Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Mina Young Pedersen

Ved å kombinere matematisk analyse, epistemologi og formal logikk forsker jeg på hvordan vi kan bruke logikk til å analysere adferd og kommunikasjon i sosiale nettverk.

Hovedinnhold

Sosial nettverksteori er et fagfelt viet til formale studier av sosiale nettverk. Ideen går ut på å finne og kjenne igjen mønstre og strukturer i sosiale sammenhenger, sette det opp i et matematisk system og se om det kan gjøre oss noe klokere. Vanligvis bruker vi grafteori til dette formålet, hvor sosiale nettverk fremstilles som noder som representerer agenter i et nettverk og kanter mellom dem som representerer hvordan agentene er relatert til hverandre.

I mitt Ph.d.-prosjekt bruker jeg logikk, nærmere bestemt modallogiske Kripkemodeller, til å gjøre noe av det samme. Det viser seg at logikk, og særlig dynamiske og epistemiske logikker, fungerer som et unikt verktøy for å analysere sosiale fenomener. Spesielt nyttig er logikk til å se på hvordan nettverk endrer seg over tid, og hva vi kan tenke oss at agenter i nettverket selv vet om nettverket de er en del av. I tillegg har logikker for sosiale nettverk egenskaper som er interessante å studere fra et rent logisk-matematisk perspektiv. I det store bildet kan dette arbeidet også sees på som teoretisk grunnarbeid for bruk i kunstig intelligens.