Hjem
Styre og ledelse
Universitetetsstyret

Universitetsstyremøte 15. juni 2023

Hovedinnhold

Saksliste

S 45/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 46/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.5.2023
S 47/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 48/23 Økonomirapport per 1. tertial 2023
S 49/23 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2023
S 50/23 Nygårdshøyden Sør – Orientering om status for prosjektet
S 51/23 Orientering om emnepakken DIGI ved UiB – Digital forståelse, kunnskap og kompetanse
S 52/23 Om evaluering av lektorsenteret
S 53/23 Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen 2022
S 54/23 Medarbeidersamtaler ved UiB – status og oppfølging
S 55/23 Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen
S 56/23 Endringer i doktorgradsforskrifter ved UiB
S 57/23 Norwegian Research Centre AS (NORCE) – etablering av holdingselskap
S 58/23 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori - Unntatt offentlighet
S 59/23 Senterleder for SFF - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)- Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt