Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin

Verdens helsorganisasjon har definert public health som «all organized measures (whether public or privat) to prevent disease, promote health, and prolong life among the population as a whole».

Hovedinnhold

Undervisningsgruppen er knyttet til fagområdet SAMLET. Det er vanlig at vi i Norge oversetter public health med samfunnsmedisin, selv om folkehelsearbeid kanskje er en mer korrekt oversettelse. Mens klinisk medisin i hovedsak er individrettet, er samfunnsmedisin rettet inn mot grupper av individer, eller hele befolkningen.

Undervisningen i samfunnsmedisin omfatter arbeidsmedisin, forebyggende medisin, medisinsk historie, samfunnsmedisin, sosialmedisin, trygdemedisin og tilgrensende fagområder som helseledelse og helseøkonomi, kvalitetsutvikling, helsepolitikk, samhandling, internasjonal helse, sosial ulikhet og prioritering av helsetjenester og tilbud.

Om faggruppen:

Faggruppen består av fast ansatte, PhD-stipendiater og ansatte i post-doc stillinger. Disse dekker hele spekteret av undervisningsoppgaver som er tillagt denne faggruppen.

Faggruppens undervisning:
Målsetningen med undervisningen er å vise studentene betydningen av å:

 1. Forebygge sykdom og skader og unngå at etablert sykdom forverres
 2. Fremme en sunn livsstil og gode helsevaner
 3. Identifisere, måle, registrere og beskrive nødvendige tiltak som kan bedre befolkningens helse (f.eks gjennom helseregistre).
 4. Identifisere, diagnostisere og om mulig redusere fysiske og psykososiale helseproblemer i miljøet
 5. Formulere, promotere og håndheve viktige helsepolitiske tiltak
 6. Organisere og sikre et kostnadseffektivt offentlig helsevesen og helsetjenester av høy kvalitet
 7. Redusere ulikhet i helse og sikre rettferdig tilgang til helsehjelp for alle
 8. Fremme og beskytte et sunt miljø både i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig
 9. Spre helseinformasjon og sørge for at nødvendige helsefremmende tiltak blir iverksatt
 10. Legge beredskapsplaner for store ulykker og katastrofer
 11. Motarbeide voldelig adferd i samfunnet og mellom mennesker og arbeide for fredsbevarende tiltak
 12. Forstå dagens helsevesen og hvilken rolle helsevesenet har i samfunnet i en historisk kontekst