Hjem
Kjemisk institutt
kjemiforsk

Forskningen ved Kjemisk institutt

Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsgrupper og fokusert inn mot to tematiske satsningsområder: Molekylær livsvitenskap, og Energi og bærekraftig produksjon, med Marin kjemi som et tredje tema under oppbygging.

eat more chemicals

Hovedinnhold

Molekylær livsvitenskap omfatter blant annet medisinalkjemi, organisk syntese, avansert analyse av medisinske og andre biologiske prøver, og naturstoffkjemi. Energi og bærekraftig produksjon omfatter bl.a. biodrivstoff, omdanning av karbondioksid til nyttig formål, hydrogen som energibærer, skiftet fra hydrokarbon til biomasse som ressursbase, og petroleum- og gassproduksjon.

De strategiske satsningene som instituttet har gjort innen nanovitenskap, har medført en betydelig modernisering av fagområdet uorganisk kjemi. Det er gjort store investeringer i infrastruktur for materialkarakterisering og syntese av avanserte materialer. Forskningen omhandler bl. a. utvikling av materialer for bruk innen katalyse for framstilling av finkjemikalier og naturgasskonvertering, fornybar energi (solceller, energilagring, brenselceller), gassadsorpsjon og gass-separasjon, f.eks. innen CO2-fangst og sensorer.

Kjemisk institutt har også utviklet et sterkt program innen homogen katalyse, hvor de katalytisk aktive sentrene finnes i form av diskrete metallkomplekser i løsning. Utover den direkte betydning av homogen katalyse er disse kompleksene aktuelle for forankring til faste overflater og slik danne nanostrukturerte heterogene katalysatorer. Et særtrekk ved deler av denne aktiviteten er utvikling og bruk av avansert beregningskjemi som verktøy for å identifisere spesielt lovende molekylære strukturer, for påfølgende syntese, karakterisering og testing.

Forskningsaktiviteten innen molekylær biovitenskap og særlig strukturelle og dynamiske studier av større biomolekyler, fikk et stort løft gjennom tildeling av den nasjonale NMR-plattformen fra NFR storskala-infrastrukturprogram. Dette vil bli viktig både for samarbeid internt (MN og MOF), nasjonalt og internasjonalt.

Kjemisk institutt har og vil ytterligere styrke sin marine profil gjennom et økt fokus på marin bioprospektering. Innen utvikling av produkter for farmasøytiske og medisinske anvendelser står syntese samt isolasjon, rensing og strukturoppklaring av naturprodukter helt sentralt. Gjennom allerede initiert samarbeid mellom flere forskningsgrupper vil Kjemisk institutt bidra til videreutvikling av forskningsfeltet marin bioprospektering på fakultetet.

Instituttet har i tillegg et godt samarbeid med forskergrupper ved flere institutter og avdelinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Haukeland Universitetssykehus. Spesielt kan nevnes isolering, karakterisering og fremstilling av biologisk aktive og medisinsk interessante forbindelser, inkludert prober og forløpere for prober for molekylær avbildning, samt anvendelser av kjemometri innen metabolomikk.

Innenfor energiområdet har instituttet forskningsaktivitet både innen fornybar energi og innen fossile hydrokarbonressurser. Problemstillinger innen petroleum omfatter økt utvinning fra oljereservoir gjennom bruk av kjemikalier/nanopartikler som tensider, polymere og mikrogeler, samt fukting av faste overflater (studert ved NMR). Innen fornybar energi spenner prosjektene fra grunnleggende utvikling til optimalisering av prosesser for kjemisk konvertering av bioråstoff til bioolje og videre til drivstoff. Spesielt gledelig i denne sammenhengen er det at fagmiljøet ble tildelt et større forskningsprosjekt innen ENERGI-X programmet, basert på spisskompetanse innen homogen katalyse og produksjon av bioolje fra lignin. Også innen nanovitenskap inkluderer forskningen utvikling av materialer for bruk innen fornybar energi (solceller, energilagring, brenselceller).

doktorgrader