Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 1.12.2010

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 1. desember 2010

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.10.2010 (utsendt i brev av 5.11.2010).
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

68 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 19.11.2010
Sak nr. 2009/11146

69* Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
Unntatt offentlighet i h.t. offl. § 13. 1. ledd, jf fvl. § 13, 1. ledd
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2006/2687

70 Fornying av universitetets strategi 2011-2015
Saksforelegg 22.11.2010. Vedtak justert se protokoll.
Sak nr. 2009/14447

71 Utlysing av studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012
Saksforelegg 18.11.2010. Vedtak justert se protokoll.
Sak nr. 2010/9037

72 Budsjett for Universitetet i Bergen 2011
Saksforelegg av 26.11.2010. Vedtak justert se protokoll.
Sak nr. 2010/6455
- Ettersendes

73 Budsjettforslag for 2012
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2010/12719

74 Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater
Saksforelegg av 18.11.2010
Sak nr. 2006/3884

75 Økonomirapport etter september 2010
Saksforelegg av 5.11.2010
Sak nr. 2010/271

76 Navn – Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 15.11.2010
Sak nr. 2010/9664

77 Universitetets interne revisjon – rapportering 2010 og revisjonsplan 2011
Saksforelegg av 19.11.2010
Sak nr. 2007/4658

78 Orienteringssaker:

a) Studiesentrene i utlandet
Saksforelegg av 19.11.2010
Sak nr. 2010/12771

b) Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg 19.11.2010
Sak nr. 2009/11171

79 Senter for klimadynamikk – oppnevning av nye styremedlemmer
Saksforelegg av 26.11.2010
Sak nr. 2010/10116

Orienteringer

Eventuelt

 

23.-26.11.2010/mov-hhb