Hjem
Styre og ledelse
Universitetetsstyret

Universitetsstyremøte 14. september 2023

Hovedinnhold

Saksliste
 

S 62/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 63/23 Godkjenning av protokoller fra møter i universitetsstyret 15.6. og 26.6.2023
S 64/23 Fullmakts- og orienteringssaker
S 65/23 Revisjon av Masterplan for areal 
S 66/23 Handlingsplan for Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 2023-2026
S 67/23 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser
S 68/23 Etatsstyring 2023. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 69/23 Avtale med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om leveranse av lønns- og økonomitjenester
S 70/23 Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB - Unntatt offentlighet
S 71/23 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2024 - Unntatt offentlighet
S 72/23 Senterleder for SFF (2023 - 2028) - Senter for digitale fortellinger - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor   - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt