Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Ethics, Health Economics and Philosophy of Science

The teaching in ethics, health economics, and philosophy of science aims to provide medical, dental, and health science students with knowledge and skills in these subjects, and a solid foundation to identify, analyze, and address important issues at various levels within the healthcare system.

Main content

Undervisningsgruppen hører til Fagområdet for etikk og helseøkonomi (ETØK).

Undervisningsgruppeleder er Kjell Arne Johansson.

Temaer vi arbeider med:

 • Ressursfordeling og prioritering
 • Populasjonshelse og etikk
 • Global helse og etikk
 • Bioteknologi og etikk
 • Helse og menneskerettigheter
 • Normativ analyse og etiske teorier
   
 • Klinisk etiske dilemma og beslutningsprosesser knyttet til blant annet:
  • Begrensing av livsforlengende behandling
  • Pasienter med manglende eller usikker beslutningskompetanse
  • Ivaretakelse av konfidensialitet og samtykke
  • Kommunikasjon og samarbeid på tvers av profesjoner
  • Eutanasi og assistert suicid
  • Genetikk og ny medisinsk teknologi
  • Reproduktiv helse og abort
  • Etiske dilemma du kan møte som student
  • Kliniske prioriteringer
    
 • Forskningsetikk
  • Vitenskapelig uredelighet
  • Krav til samtykke og andre sentrale prinsipper
  • Sårbare grupper
    
 • Vitenskapsteori
  • Kunnskapsproduksjon
  • Vitenskapelighet
    
 • Økonomisk evaluering
  • Kostnad-effekt analyser
  • Beslutningsmodellering
  • Måling av helseutfall og helserelatert livskvalitet
  • Kostnader og budsjettkonsekvens
  • Estimering av alvorlighet