Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 29. august 2019

Hovedinnhold

Saksliste

S 62/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 63/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.5.2019
S 64/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv. 
S 65/19 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering
S 66/19 Etatsstyringsmøte 2019. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet
S 67/19 Internrevisjonsrapport - Lokalt driftede IT-systemer
S 68/19 UiB internrevisjon - rapport "Delprosjekt nr 2019/02: Arbeid med kontrakter"
S 69/19 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse
S 70/19 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2019-2022
S 71/19 Innspill til høringsuttalelse- Stortingsmelding om arbeidsrelevans
S 72/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
S 73/19 Orientering om tildelinger under Akademiaavtalen
S 74/19 Universitetets forvaltning av eierinteresser
S 75/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019
S 76/19 Orienteringer
a) Muntlig orientering om nytt europeisk nettverk, Arqus
Styrets halvtime
Eventuelt