Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 28.10.2010

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 28.10.2010. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1215.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Håvard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen,Gerd Halmø, Peter Haugan, Nina Hem, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte.
Sak nr. 2009/12995

Sak 65 behandles som siste sak og i lukket møte. Det var ellers ingen merknader til saklisten og den ble godkjent med denne justeringen.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 30.9.2010 (utsendt i brev av 11.10.2010).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

60 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 20.10.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsakene.

61 Budsjettvurderinger for 2011Saksforelegg 19.10.2010.
Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 for universiteter og høyskoler ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2010/6455

Vedtak:
Styret ber universitetsdirektøren om å utarbeide forslag til intern budsjettfordeling med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftingene i styret.

62a Universitetets læringsmiljøutvalg (LMU) Årsrapport 2009-2010 og revisjon av Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg 8.10.2010
Sak nr. 2010/10521

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar årsrapporten til etterretning.

2. Universitetsstyret vurderer det som svært nyttig med en håndbok for å styrke arbeidet med læringsmiljøet og tar håndboken til orientering med de merknader som kom frem i møtet.

3. Universitetsstyret ber om å få seg forelagt en egen sak om forsikringsordninger for studenter og ansatte.

62b Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø 2011-2013
Saksforelegg 23.9.2010
Sak nr. 2010/4690

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø 2011-2013 med de merknadene som framkom i møtet.

63 Språkpolitikk ved Universitet i Bergen – statusrapport
Saksforelegg 20.10.2010
Sak nr. 2007/3124

Vedtak:
Styret tar statusrapporten til orientering med de merknadene som kom frem i møtet og vil understreke verdien av at arbeidet med å oppnå universitetets språkpolitiske målsetting blir videreført og styrket.

64 Videreføring av arbeidet med plan for teknologibygg
Saksforelegg 15.10.2010
Sak nr. 2010/401

Vedtak:
1. Universitetsstyret gir tilslutning til at Magør eiendom AS, i nært samarbeid med Eiendomsavdelingen, får i oppdrag å ta kontakt med Bergen kommune med sikte på å få utarbeidet reguleringsplan for teknologibygg knyttet til Allegt 66.

2. Universitetsstyret gir sin tilslutning til at Magør eiendom AS, i nært samarbeid med Eiendomsavdelingen, får i oppdrag å gjennomføre forhandlinger med Bergen kommune om anskaffelse av nødvendig tilleggsareal til tomt for reising av det planlagte teknologibygget.

3. Universitetsstyret ber om at få seg forelagt en forpliktende avtale med CMR om realiseringen av et nytt teknologibygg.

65* Salg av aksjer i Sarsia Innovation AS
Unntatt offentlighet jf. offl. § 23 første ledd
Saksforelegg 19.10.2010
Sak nr. 2008/5508

Vedtak:
Styret gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å selge 11 518 aksjer i Sarsia Innovation AS til Stiftelsen Universitetsforskning Bergen.

66 Orienteringssak: Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg 14.10.2010. Avviksmelding ble delt ut i møtet
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

67 Orienteringer

Universitetsdirektøren orienterte om:

- årets lønnsforhandlinger

- at fra 1.11.2010 skifter Formidlingsavdelingen navn til Kommunikasjonsavdelingen, Forskningsavdelingen skifter navn til Forskningsadministrativ avdeling og Utdanningsavdelingen skifter navn til Studieadministrativ avdeling.

Eventuelt
Ingen saker

 

5.11.2010/mov