-INR som er mest brukt i primærhelsetjenesten i Norge blir påvirket av antifosfolipidantistoff (APA). Det skal også undersøkes om noen av analysemetodene gir PT-INR-resultat som feilaktig havner utenfor terapeutisk område pga. interferens av APA, og dermed har potensiale til å forårsake feildosering av warfarin.

Faktorer som er assosiert med kronisk nyresykdom hos pasienter med diabetes i Norge (kontaktperson Una Ørvim Sølvik) 
Hensikten med studien er å estimere prevalensen av kronisk nyresykdom hos pasienter med type 1 og type 2 diabetes i Norge, og sammenligne karakteristikk med pasienter med diabetes uten kronisk nyresvikt ved å bruke data fra Norsk diabetesregister for voksne. Vi vil også estimere andel pasienter som vil kunne ha nytte av behandling med natrium-glukose Co transporter 2 (SGLT2; sodium–glucose cotransporter) hemmer.

Erfaringer med diagnostisering og oppfølging av personer med type 2 diabetes hos norske fastleger (kontaktperson Una Ørvim Sølvik)
Vi har gjennomført tre ulike fokusgruppeintervju med norske fastleger der temaene var Identifisering og oppfølging av risikopasienter og Diagnoseprosessen og oppfølgning av pasienter med type 2 diabetes.