Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Eksamen ved Fakultet for kunst, musikk og design

Generell eksamensinformasjon for alle studenter ved KMD. Les mer om dine forpliktelser og muligheter ved klage, sykdom og kildebruk.

Hovedinnhold

Eksamensplan

En oversikt over eksamensdatoer og eksamenslokaler publiseres på UiB sine nettsider i begynnelsen av hvert semester. Her finner du tider for hjemmeeksamen, skoleeksamen, innleveringer og informasjon om dine forpliktelser.

Mitt UiB, på instituttnivå finner du mer informasjon om utøvende eksamener.

Innlevering av masteroppgave

  • Vårsemesteret: 1. februar og 15. mai
  • Høstsemesteret: 1. september og 20. november

I forbindelse med innlevering av masteroppgaven har vi følgende rutine.

Studentene:

  • logge på Studentweb med brukernavn og passord, bruk FEIDE innlogging.
  • skal trykke på "Oppgavelevering" under menyvalget Mer.... Da starter en registreringsrekke for å levere oppgaven.
  • kan velge å endre og levere oppgaven på nytt fram til fristen for levering.

Les veiledningen om noe er uklart.

Studentene skal levere en elektronisk versjon av masteroppgaven i pdf-format på Studentweb innen den fastsatte fristen. Du må være meldt til eksamen for at emnet skal være synlig i Studentweb. Oppgaven skal leveres i pdf-format. Det enkleste vil vanligvis være å ha hele oppgaven samlet i et dokument og deretter lage en pdf-fil av dokumentet. NB! PC-vaktene på UiB sine pc-rom kan hjelpe til med dette.

Ved innleveringen på Studentweb velges det om masteroppgaven skal være tilgjengelig og søkbar på internettet i BORA. Studentene inngår da en avtale med BORA. Har du spørsmål om innleveringen, tar du kontakt med instituttet som har ansvaret for masterprogrammet ditt. Fra og med høsten 2008 skal alle masteroppgaver ha et obligatorisk sammendrag på 1/2 til 1 side på et annet språk enn oppgavev er skrevet på. Normalt vil det andre språket være engelsk. Sammendraget skal leveres som en del av oppgaven, ikke som eget vedlegg. 

Når kommer sensur?

Sensuren for en eksamen blir publisert på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato. Masteroppergaver har en ytre sensurfrist på to mnd.

Syk/fravær på eksamen?

Følgende er grunn til gyldig fravær på eksamen:

  • at du eller barn(a) dine er syke

  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til

  • begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til

  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen

  • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Fristen for at melde fra om gyldig fravær er én uke etter eksamensdatoen. Det skal sendes med dokumentasjon fra lege eller myndighet når man melder om gyldig fravær. Du kan lese mer her.

Kildebruk og fusk

Korrekt kildebruk er viktig for alle studenter ved UiB, enten det gjelder jobbing med hjemmeeksamen eller en bachelor-/masteroppgave og andre akademiske arbeider. Få mer informasjon på siden under.

Les også UiBs brosjyre om fusk og plagiering og se Universitetsbibliotekets humoristiske film Et plagieringseventyr.

Rett til begrunnelse på karakter

Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av dine prestasjoner (jf. Universitets- og høyskoleloven § 5). Ved muntlig eksamen, prøveforelesninger, utstillinger og konserter, må kravet om en slik begrunnelse bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er gitt. Ved skriftlige eksamener er fristen for å be om begrunnelse en (1) uke fra karakteren er kunngjort.

Du ber om en begrunnelse på karakter ved å sende en e-post til eksamen.kmd@kmd.uib.no. E-posten må inneholde fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode og tittel på emnet.

NB! Send e-posten fra student-e-postadressen din ved UiB.

Behandlingen av begrunnelse for karakterfastsetting kan ta opptil 3 uker. I begrunnelses skal sensor(ene) begrunne de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Begrunnelsen blir gitt muntlig eller skriftlig etter sensor sitt valg.

Rett til å klage på karakter, skriftlig eksamen

Dersom du får et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på resultatet (jf. Universitets- og høyskolelova § 5). Vi anbefaler at du først ber instituttet som har ansvaret for emnet om en begrunnelse for resultatet (se over).

Fristen for å klage på karakterfastsettingen er tre (3) uker etter at begrunnelsen er mottatt.

En ny kommisjon vil vurdere eksamenssvaret ditt på nytt. Sensuren til klagekommisjonen er endelig og kan ikke påklages. Resultatet kan være både til gunst og til ugunst. Det er ikke mulig å klage på muntlig eksamen, prøveforelesning, utstilling eller konsert, kun formelle feil (se under). (jf. Universitets- og høyskolelova § 5-3 (5).

Se også Grads- og studiereglementet ved UiB.

Skjema til klage på karakterfastsetting (Bokmål)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Nynorsk)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Engelsk)

Klage på formelle feil ved eksamen

Kap. 5 § 5-2 i Universitets- og høgskolelova åpner for at kan du klage på formelle feil ved eksamen. Fristen for å klage over formelle feil ved eksamen er tre uker etter at eksamen har funnet sted. Klagen må være skriftlig og skal sendes til det fakultetet som har ansvar for eksamenen du klager på.
Det er Den sentrale klagenemnda som behandler klager på formelle feil ved eksamen. Formelle feil ved eksamen kan for eksempel være feil i eksamensoppgavene og forholdene i eksamenslokalet, eller problemer i forindelse med vurderingsmelding. Du kan klage på formelle feil ved alle typar eksamener.

Slik klager du på formelle feil:
Send e-post til post@kmd.uib.no
må inneholde fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode, tittel på emnet og begrunnelse.

Tregangersregel

• Du kan fremstille deg til eksamen i emner ved Fakultet for kunst, musikk og design opptil tre ganger (tregangersregelen). Se UiBs studieforskrift for mer informasjon.
• Dersom du ikke møter på eksamen, avbryter underveis eller leverer blankt, teller dette som et forsøk.