Hjem
Det medisinske fakultet
Studiekvalitet

Studiekvalitet ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet skal ved hjelp av egenevalueringer, studentevalueringer, eksterne evalueringer og oppfølging sikre at utdanningene vi tilbyr har god kvalitet.

Hovedinnhold

Fakultetet har sammen med fagmiljøene ansvar for kvalitetssikring av studieprogram og emner. Kvalitetssikringen av studier skal være i samsvar med UiBs system for kvalitetssikring av studiene.

Sykliske prosesser

Sentralt i studiekvalitetssystemet er årlige egenvurderinger av emner og studieprogram. De fleste studentene ved Det medisinske fakultet studerer ved profesjonsutdanninger som er knyttet til flere institutt, og programutvalgene er fakultetsorgan. Hvert år skriver det enkelte programutvalg en egenvurdering, og fakultetet utarbeider en samlet studiekvalitetsmelding basert på disse samt dialogmøter med programutvalgene. Universitetsledelsen gjennomfører dialogmøter med fakultetene med utgangspunkt i fakultetenes studiekvalitetsmeldinger.

I tillegg til de årlige prosessene gjennomføres det emneevalueringer hvert tredje år, og større programevalueringer hvert femte år. Disse prosessene skal sikre at studietilbudene tilfredsstiller de kvalitetskravene som går fram av nasjonale krav til akkreditering. I de årlige egenvurderingene av studieprogrammene og de femårige programevalueringene bidrar eksterne fagfeller ansatt ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Fakultetets årlige studiekvalitetsmeldinger kan leses her

Studiekvalitetskomiteen

De femårige programevalueringene evalueres av fakultetets studiekvalitetskomité, som gir sin anbefaling om reakkreditering av programmet til fakultetsstyret. Ved Det medisinske fakultet er det studieledelsen som utgjør studiekvalitetskomiteen. 

Læringsdesigngruppen

Læringsdesign refererer til utforming og utvikling av læringsinnhold på ulike nivå. Fakultetene skal ha læringsdesigngrupper med nødvendig spisskompetanse på den faglige egenarten til utdanningene på det aktuelle fakultetet.

Enhet for læring utgjør formelt Det medisinske fakultet sin læringsdesigngruppe. I arbeidet med programrevisjoner og programopprettinger vil det også være behov for å kunne bruke den viktige kompetansen som fagpersoner med erfaring fra studieprogramarbeid har. I tillegg til Enhet for læring vil en eller flere programutvalgsledere og/eller meritterte undervisere bidra inn i læringsdesigngruppen i slike prosesser.

Tidsplan for programevalueringer

Gjennomførte programevalueringer er tilgjengelige i UiBs studiekvalitetsbase

StudieprogramNeste evaluering
Masterprogram i global helse2023
Masterprogram i helse og samfunn2023
Integrert master i odontologi2024
Bachelorprogram i tannpleie2025
Integrert masterprogram i farmasi2025
Masterprogram i human ernæring2025
Masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi2025
Bachelorprogram i human ernæring2026
Medisinstudiet2026
Masterprogram i klinisk ernæring2026
Masterprogram i manuellterapi2026
Masterprogram i biomedisin2026

 

Undervisningskvalitet

Det medisinske fakultet har en egen pedagogisk enhet som jobber for å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene: Enhet for læring (EFL). EFL driver målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, pedagogisk rådgivning og deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Her finner du retningslinjer for vervet som emneansvarlig ved fakultetet. Det enkelte institutt eller studieprogram kan i tillegg ha egne rutiner.