Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 24. november 2022

Hovedinnhold

Saksliste
 

S 97/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 98/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.10.2022
S 99/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 100/22 Endring i universitetsstyrets sammensetning
S 101/22 Ny strategi for UiB 2023 – 2030    
S 102/22 Universitetets utviklingsavtale 2023 - 2026
S 103/22 NOKUT-tilsyn av UiBs systematiske kvalitetsarbeid - løypemelding
S 104/22 Studiekvalitetsmelding for UiB - 2021
S 105/22 Studieportefølje 2023
S 106/22 Status for studentopptaket 2022 og opptaksrammer for 2023
S 107/22 Behandlingstid for sensur
S 108/22 Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring av vitenskapelige publikasjoner
S 109/22 Endring av doktorgradsforskriftene ved UiB
S 110/22 Internrevisjonsrapport - Helhetlig og integrert styring og internkontroll
S 111/22 Valg av gruppe B og D til universitetsstyret 2023 og oppnevning av nominasjonskomite
Styrets halvtime
Eventuelt