Hjem
Det medisinske fakultet
Studiekvalitet

Studiekvalitet ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet skal ved hjelp av egenevalueringer, studentevalueringer, eksterne evalueringer og oppfølging sikre at utdanningene vi tilbyr har god kvalitet.

Hovedinnhold

Fakultetet har sammen med fagmiljøene ansvar for kvalitetssikring av studieprogram og emner. Kvalitetssikringen av studier skal være i samsvar med UiBs system for kvalitetssikring av studiene.

Sentralt i studiekvalitetssystemet er årlige egenvurderinger av emner og studieprogram. De fleste studentene ved Det medisinske fakultet studerer ved profesjonsutdanninger som er knyttet til flere institutt, og programutvalgene er fakultetsorgan. Hvert år skriver det enkelte programutvalg en egenvurdering, og fakultetet utarbeider en samlet studiekvalitetsmelding basert på disse samt dialogmøter med programutvalgene. Universitetsledelsen gjennomfører dialogmøter med fakultetene med utgangspunkt i fakultetenes studiekvalitetsmeldinger.

I tillegg til de årlige prosessene gjennomføres det emneevalueringer hvert tredje år, og større programevalueringer hvert femte år. Disse prosessene skal sikre at studietilbudene tilfredsstiller de kvalitetskravene som går fram av nasjonale krav til akkreditering. I de årlige egenvurderingene av studieprogrammene og de femårige programevalueringene bidrar eksterne fagfeller ansatt ved andre utdanningsinstitusjoner. 

De femårige programevalueringene evalueres av fakultetets studiekvalitetskomité, som gir sin anbefaling om reakkreditering av programmet til fakultetsstyret. Ved Det medisinske fakultet er det studieledelsen som utgjør studiekvalitetskomiteen.