Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 25. november 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 125/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 126/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.10.2021
S 127/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 128/21 Konsekvenser av tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022
S 129/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet pr november 2021
S 130/21 Orientering om arbeidet med forlengelse av ansettelsesperioder for stipendiater på grunn av koronasituasjonen
S 131/21 Rapport om forsinket sensur - kartlegging
S 132/21 Studiekvalitetsmelding for UiB – 2020
S 133/21 Studieportefølje 2022
S 134/21 Studieplasser 2022
S 135/21 Endringer i UiBs grads- og studieforskrift om emnestørrelser
S 136/21 Forskrift om oppheving av UiBs midlertidige forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (korona-forskriften)
S 137/21 HR i forskning (HREiR) - underveisvurdering/revidert tiltaksplan
S 138/21 Valg av gruppe B og D til universitetsstyret 2022 og oppnevning av nominasjonskomite
S 139/21 Oppnevning av medlemmer til styret for Bjerknessenteret
S 140/21 Oppnevning av medlemmer til UiBs skikkethetsnemnd og redelighetsutvalg
S 141/21 Allégaten 64 – vurdering av konkurranse - Unntatt offentlighet
S 142/21 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2022 - Unntatt offenlighet
S 143/21 Ansettelse i stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning - Unntatt offentlighet
Oienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt