Hjem
Det juridiske fakultet
Opptak til MAJUR 2

Opptak til toårig master ved Det juridiske fakultet

UiB Juridisk fakultet
Foto/ill.:
UiB, Ingvild Festervoll Melien

Universitetet i Bergen har eit toårig masterprogram i rettsvitskap som studentar frå Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger kan søke på. Studieprogrammet har 30 studieplassar og oppstart kvar haust. 

Kven kan søke?

Faginnhaldet i bachelorgraden må oppfylle alle faglege krav i dei første tre studieåra i femårig masterprogram i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Søkarar frå andre lærestader enn HINN, UiA og UiS må søke opptak til femårig masterprogram.

Søkarar vert fordelte i tre opptaksgrupper, basert på kva lærestad søkaren har utdanninga si ifrå. Dei 30 studieplassane vart i 2018 fordelt slik:

 • Høgskolen i Innlandet: 17 plassar
 • Universitetet i Agder: 8 plassar
 • Universitetet i Stavanger: 5 plassar

Søkarar konkurrerer om studieplassane i opptaksgruppa dei høyrer til.

Opptaket hausten 2019 ga desse poenggrensene (sjå opptaksreglement for forholdet mellom tala her og bokstavkarakterar):

 • INN: 4,12
 • UiA: 3,94
 • UiS: 4,06

For å vere kvalifisert for opptaket må søkar ha eit karaktersnitt på C eller betre i emna som inngår i opptaksgrunnlaget. 

Søkarane vert rangert på grunnlag av gjennomsnittskarakten frå dei juridiske emna med karakter som inngår i bachelorgraden.
Karakteren i ex.phil. og ex.fac. vert ikkje tatt med i utrekninga av gjennomsnittskarakteren. 

Sjå opptaksreglementet for utfyllande informasjon om korleis gjennomsnittskarakteren vert rekna ut.

NB! Tilbod om opptak kan berre gis til søkarar som ikkje har fått tilbod om opptak til femårig masterprogram i Rettsvitskap ved Universitetet i Bergen gjennom Samordna Opptak.

Kva er nødvendig dokumentasjon?

Søknaden må innehalde dokumentasjon på at du har fullført bachelorgrad, sjølv om du har gitt innsyn i resultat gjennom Søknadsweb.

 • Dersom du har fått vitnemål: Legg ved kopi av vitnemål
   
 • Dersom du ikkje har fått vitnemål endå: Legg ved karakterutskrift og dokumentasjon på oppnådd grad frå lærestaden.
   
 • Dersom du har delar av utdanninga frå andre lærestader eller utveksling som er innpassa i graden må du legge ved karakterutskrift frå desse også.

Du har sjølv ansvar for å sørge for å laste opp riktig dokumentasjon i tide.
Sørg for at dokumenta er lesbare, i pdf-format, og gjerne navngitt slik at det er tydeleg kva dokumentasjonen gjeld (f.eks. "bachelorgrad" eller "karakterutskrift"). Unngå å laste opp dokumentasjon som ikkje er nødvendig for søknaden. 

Generell informasjon om opptak til masterprogram finn du på Universitetet i Bergen sine nettsider

Tidlegare poenggrenser

2019:

 • INN: 4,12
 • UiA: 3,94
 • UiS: 4,06

2018:

 • INN: 3,71
 • UiA: 3,69
 • UiS: 3,78

2017:

 • INN: 3,65
 • UiA: 3,56
 • UiS: 3,34

2016:

 • INN: 3,59
 • UiA: 3,25
 • UiS: 3,56

Opptaksreglement for opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap

Reglementet gjelder opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Vedtatt av Studieutvalget 17.juni 2014. Sist endret ved studiedekanens fullmakt 25. januar 2018.  

§ 1 Reglementets virkeområde

Reglementet gjelder opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

§ 2 Opptakets størrelse

30 studieplasser hvert studieår.

§ 3 Søknad om opptak

Opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen gjennomføres en gang i året. Søknad om opptak sendes elektronisk via universitetets SøknadsWeb. Frist for å søke opptak er 15. april. Dersom fristen faller på en søndag, helligdag eller høytidsdag blir fristen forlenget til neste ordinære virkedag.Alle relevante dokumenter skal følge søknaden. Manglende dokumentasjon blir ikke etterlyst. Det må leveres ny søknad med alle vedlegg for hver søknad om opptak.Alle kopier av vitnemål og attester skal være skannet av originaldokumentasjonen.

§ 4 Opptaksgrunnlag

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad i rettsvitenskap eller juss fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger, totalt 180 studiepoeng.

Det kreves C i snitt i alle emner som inngår i opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og EXFAC Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes ikke med. 

For studenter fra Universitetet i Stavanger som har utveksling i sin BA-grad kreves at følgende emner inngår i utvekslingsporteføljen:

 • Fra Kozminski University, Polen: Law and Language (4 studiepoeng) og Legal Analysis and Reasoning (6 studiepoeng).
 • Fra Münster University, Tyskland: Common Law Methodology (4 studiepoeng) og enten Introduction to German Public Law for International Students (6 sp) eller Introduction to German Private Law for International Students (6 sp).

§ 5 Opptaksgrupper

a) Søkere som oppfyller opptaksgrunnlaget, og som kan rangeres på grunnlag av karakter.b) Opptaket deles inn i tre opptaksgrupper, definert ut fra lærestedene som søkerne kan ha utdanningen sin fra. Studieplassene fordeles slik:

Høsten 2018

 • Høgskolen i Innlandet: 17 plasser
 • Universitetet i Agder: 8 plasser
 • Universitetet i Stavanger: 5 plasser

Høsten 2019

 • Høgskolen i Innlandet: 16 plasser
 • Universitetet i Agder: 8 plasser
 • Universitetet i Stavanger: 6 plasser

Høsten 2020

 • Høgskolen i Innlandet: 15 plasser
 • Universitetet i Agder: 7 plasser
 • Universitetet i Stavanger: 8 plasser

Søkere med utdanning fra de forskjellige lærestedene konkurrerer om studieplassene i opptaksgruppen de tilhører.

§ 6 Rangering av søkerne

Søkerne rangeres på grunnlag av gjennomsnittskarakter i alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget, unntatt innføringsemner (EXPHIL og EXFAC Juridisk forprøve eller tilsvarende).

Rangering ut fra bokstavkarakter:
Rangering skjer ved at bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler. Eksempel:

 StudiepoengKarakterEkvivalentProdukt
Emne I10A550
Emne 215C345
Emne 315B460
Sum40  155

 

Gjennomsnittet blir 3,88

Rangering ut fra tallkarakterer:
Tallkarakterene erstattes med en tallekvivalent etter følgende skala:

TallkarakterEkvivalent
1,0-2,245
2,25-2,544
2,55-2,743
2,75-3,042
3,05-4,01

For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler.

Dersom søkere står karaktermessig likt avgjøres opptak ved loddtrekning.

§ 7 Tilbud om studieplass og utsatt studiestart

Tilbud om opptak kan kun gis til søkere som ikke har fått tilbud om opptak til Integrert masterprogram i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen gjennom Samordna opptak.Tilbud om studieplass gjelder kun det aktuelle opptaket og kan ikke overføres til senere opptak.Søkere som får tilbud om studieplass må akseptere tilbudet på SøknadsWeb innen oppgitt frist. Studenter som ikke overholder fristen eller som ikke møter fram ved studiestart i henhold til retningslinjer gitt ved Det juridiske fakultet, mister studieplassen.Studenter som har fått tildelt studieplass, men som er forhindret fra å påbegynne studiet, på grunn av verneplikt eller svangerskap/omsorg for egne barn eller alvorlig sykdom hos søker, kan søke Det juridiske fakultet om utsatt studiestart for ett år om gangen i inntil 2 år.

§ 8 Klage

Ved klage over avgjørelse om opptak, gjelder Forvaltningslovens bestemmelser om klagefrist (jfr. § 29 i Forvaltningsloven). Klagen stiles til Det juridiske fakultet. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, vil den bli videresendt til Den sentrale klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse kan ikke påklages.

§ 9 Ikrafttredelse

Opptaksreglementet trer i kraft fra og med opptaket til høstsemesteret 2014.