Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Eksamen ved Fakultet for kunst, musikk og design

Generell eksamensinformasjon for alle studenter ved KMD. Les mer om dine forpliktelser og muligheter ved klage, sykdom og kildebruk.

Main content

Eksamensplan

En oversikt over eksamensdatoer og eksamenslokaler publiseres på UiB sine nettsider i begynnelsen av hvert semester. Her finner du tider for hjemmeeksamen, skoleeksamen, innleveringer og informasjon om dine forpliktelser.

Mitt UiB, på instituttnivå finner du mer informasjon om utøvende eksamener.

Innlevering av masteroppgave

  • Vårsemesteret: 1. februar og 15. mai
  • Høstsemesteret: 1. september og 20. november

Ved innlevering av masteroppgave har vi følgende rutine.

Oppgavene leveres også inn i Inspera Assessment, men på en litt annen måte enn du har vært vant til tidligere i studieforløpet.

Les veiledningen her.

Har du spørsmål om innleveringen, tar du kontakt med instituttet som har ansvaret for masterprogrammet ditt. Alle masteroppgaver skal ha et obligatorisk sammendrag på 1/2 til 1 side på et annet språk enn oppgaven er skrevet på. Normalt vil det andre språket være engelsk. Sammendraget skal leveres som en del av oppgaven, ikke som eget vedlegg. 

Sensur?

Sensuren for en eksamen blir publisert på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato. Masteroppergaver har en ytre sensurfrist på to mnd.

Syk/fravær på eksamen?

Følgende er grunn til gyldig fravær på eksamen:

  • at du eller barn(a) dine er syke

  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til

  • begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til

  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen

  • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Fristen for at melde fra om gyldig fravær er én uke etter eksamensdatoen. Det skal sendes med dokumentasjon fra lege eller myndighet når man melder om gyldig fravær. Du kan lese mer her.

Kildebruk og fusk

Korrekt kildebruk er viktig for alle studenter ved UiB, enten det gjelder jobbing med hjemmeeksamen eller en bachelor-/masteroppgave og andre akademiske arbeider. Få mer informasjon på sidene under. KMD har ikke egne retningslinjer for bruk av KI og forholder seg til universitetets regler.

Redelighet og fusk.

Særskilt om kunstig intelligens

Rett til begrunnelse på karakter

Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av dine prestasjoner (jf. Universitets- og høyskoleloven § 5). Ved muntlig eksamen, prøveforelesninger, utstillinger og konserter, må kravet om en slik begrunnelse bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er gitt. Ved skriftlige eksamener og andre etterprøvbare vurderingsformer er fristen for å be om begrunnelse en (1) uke fra karakteren er kunngjort.

For skriftlige og etterprøvbare eksamener ber du om begrunnelse via Studentweb. Gå til fanen «Mer» og «Begrunnelser og klager» og finn riktig emne.

Behandlingen av begrunnelse for karakterfastsetting kan ta opptil 3 uker. I begrunnelses skal sensor(ene) begrunne de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Sensor(ene) velger selv om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Rett til å klage på karakter, skriftlig eksamen

Dersom du får et resultat på en skriftlig eksamen (utover deloppgave på mappeeksamen) du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på resultatet (jf. Universitets- og høyskolelova § 5). Vi anbefaler at du først ber instituttet som har ansvaret for emnet om en begrunnelse for resultatet (se over). Ved mappeeksamen kan du bare klage samlet på hele mappen, ikke på enkelte deler.

Fristen for å klage på karakterfastsettingen er tre (3) uker etter at sensur eller begrunnelse er mottatt.

En ny kommisjon vil vurdere eksamenssvaret ditt på nytt. Sensuren til klagekommisjonen er endelig og kan ikke påklages. Resultatet kan være både til gunst og til ugunst. Det er ikke mulig å klage på muntlig eksamen, prøveforelesning, utstilling eller konsert, her er det kun formelle feil som kan påklages (se under). (jf. Universitets- og høyskolelova § 5-3 (5).

Se også Grads- og studiereglementet ved UiB.

Du klager via Studentweb. Gå til fanen «Mer» og «Begrunnelser og klager» og finn riktig emne. Om ikke emnet dukker opp kan du klage via ett av nedenstående skjema.

Skjema til klage på karakterfastsetting (Bokmål)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Nynorsk)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Engelsk)

Klage på formelle feil ved eksamen

Kap. 5 § 5-2 i Universitets- og høgskolelova åpner for at kan du klage på formelle feil ved eksamen. Fristen for å klage over formelle feil ved eksamen er tre uker etter at eksamen har funnet sted. Klagen må være skriftlig og skal sendes til det fakultetet som har ansvar for eksamenen du klager på.
Det er Den sentrale klagenemnda som behandler klager på formelle feil ved eksamen. Formelle feil ved eksamen kan for eksempel være feil i eksamensoppgavene og forholdene i eksamenslokalet, eller problemer i forindelse med vurderingsmelding. Du kan klage på formelle feil ved alle typar eksamener.

Slik klager du på formelle feil:
Send e-post til post@kmd.uib.no
må inneholde fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode, tittel på emnet og begrunnelse.

Tregangersregel

  • Du kan fremstille deg til eksamen i emner ved Fakultet for kunst, musikk og design opptil tre ganger (tregangersregelen). Se UiBs studieforskrift for mer informasjon.
  • Dersom du ikke møter på eksamen, avbryter underveis eller leverer blankt, teller dette som et forsøk.