Hjem

Det medisinske fakultet

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidrasytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også ei eiga forskarlinje i medisin og odontologi for dei som ønsker å forske i studietida.

FORSKNING | PSYKIATRI

Mange psykiatriske lidelser deler genetisk grunnlag

En rekke psykiatriske lidelser har molekylære likheter som ikke gjenspeiles i dagens diagnosesystemer, viser en internasjonal studie med 2 millioner deltakere. K. G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser har bidratt med norske data og analyser.

SFF EVALUERING

Alle tre gjennom nålauget

Alle UiB sine senter for fremragende forskning som nyleg blei evaluert, får svært god omtale og vidare finansiering av Forskningsrådet. Evalueringa peikar på fleire døme på forsking i verdsklasse.

FORSKNING | KREFT

Virus kan kurere hjernekreft

Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.

Nyhet

Hele fakultetet i sving i OSKE-eksamen

Rundt 350 personer var i sving for å gjennomføre årets OSKE-eksamen, som nå ble arrangert for første gang i medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, UiB.

K.G. JEBSEN SENTER

Åpnet K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi

Forskere skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider