Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.10.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
24. oktober 2013

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 24.10.2013. Møtet ble holdt ved Uppsala universitet og varte fra kl 10.00 til kl 13.20.

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme og Katharina Wolff

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Silje Nerheim og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Det var ingen merknader til saklisten og den ble godkjent.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2013 (utsendt i brev av 6.9.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

I sak 66/13 i reglenes punkt 6, de to siste kulepunktene, vedtok styret å omgjøre vedtaket slik at tilføyelsen blir "i" samråd med instituttleder. Protokollen ble godkjent med denne endringen.

72 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

73 Budsjettforslag for 2015
Saksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2013/11603

Vedtak:
Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forslag til budsjettinnspill for 2015 med innspill og prioriteringer som fremkommer i møtet.

74 Om statsbudsjettet 2014 og konsekvenser for universitetets interne fordeling
Saksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2012/11598

Vedtak:
Styret ber universitetsdirektøren legge fram forslag til universitetets budsjett for behandling i styremøtet 11.12 i tråd med premissene i saksforelegget og kommentarene i møtet.

75 a) Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015
Saksforelegg datert 14.10.2013
Sak nr. 2013/5029

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015 med de endringer som kom fram i møtet.

75b) Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2012/2013
Saksframlegg datert 15.10.2013
Sak nr. 2013/11622

Vedtak:
Universitetsstyret tek årsrapporten til etterretning.

76 Høyringssak – Framlegg til endringar i universitets- og høgskulelova
Saksframlegg datert 10.10.2013
Sak nr. 2013/7970

Vedtak:
Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å utforme høyringsutsegna frå Universitetet i Bergen, bygd på saksframlegget og merknadene som kom fram i styrets møte.

Universitetsdirektørens forslag til kommentarer til forslaget fikk tilslutning, med unntak av punkt 15, der universitetsstyret vedtok å gå inn for åpen sensur.

77 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
aksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

78 Orienteringer
a) Universitetets innspill til langstidsplan for forsking og høyere utdanning ble delt ut.

b) Styremøtet den 28.11.2013 flyttes til 11.12.2013 og oktobermøtet neste år flyttes til 30.-31.10.2014.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

 

24.10.-11.12.2013/mov/sne