Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 25.10.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 25.10.2012.
Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra klokken 09.00 til klokken 12.05.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie (gikk under sak 66), Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund, Lars Petter Storm Torjussen og Helge Østbye (fra sak 66)

Forfall: Gro Therese Lie (fra sak 66)

Til stede fra rektoratet:
Astri Andresen (fra sak 66)

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

En sak ble meldt under eventuelt og saklisten ble godkjent med den endringen.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.9.2012 (utsendt i brev 4.10.2012).
Sak nr. 2009/12996
Protokollen ble godkjent med justering i sak 60/12.

65 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 12.10.2012
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen kommentarer til fullmakts- og referatsakene.

66 Budsjett for Universitetet i Bergen 2013
Saksforelegg av 17.10.2012
Sak nr. 2011/13374

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, til administrasjon og felles formål i 2013 med kroner 2.672.627.000 for virksomhet finansiert av universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet
  335 099 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet      534 416 000
Det medisinsk-odontologiske fakultet    518 756 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet    243 279 000
Det juridisk fakultet    110 079 000
Det psykologiske fakultet    176 376 000
Universitetsmuseet    102 013 000
Universitetsbiblioteket     81 979 000
Felles forskningssenter     26 680 000
Forskningsstrategi    110 376 000
Administrasjonen/IT/Formidling/EIA    174 344 000
Andre fellesformål    210 603 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet)      25 953 999
Utdanningsformål      22 674 000
SUM 2 672 627 000

I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det i tillegg innarbeidet institutt- og avskrivingsinntekter. Universitetsdirektøren gis fullmakt til eventuelt å justere disse inntektene i tildelingsbrevene til enhetene.

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomheten med 763.670.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:

Bidrags- og oppdragsfinansiering NFR EU Andre Sum
Det humanistiske fakultet       35 0000   8 000 000  21 300 000   64 300 000
Det mat.nat.vit. fakultet      200 000 26 000 000 103 000 000 329 000 000
Det med.-odontologiske fakultet       85 0000 13 000 000 142 000 000 240 000 000
Det samf.vit. fakultet  36 000 000  4 000 000  12 500 000  52 500 000
Det juridisk fakultet  14 400 000  -    9 700 000  24 100 000
Det psykologiske fakultet  11 000 000  6 000 000    8 100 000  25 100 000
Universitetsmuseet    2 500 000 -  24 170 000  26 670 000
Universitetsbiblioteket  - -    2 000 000   2 000 000
Sum totalt 383 900 000 57 000 000 322 770 000 763 670 000

3. Universitetsstyret ber om å få en egen sak om mulighetene for å øke hyppigheten av forskningstermin, sett i sammenheng med ulike tiltak for å styrke kvaliteten i forskningen og utdanningen.

67 Budsjettforslag for 2014
Saksforelegg av 15.10.2012
Sak nr. 2012/11598

Vedtak:
Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forslag til budsjettinnspill for 2014 med innspill og prioriteringer som fremkom i møtet.

68 Om forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk
Saksforelegg av 16.10.2012
Sak nr. 2012/11590

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar redegjørelsen om utviklingen av forholdet mellom ulike stillingsgrupper til orientering og ber om at forholdstallene fortsatt overvåkes med sikte på å ha en forsvarlig balanse mellom grupper av årsverk for å oppfylle universitetets strategi.

2. Universitetsstyret ber om å få en egen sak om dimensjonering av den administrative staben på ulike nivå, sett i forhold til samspillet mellom den faglige og administrative virksomheten.

69 Sidegjøremål – kartlegging, revisjon av regler og opplegg for rapportering
Saksforelegg av 17.10.2012
Sak nr. 2012/11592

Vedtak:
1. Styret slutter seg til "Prinsipper for sidegjøremål for ansatte ved UiB" og opphever "10 regler for sidegjøremål ved UiB".

2. Alle registreringspliktige sidegjøremål søkes, registreres og godkjennes i personalsystemet. Det gjelder også allerede inngåtte avtaler.

3. Oversikt over sidegjøremål offentliggjøres i et eget register.

70 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015
Saksforelegg av 8.10.2012
Sak nr. 2011/12014

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 med de kommentarer som kom frem i møtet.

2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene.

71 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2011/ 2012
Saksframlegg av 5.10.2012
Sak nr. 2011/11830

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar årsrapporten til etterretning

2. Følgjande nye punkt blir innlemma i reglane for LMU: "LMU skal ha eit spesielt ansvar for studentar med funksjonsnedsetjing og universell utforming ved UiB".

3. Det blir oppnemnt eitt nytt tilsettemedlem i Læringsmiljøutvalet for å ivareta studentar med funksjonsnedsetjing sine rettar og behov for tilrettelegging ved UiB.

4. Studentparlamentet utpeiker eitt nytt studentmedlem til LMU.

72 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 11.10.2012
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering

73* Uttalelse om politiattest
Unntatt offentlighet, jf offl. § 13, jf fvl. § 13
Saksforelegg av 15.10.2012
Sak nr. 2012/10618

Vedtak:
Se egen protokoll.

74* Tilsettinger uten utlysning
Unntatt offentlighet, jf offl. § 25

a. Tilsetting som professor i rettsvitskap utan kunngjering
Saksframlegg av 11.10.2012
Sak nr. 2012/997

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilset Jørn Jacobsen som professor i rettsvitskap utan føregåande kunngjering med verknad frå 25.10.2012

2. Dette føreset at Jørn Jacobsen gjennomfører kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk og at han kan dokumentere at utdanninga er fullført innan eitt år.

Vedtaket var samrøystes.

b. Tilsetting som professor i medisin (immunologi) utan kunngjering
Saksframlegg av 11.10.2012
Sak nr. 2012/320

Kibsgaard tok opp spørsmål om inhabilitet etter som ho arbeider ved same institutt som Appel. Kibsgaard vart ikkje sett inhabil.

Vedtak:
Universitetsstyret tilset Silke Appel som professor i medisin (immunologi) utan føregåande kunngjering med verknad frå 25.10.2012.

Vedtaket var samrøystes.

75 Orienteringer
a-b: Se egen protokoll

c) Magne Seierslund informerte om at det i forbindelse med Operasjon Dagsverk er lyst ut to stillinger som universitetsstyrerepresentanter for en dag. Arbeidsoppgaven vil være å se nærmere på fadderuken.

76 Eventuelt
Lars Petter Storm Torjussen ba om en gjennomgang av UiBs rutiner når det gjelder midlertidig ansatte og eksternt finansierte prosjekter. Dette vil bli tema i sak om status for rekrutteringspolitikken, som planlegges til styremøtet i april 2013.

25.-26.10.2012/mov