Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Grunnstoffenes kjemi

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi et grunnleggande introduksjon til uorganisk kjemi. Emnet omhandlar grunnstoffa sine kjemiske eigenskapar og korleis dei er plassert i Det periodiske system. Typiske trekk og slektskapsforhold mellom grunnstoffa og deira kjemiske sambindingar er vektlagt. Vidare inngår oppbygging og eigenskapar til sambindingane, mellom anna bindingsforhold mellom atom i molekyl, metall, salt og mineral. I emnet inngår rolla uorganiske sambindingar har i miljø og industri samt metalliona si naturlege rolle i biologiske system.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om grunnleggjande uorganisk kjemi, spesielt samanhengen mellom atoma sin elektronstruktur, plassering i Det periodiske system og forventa eigenskapar åleine eller i sambindingar.
 • kjenner til korleis elementa er funne i naturen, korleis dei er produsert og kva eit gitt element kan nyttast til.
 • kjenner til dei grunnleggjande og mest relevante sambindingar som vert danna av elementa, deira struktur og kjemiske og fysiske eigenskapar.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan forklare og samanlikne dei kjemiske og fysiske eigenskapane til elementa i det periodiske system og deira sambindingar.
 • kan knyte strukturen av ei uorganisk sambinding til sine eigenskapar.
 • kan diskutere elementa og deira sambindingar på basis av kjemiske bindingslære.
 • kan beskrive uorganisk kjemiske reaksjonar og sette opp tilsvarande balanserte reaksjonslikningar.
 • kan utleie namn frå formelen på kjemiske sambindingar og vise versa.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle dei sentrale innhaldet i faget både skriftleg og munnleg og ved hjelp av typiske uttrykksformer i faget (f.eks. kjemiske reaksjonslikningar og strukturteikningar).
 • kan identifisere og assimilere relevant kunnskap fra undervisningsmaterialet gjennom førelesningar, gruppearbeid og på egen hand.

Krav til forkunnskapar

KJEM110

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriegrupper. seminar, ekskursjon osb.

Forelesninger, 4 timer i uken i 14-15 uker.

Kollokvier, 2 timer i uken i 12 uker.

Oppgaveløsing (digitalt innlevering), 6 à ~40 minutter

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i minst 8 kollokvium.
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande semester.

Vurderingsformer

 • Midtsemestervurdering (2 timar) - utgjer 30% av karaktergrunnlaget
 • Skriftleg slutteksamen (4 timar) - utgjer 70% av karaktergrunnlaget

I semester med undervisning

Studentar med godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet kan gå opp til midsemestervurdering og avsluttande eksamen.

I semester utan undervisning

a) Studentar med godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering kan berre gå opp til avsluttande eksamen. Den avsluttande eksamen tel 100% av samla karakter.

b) Studentar utan obligatorisk undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering frå tidlegare kan ikkje ta eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

K102: 10 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidegare emneevalueringar:

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.12.2019, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  04.12.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen