Hjem
Styre og ledelse

Den sentrale klagenemnd

Klagenemnda behandler klager og disiplinærsaker mot og fra studenter.

Hovedinnhold

Klagenemnda består av fem medlemmer og ledes av en ekstern person med dommerkompetanse.

Følgende personer er medlemmer i nemnda for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025: 

  • Tingrettsdommer Morten Dømbe Haldorsen
  • Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund
  • Forsker Ivar Stefansson

Følgende studentrepresentater i nemnda er oppnevnt for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022: 

  • Aleksander Gjøsæter 
  • Martine Jordana Baarholm


Nemnda behandler følgende saker:

  • Klager over enkeltvedtak
  • Klager over avgjørelser om permisjon og fravær, samt om helt eller delvis tap av studieretten
  • Saker om mistanke om fusk
  • Klager i forbindelse med valg av representanter og ombud ved UiB
  • Klagesaker i henhold til bestemmelsene om klage i "Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d.) ved Universitet i Bergen

Klager, bortsett fra i fuskesaker, behandles av fakultetet som førsteinstans og av nemnda som klageinstans. I fuskesaker vil nemnda være førsteinstans og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) som klageinstans. 

Sekretariatet for Den sentrale klagenemnd er i dag lagt til Sekretariat for universitetsledelsen. Sekretariatet ber om at klagesaker oversendes nemnda senest to uker før nemndas møte, og at fuskesaker oversendes minst tre uker før nemndas møte. I fuskesakene vil studentene motta kopi av sakens dokumenter fra fakultetet og et varsel fra sekretariatet med informasjon om blant annet saksbehandlingen, studentenes rettigheter, møtedato og frist for å inngi en eventuell uttalelse.  

Nemnda har møte ca en gang per måned, se faktaboks oppe til høyre på denne siden.