Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 15. september 2022

Hovedinnhold

Saksliste

S 67/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 68/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 16.6.2022
S 69/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 70/22 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 – 2025
S 71/22 Etatsstyring 2022. Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse
S 72/22 Ny strategi for UiB 2023 - 2030
S 73/22 Energikostnader 2022 og konsekvenser for budsjett 2023
S 74/22 Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet - konsekvenser for UiB
S 75/22 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser
S 76/22 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2021
S 77/22 Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov
S 78/22 Endret organisasjonstilknytning for Sarssenteret
S 79/22 Universitetsdirektøren si resultatoppnåing 2022 og resultatmål for 2023
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt