Hjem
Master

Nanovitskap, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Plassar10
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Introduksjon

Nanovitskap er å studere funksjonelle material, system eller fenomen på nanometerkala og forstå korleis de eigenskapane ein er interessert i, er kritisk avhengig av at nettopp denne storleiksordenen blir oppretthaldt.

Masterstudiet i nanovitskap passar for deg som ønsker å gå i djupna i ei nanovitskapleg problemstilling og lære kva naturvitskapleg forsking er. Du kan velje mellom ein av dei tre hovudretningane nanofysikk, nanokjemi eller nanobiomedisin/nanotoksikologi, men du vil òg få fordjuping i meir enn ein naturvitskap sidan nanovitskap ofte nyttar kunnskap både frå fysikk, kjemi og molekylærbiologi.

Som masterstudent i nanovitskap blir du medlem i ei forskingsgruppe kor du får ein rettleiar og ditt eige forskingsprosjekt. Du får din eigen leseplass og du får jobbe sjølvstendig på laboratoriet med avansert teknologisk utstyr og dei mest moderne instrumenta i fagfeltet. Du kan òg velje ein meir teoretisk problemstilling innan dei fleste fagretningane.

Nanovitskapleg forsking dannar grunnlaget for mange høgteknologiske nyvinningar i samfunnet, som til dømes innanfor elektronikk, farmasi, kjemisk katalyse og instrumentutvikling. Med eit masterstudium i nanovitskap vil du ha inngåande kunnskap om korleis nanovitskap kan nyttast i teknologisk utvikling. Du vil få solid fagkunnskap innanfor det feltet du vel for masteroppgåva di, men òg om korleis du løyser vitskaplege problem, formidlar forskingsresultat og korleis du skal identifisere etiske og samfunnsmessige problemstillingar i ditt eige og i andre sitt arbeid.

I Masterstudiet i nanovitskap skal du gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt i nanovitskap, lære korleis du formidlar forsking til andre og korleis du samarbeider med andre i tverrfaglege miljø.

Graden

Mastergrad i nanovitskap

Mål og innhald

Mål

Målsetninga med studiet er å utdanne studentar med inngåande kjennskap til nanovitskaplege tenkemåtar og metodar innan nanovitskap. Studenten vil få innsikt i moderne forsking innan eit spesifikt område av nanovitskapen, og utføre eige forskningsarbeid basert på teoriar og eksperimentelle metodar lært i bachelorgraden. Vidare vil ein lære å samanfatte arbeidet i ein tekst (masteroppgåve) i henhald til vitskaplege kriterier.

Innhald

Nanovitskapleg forsking er sterkt tverrfagleg og finner stad i grenselandet mellom fysikk, kjemi og biologi og nyttar i ulik grad metodar frå alle desse tre disiplinane. Masterstudiet i nanovitskap er tett knytt til den nanovitskaplege forskinga som skjer ved UiB, og målet for og innhaldet i det aktuelle masterprosjektet vil definere kandidaten sin spesialisering innan nanovitskapen. Kandidaten vert medlem av ei forskingsgruppe med hovuddelen av aktiviteten sin retta mot nanofysikk, nanokjemi, nanobiologi eller nanobiomedisin, men vil også kome i kontakt med andre relevante disiplinar. Det vert og gitt undervisning i vitskapsteori i Masterstudiet i nanovitskap.

Døme på aktuelle problemstillingar i masteroppgåva:

Nanoteknologisk instrumentering og måleteknikk, nanostrukturerte katalysatorar, naturlege nanopartiklar og -dråpar, nanomaterial, kvantekontroll og dynamikk, magnetiske nanopartikler, proteinstruktur og funksjon, protein-overflate-interaksjoner, proteindynamikk, mikro-kontakt-printing, nanotoksikologi.

Metode

Undervisningsforma for emna i masterstudiet skjer i hovudsak i form av førelesningar, gruppearbeid laboratoriearbeid og seminar. Detaljar om emna finn du i emnebeskrivinga.

Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, som vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak)

Nanoteknologi

1/2

Nanoteknologi - Simen Hjellvik Askeland

2/2

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Nanoteknologi er på full innmarsj i ei rekkje område og kandidatar med master i nanovitskap vil få solid kompetanse med tanke på å dekke arbeidsoppgåver innan stadig nye nytteområde av nanoteknologi i industri og næringsliv.

Avhengig av spesialiseringa di vil du vere kvalifisert for jobb i sjukehussektoren, farmasøytisk industri, bioteknologisk industri, eller annan teknologisk industri som til dømes arbeider med moderne høgfunksjonelle material. Du vil også kunne ta arbeid innan offentleg forvaltning, i skuleverket (fast tilsetjing føreset pedagogisk basisutdanning) og innan naturvitskapleg forsking. Ein mastergrad i nanovitskap vil kvalifisere deg til eit ph.d.-studium i nanovitskap, som vil opne for arbeid som naturvitskapleg forskar.

Vidare studium

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til forskarutdanninga (ph.d.-grad).

For å vere kvalifisert for opptak til forskarutdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden samt masteroppgåva vere C eller betre.

Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som stipendiat for å få opptak.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • Har omfattande kunnskap innan si faglege nanovitskaplege spesialisering.
 • Kan formulere ein vitskapleg hypotese.
 • Kan finne fram til relevante metodar for å løyse den faglege problemstillinga.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • Kan arbeide sjølvstendig med ei vitskapleg forskingsoppgåve innan nanovitskap.
 • Kan analysere ei fagleg problemstilling ut frå relevant litteratur.
 • Kan vurdere kritisk eksisterande forklaringsmodellar og vitskaplege resultat i høve til problemstillinga.
 • Kan bruke metodar som er eigna til å avkrefte hypotesen.
 • Kan tolke resultata i høve til problemstillinga.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan sette seg inn i ei fagleg nanovitskapleg problemstilling.
 • Kan sette seg inn i nye bruksområde for nanovitskapen i sitt forskingsfelt.
 • Kan arbeide sjølvstendig innan dette forskingsfeltet, både i arbeidslivet og i vidare forskarutdanning.
 • Kan arbeide og kommunisere på tvers av disiplinar
 • Kan presentere forskingstemaet i ein vidare nanoteknologisk, naturfagleg, samfunnsmessig og etisk samanheng.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i nanovitenskap (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NANO300Seminar i nanovitskap51–41
NANO310Nanoetikk51–41
Valfritt emne (krav 50 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NANO399Masteroppgåve i nanovitskap603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Kjemisk institutt

Kjemisk institutt.

Koordinator for masterprogrammet i nanovitskap: studierettleiar@nano.uib.no eller studieveileder@nano.uib.no.