Hjem

Nanoteknologi, bachelor, (Utgått).

Bachelorstudiet i nanoteknologi er eit tverrfagleg studium der du lærer dei grunnleggande naturvitskapane fysikk, kjemi, molekylærbiologi og matematikk, og korleis desse faga saman skapar grunnlaget for nanovitskap.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravREALR2
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Programmet er utgått

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studierprogrammet. Siste opptak til dette programmet var hausten 2022.

Introduksjon

Ta ein millimeter og del han i ein million delar, då har du ein nanometer. Med nanoteknologi prøver vi å måle og endre på strukturar på denne lengdeskalaen, slik at materiala vi lagar kan få nye og optimale eigenskapar. Det kan skje for eksempel ved å bruke nanopartiklar, nanodropar eller nanoporer.  

Nanostudiet passer særskilt godt for deg som har brei interesse for fysikk, kjemi, matematikk og molekylærbiologi. 

Nanoteknologi grip inn i dei fleste viktige område i samfunnet, og blir blant anna brukt innan elektronikk, farmasi, kjemisk katalyse og instrumentutvikling. Nanoteknologi er òg relevant i utviklinga av nye, fornybare energikjelder, som solcellepanel med høgare kapasitet.

Meir informasjon under

Bachelorprogram i nanoteknologi

Jobb

Styrken til nanoteknologane er at dei er allsidige og kan kommunisere på tvers av dei tradisjonelle naturvitskaplege fagdisiplinane. Slik kan dei òg bidra til løysingar frå ulike synsvinklar. Dersom du avsluttar studia etter fullført bachelorgrad, er det breidda som er det største konkurransefortrinnet ditt.  

Med ein bachelorgrad i nanoteknologi kan du jobbe innanfor: 

 • forsking 
 • teknologisk industri 
 • offentlege kontrollorgan, offentleg administrasjon og forvaltning, kor det er naudsynt med brei naturvitskapleg kompetanse. 

Du får tilbod om jobbsøkarkurs i løpet av studiet. Der får du tips og råd om korleis du gjer deg til ein attraktiv jobbkandidat. 

Dersom du vil jobbe med spesialiserte arbeidsoppgåver innan nanoteknologi og –vitskap, som materialutvikling og engineering, vil du vanlegvis trenge ein mastergrad i nanovitskap. Der kan du velje blant mange fagretningar som nanokjemi, nanofysikk, nanotoksikologi, nanobiomedisin og nanomolekylærbiologi.  

Du kan òg søke til andre masterstudium som fysikk eller kjemi.Les meir om kva du kan jobbe med her.

Oppbygging

Bachelorprogrammet i nanoteknologi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB. Du kan ta emnet i det første semesteret, eller seinare. Legg merke til at det kan kome endringar i studieløpet og rekkefølge på emner. 

Semester 1: 

 • INF100 Innføring i programmering (10 studiepoeng) 
 • KJEM110 Kjemi og energi (10 studiepoeng) 
 • MAT111 Grunnkurs i matematikk 1 (10 studiepoeng) 

Semester 2: 

 • NANO100 Perspektiv i nanovitskap og –teknologi (10 sp) 
 • PHYS111 Mekanikk 1 (10 sp) 
 • Matematikkval: MAT102 (10 sp) eller MAT121 (10 sp)

Semester 3: 

 • KJEM221 Grunnleggjande kvantemekanikk (10 studiepoeng)
 • PHYS112 Elektromagnetisme I (10 sp) 
 • Valemne feks MOL100 Innføring i molekylærbiologi (10 sp) 

Semester 4: 

 • KJEM120 Grunnstoffenes kjemi (10 sp) 
 • NANO161 Innføring i nanoteknologi og –instrumentering (10 sp) 
 • Valemne (10 studiepoeng)**

Semester 5: 

 • NANO244 Material- og nanokjemi (10 sp) 
 • Valemne (10 studiepoeng)**
 • Valemne (10 studiepoeng) / EXPHIL
 • Eller utveksling * (30 studiepoeng) 

Semester 6: 

 • EXPHIL/ Valemne (10 studiepoeng)
 • KJEM291 Vitskapleg formidling (10 studiepoeng) 
 • NANO299 Bachelorprosjekt i nanoteknologi (10 studiepoeng) 

** Anbefalte valgemner: PHYS114, MOL201,KJEM124, KJEM130, MOL200, KJEM243

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Bachelorstudiet i nanoteknologi er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i avsnittet over. 

På dette studiet vil du bruke mest tid på førelesingar, lesing av pensumlitteratur og på laboratoriet. Du vil òg ha ulike former for gruppearbeid og reknegrupper. Aktivitetane varierer etter kva emne (fag) du tar: Nokre emne har praktisk arbeid på laboratoriet, mens andre er reine teoriemne.  

I emnet NANO100 vil du, mellom anna, besøke forskingsgrupper der du vil lære om kva nanovitskapleg forsking går ut på og korleis forskarane formidlar resultata sine. 

Dei fleste emna i studieprogrammet er obligatoriske. Det er òg fire emne du kan velje sjølv. Enten blant alle UiB sine emne eller på utveksling til eit utanlandsk universitet. Du får personleg studierettleiing slik at du vel rett fag for deg.  

Undervisninga finn stad ved Kjemisk institutt, Institutt for fysikk og teknologi, Matematisk institutt og Institutt for biovitskap. Det er mange lesesalar på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet som er open for alle studentar, til dømes på Realfagbygget. I tillegg har nanostudentane eit eige bachelorrom på Kjemisk institutt som blir brukt til faglege og sosiale formål.  

Du blir godt kjent med medstudentane dine. Fagutvalet Nanos held studentgruppa samla på tvers av kulla og skapar eit særskilt godt sosialt miljø. Du får òg tett kontakt med forskingsmiljøa og lærer om kva problemstillingar dei forskar på, og korleis.

Slik er det å studere nanoteknologi

 

Kva lærer du 

Med ein bachelorgrad i nanoteknologi kan du: 

 • gi døme på nanoteknologiske produkt og prosessar, og kan forklare korleis eigenskapane til nanomaterial er bestemt av struktur og prosessar på nanoskala. Du kan framstille og karakterisere utvalde nanostrukturerte material.  
 • drøfte nanovitskaplege fenomen og samanhengen mellom eigenskapar og materialstruktur, og kan bruke moderne vitskaplege analyseinstrument innan nanoteknologi. 
 • kommunisere på tvers av dei naturvitskaplege disiplinane fysikk, kjemi og molekylærbiologi, og har innsikt i etiske og samfunnsmessige aspekt ved nanoteknologi og nanoteknologisk forsking. 

Sjå heile lista med læringsutbyte

Utveksling 

På nanostudiet har vi lang erfaring med å sende studentar til gode universitet i ulike delar av verda. Der kan du kan ta spennande emne som gir god fagleg fordjuping i relevante tema. Du kan reise på utveksling i det siste semesteret i graden. 

Studiet har tilrettelagte utvekslingsavtaler med Teknisk Universitet i Graz i Østerrike og Århus Universitet i Danmark. UiB har dessutan bilaterale utvekslingsavtaler med mange andre universitet i verda.  

Slik søker du om å reise på utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler