Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 11. april 2019

Hovedinnhold

Sakliste

S 25/19 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer
S 26/19 Revisjonsrapport. Tiltak avbyråkratisering og effektivisering
S 27/19 Økonomirapport per februar 2019
S 28/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag, BBB, - konkretisering av prosjekt og finansieringsplan.
S 29/19 Klimanøytral UiB
S 30/19 Status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2018 Unntatt offentlighet
S 31/19 Innføring av sanksjoner for forsinket sensur
S 32/19 Innstegsstilling- tidlig sluttevaluering
S 33/19 Endring av forskrift for graden philosophiae doctor
S 34/19 Oppretting av fakultetenes ph.d.-program
S 35/19 Møteplan for universitetsstyret 2020
S 36/19 Årsrapport 2018 – Arbeidsmiljøutvalget
S 37/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 38/19 Søknad om fritak fra verv som varamedlem til Universitetsstyret
Styrets halvtime