Hjem
Kjemisk institutt
Helse-Miljø-Sikkerhet

Obligatorisk HMS-kurs (HMS1 og HMS 2)

Alle nye studenter som skal ta KJEM110 eller FARM110 ved Kjemisk institutt, må delta på vårt Helse-, miljø- og sikkerhetskurs, HMS 1, for å få adgang til laboratoriekurs. Våren 2021 er kurset lagt om av smittevernhensyn og består av digital teoriprøve og brannøvelse fredag 15. januar 2021.

Nye faresymboler fra 2015
Nye faresymboler fra 2015
Foto/ill.:
Miljødirektoratet

HMS og laboratoriesikkerhet er implementert i alle laboratoriekurs på bachelor- og masternivå ved Kjemisk institutt.

HMS-kurs bachelor (HMS 1), vår 2021:

Våren 2021 blir HMS-kurset gjennomført med to deler: en teoretisk del og en praksisk brannøvelse. Begge delene må bli godkjent for at man skal få godkjent HMS-kurset.

  • Teorikurs digitalt: blir publisert senere
  • Brannøvelse Fredag 15. januar 2021 kl. 12:00-15:00 (1 gruppe som starter hver halvtime)

Teorikurset ligger tilgjengelig på Mitt UiB (lenken) og man kan legge seg til som medlem for å ta kurset. Du kan ta kurset flere ganger, og det er tilgjengelig frem til det stenges ved midnatt fredag 15. januar. Kurset må derfor være gjennomført innen 15. januar kl. 23:39.

Deltakere på brannøvelsen blir plassert på grupper med oppstart: 12:00/12:30/13:00/13:30/14:00/14:30. Studenter som melder seg opp til KJEM110 innen 11. januar kl 07:00 vil bli plassert i grupper og få tilsendt klokkeslett. De som melder seg opp etter dette, må kontakte Kjemisk institutt ved HMS-koordinator Lisbeth Glærum for å bli plassert på branngruppe: Lisbeth.Glarum@uib.no Det føres oppmøtelister.

Studenter som har godkjent HMS 1-kurset fra tidligere trenger ikke ta dette på nytt dersom det ikke er mer enn 4 år siden. Er kurset eldre, må du ta kontakt med HMS-koordinator ved instituttet for å høre om det fortsatt kan godkjennes. Dette fordi rutiner og sikkerhetskrav endrer seg.

Alle studenter som skal ta et laboratoriekurs i regi av Kjemisk institutt, må delta på et Helse-, miljø- og sikkerhetskurs som arrangeres av instituttet i forkant av hvert semester.

Laboratoriearbeid skal foregå i trygge former. Det er derfor en forutsetning at alle kjenner til de risikomomentene slikt arbeid medfører, og hva man skal gjøre om et uhell skulle inntreffe.

Temaer som blant annet behandles er kjemikaliehåndtering, sikker avfallshåndtering og brannslukking.

Kurset er obligatorisk for alle som skal følge laboratorieundervisning på Kjemisk institutt.

Kurset har obligatorisk frammøte og det vil bli ført frammøteprotokoll. NB! Kurset gis kun 1 gang ved semesterstart, fredag uke 2 i vårsemesteret og fredag uke 33 i høstsemesteret. 

MERK: Selv om du har godkjent noen kjemiemner fra andre institusjoner, må du likevel ta HMS-kurset ved Kjemisk institutt, UiB, dersom du skal ta emner med laboratoriekurs hos oss. De som har tatt HMS-kurset ved Kjemisk institutt, UiB, tidligere, trenger ikke ta kurset på nytt.

HMS-kurs avlagt andre steder kan ikke erstatte dette kurset som er tilpasset rutinene og laboratoriefasilitetene ved Kjemisk institutt.

 

 

HMS-kurs master (HMS 2), vår 2021:

  •  Tid: Mandag 18. januar 2021 kl. 09:15-12:00
  •  Sted: Blir opplyst senere


Dette er  et obligatorisk videregående HMS-kurs for masterstudenter ved Kjemisk institutt:

Masterprogram i kjemi

*Masterprogram i petroleumsteknologi, studieretning reservoarkjemi

*Masterprogram i prosessteknologi, studieretning kjemometri

*Intergrert masterprogram i farmasi

*Masterprogram i energi                                       

*Integrert lektorutdanning, fordypning kjemi                                      

*Masterprogram i nanovitenskap

*Integrert master i medisinsk teknologi                                                     

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (fellesgrad)

 

NB! I programmene merket med * er HMS 2-kurset bare obligatorisk for studenter med veileder på Kjemisk institutt,

Masterstudenter ved Kjemisk institutt skal ikke starte arbeid på laboratorier eller verksteder før de er gjort kjent med den risiko for egen helse og sikkerhet som kan være forbundet med arbeidet de skal gjøre.

Opplæringen inkluderer stoffkartotek, beredskap, nødvendig førstehjelp, bruk av verneutstyr og de ulike rutiner som gjelder for kjemikaliehåndtering ved Kjemisk institutt.

Alle ansatte og studenter ved instituttet skal ha lest gjennom sikkerhetshåndboken som er tilgjengelig på instituttet sine hjemmesider før laboratoriearbeider starter.

Det vil være en obligatorisk test i etterkant som må være godkjent før en kan begynne arbeidet på laboratoriet.

For andre som ikke kan delta skal veileder kunne dokumentere tilsvarende opplæring.