Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Etikk, helseøkonomi og vitenskapsteori

Undervisningen i etikk, helseøkonomi og vitenskapsteori har som mål gi lege-, tannlege- og helsefagstudenter kunnskap og ferdigheter i disse fagene og gode forutsetninger for å identifisere, analysere og håndtere viktige problemstillinger på ulike nivåer i helsevesenet.

Hovedinnhold

Undervisningsgruppen hører til Fagområdet for etikk og helseøkonomi (ETØK).

Undervisningsgruppeleder er Kjell Arne Johansson.

Temaer vi arbeider med:

 • Ressursfordeling og prioritering
 • Populasjonshelse og etikk
 • Global helse og etikk
 • Bioteknologi og etikk
 • Helse og menneskerettigheter
 • Normativ analyse og etiske teorier
   
 • Klinisk etiske dilemma og beslutningsprosesser knyttet til blant annet:
  • Begrensing av livsforlengende behandling
  • Pasienter med manglende eller usikker beslutningskompetanse
  • Ivaretakelse av konfidensialitet og samtykke
  • Kommunikasjon og samarbeid på tvers av profesjoner
  • Eutanasi og assistert suicid
  • Genetikk og ny medisinsk teknologi
  • Reproduktiv helse og abort
  • Etiske dilemma du kan møte som student
  • Kliniske prioriteringer
    
 • Forskningsetikk
  • Vitenskapelig uredelighet
  • Krav til samtykke og andre sentrale prinsipper
  • Sårbare grupper
    
 • Vitenskapsteori
  • Kunnskapsproduksjon
  • Vitenskapelighet
    
 • Økonomisk evaluering
  • Kostnad-effekt analyser
  • Beslutningsmodellering
  • Måling av helseutfall og helserelatert livskvalitet
  • Kostnader og budsjettkonsekvens
  • Estimering av alvorlighet