Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 31.5.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 31.5.2012. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 1000-1640.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Tore Grønlie, Gerd Halmø (t.o.m sak 44), Bjørn-Anders Hind, Vigdis Stokker Jensen, Gry Jordet Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell (t.o.m. sak 40) og Joakim Palme

Forfall:
Kjetil K. Fosshagen

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

Rektor innledet møtet med å ønske de nyvalgte representantene i universitetsstyret, Lars Petter Storm Torjussen, Magne Seierslund og Liv Heidi Ekre, velkommen.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte.
Sak nr. 2009/12995

Halmø ba om at sakspapirene ble sendt ut slik at styremedlemmene mottar dem en uke før møtet. Hind etterlyste foreløpig sakliste til møte. Direktøren viste til listen som ble delt ut i aprilmøtet. Rektor informerte om en tilleggssak, sak 45, om tilleggsbevilgning til nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. Sak 32, 35b, 35c 43, 44, ble behandlet til slutt og i lukket møte. Tre saker ble meldt til orienteringer og en sak ble meldt under eventuelt.Saklisten ble godkjent med disse endringene.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 26.4.2012 (utsendt i brev av 7.5.2012) Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollene og de ble godkjent.

27 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 21.5.2012 Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

28 Utdanningsmelding 2011
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/241

Vedtak:
Styret tar utdanningsmeldingen til orientering med de kommentarer som kom frem i møtet, og ber om at vurderingene kommer med i det videre arbeidet med universitetets budsjett for 2013.

29 Forskningsmelding 2011
Saksforelegg av 21.5.2012
Sak nr. 2012/241

Vedtak:
Styret tar universitetets forskningsmelding for 2011 til orientering.

30 Forskerutdanningsmelding for 2011
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2012/241

Vedtak:
Styret tar forskerutdanningsmeldingen for 2011 til orientering.

31 Om budsjett og budsjettprosess 2013
Saksforelegg av 16.5.2012
Sak nr. 2011/13374

Vedtak:
1. Budsjettprosessen for 2013 følger oppsatt tidsplan.
2. Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftinger i styret.

32* Endelig årsregnskap for 2011
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5 annet ledd
Saksforelegg av 14.5.2012 Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Styret godkjenner endelig årsregnskap for 2011.

33 Konsernregnskap 2011
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Styret godkjenner konsernregnskapet for 2011 for oversending til Kunnskapsdepartementet.

34 a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2012
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial 2012.

b) Økonomirapport etter første tertial 2012
Saksforelegg av 18.5.2012
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter første tertial 2012 til etterretning.

c) Dekningsbidrag i bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)
Saksforelegg av 18.5.2012
Sak nr. 2011/4910

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar saken til orientering.
2 Styret ber om en særskilt drøfting av utredningen fra UHR når den foreligger.

Gry Jordet Kipsgaard fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret gir unntak fra kravet på kr 120 000 pr årsverk fra prosjekter som i henhold til inngåtte rammeavtaler ikke skal inneholde dekningsbidrag.
2. I forhold til implementeringen av dekningsbidragsmodellen utsettes implementeringen av ny modell for allerede igangsatte prosjekter.

3. Nødvendige korrigerende tiltak for å bøte på utilsiktede og/eller uheldige konsekvenser av modellen for våre fagmiljøer skal vurderes.

Det ble stemt alternativt, Kipsgaards forslag fikk to stemmer (Kipsgaard og Odfjell)

35 Årsrapporter for 2011:

a) Årsrapport 2011 for Uni Research AS
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/5829

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2011 fra Uni Research AS til etterretning.

b)* Bergen Teknologioverføring AS - årsrapport og mulig kjøp av aksjer
Unntatt offenlighet jf. off.l. § 23 første ledd
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/5829

Vedtak:
Se egen protokoll.

c)* Christian Michelsen Research (CMR) AS - årsrapport og skisse til avtale
Unntatt offenlighet jf. off.l. § 23 første ledd
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2012/5829

Vedtak:
Se egen protokoll.

d) Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) - rapport for 2011
Saksforelegg av 9.5.2012
Sak nr. 2010/10116

Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten for 2011 fra Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret til etterretning.

e) Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg av 14.5.2012
Sak nr. 2011/12689

Vedtak:
Årsrapport 2011 – Helse, miljø og sikkerhet til etterretning

f) Årsrapport 2011 og status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2008/3799

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar Miljørapporten for 2011 til etterretning og ber om å få fremlagt forslag til ny tiltaksplan høsten 2012.
2. Målet om reduksjon av universitetets CO2- utslipp med 20% innen 2020 opprettholdes. Styret ber om at det rettes en særlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk.

36 Rekruttering og rekrutteringspolitikk – status, utfordringer og tiltak
Saksforelegg av 20.5.2012. Ny figur 1 om utvikling i årsverk 2008-2011 ved UiB ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2009/11511

Vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om å få en oppsummering og en konkretisering av tiltak for å nå målene for rekrutteringspolitikken i løpet av våren 2013.

37 Organisering av arbeidet med etter- og videreutdanning
Saksforelegg av 20.5.2012
Sak nr. 2010/8631

Vedtak:
1. Styret konstaterer at fakultetene har ulike behov for administrative støttefunksjoner for etter- og videreutdanning.
2. Støttefunksjoner gis av Økonomiavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen og av Studieadministrativ avdeling.
3. En tydelig sentral enhet har ansvar for profilering og koordinering.
4. Behovet for administrativ støtte og de økonomiske konsekvenser av det, avtales med det enkelte fakultet.
5. Universitetsstyret ønsker handlingsplaner og regelmessig rapportering om utviklingen av etter- og videreutdanningen.

38 Ny samarbeidsavtale med Stiftelsen Det norske arboret
Saksforelegg av15.5.2012.Justert protokoll fra Universitetsmuseet ble delt ut.
Sak nr. 2009/14385

Vedtak:
Styret sluttet seg til forslaget til samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Det norske arboret og Universitetet i Bergen.

39 Møteplan for universitetsstyret 2013
Saksforelegg av 15.5.2012
Sak nr. 2007/4737

Vedtak:
Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2013:
14.2., 18.4, 13.6, 29.8. alt. 5.9., 26.9., 23.-24.10., 5.12.

40 Retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved UiB
Saksforelegg av 4.5.2012
Sak nr. 2006/6537

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved Universitetet i Bergen. Samtidig oppheves Etiske retningslinjer for forholdet student – veileder ved Universitetet i Bergen, fastsatt av Det akademiske kollegium 12.12.1996.

41 Valg til Universitetsstyret - valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg av 9.5.2012
Sak nr. 2008/13746

Vedtak:
Universitetsstyret tar resultatet av valgene til etterretning.

42 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 9.5.2012
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

43* Tilsetting uten utlysning - professorat i atomfysikk
Unntatt offentlighet, jf off.l. § 25
Saksforelegg av 11.5.2012
Sak nr. 2012/503

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilsetter Morten Førre som professor i atomfysikk uten forutgående kunngjøring, med virkning fra 12.9.2012.
2. Det forutsettes at Morten Førre gjennomfører kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelsesdato.

44* Klage på vedtak i tilsettingsrådet for tekniske stillinger
Unntatt offentlighet iht. off.l.§ 13 jf. fv.l. § 13
Saksforelegg av 16.5.2012
Sak nr. 2011/9183

Vedtak:
Se egen protokoll.

45 Tilleggsbevilgning til nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett
Saksforelegg av 30.5.2012
Sak nr. 2010/12719

Vedtak:
Universitetsstyret oppretter 10 nye studieplasser til medisinstudiet, 20 nye studieplasser til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 10 nye studieplasser til Det humanistiske fakultet, for etablering av studietilbud i kinesisk.

46 Orienteringer

a) En oppsummering fra etatsstyringsmøte utsettes til neste møte.

b) Gro Therese Lie informerte om at Det norske ambassaden i Sudan har bevilget 12 millioner kroner til utviklingsforskning, et prosjekt om bevaring av verdensarven i landet.

c) Gry Jordet Kibsgaard spurte om opplegg for neste års valg og plan for rekruttering av universitetsdirektør. Rektor informerte om at dette tas opp i neste møte.

d) Universitetsdirektøren informerte om situasjonen i forbindelse med streiken.

47 Eventuelt
Innmeldt sak fra Johan Fredrik Odfjell om navngiving av saksbehandlere i saksforelegg til universitetsstyret ble utsatt til neste møte.

4.-13.6.2012/mov