Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 18.4.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
18. april 2013

UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 18.4.2013. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 10.00 til klokken 16.10.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Gerd Halmø, Peter M. Haugan, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund og Lars Petter Storm Torjussen.

Forfall:
Ingen

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne og Astri Andresen (t.o.m. sak 28)

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte.
Sak nr. 2009/12995

Sak 31 og 32 ble behandlet etter sak 28 og det ble meldt en sak under eventuelt. Det var ellers ingen merknader til saklisten og den ble godkjent med disse endringene.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 14.2.2013
Sak nr. 2009/12996

Den korrigerte protokollen ble godkjent med en endring i sak 5. I Magne Seierslunds andre forslag, skal avslutningen være slik: …"kan være et veiledende utgangspunkt for arbeidet videre."

Brev fra 25.3.2013 om informasjon om studiestart og fadderordningen høsten 2013 ble delt ut. Det ble også Rapport 2012 og Planer 2013, i trykt utgave.

18 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt datert 8.4.2013
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

19 Økonomirapport etter februar 2013
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar økonomirapporten fra februar 2013 til etterretning.

2. Universitetsstyret tar til etterretning at rektor og universitetsdirektør i samsvar med departementets retningslinjer sender inn tertialregnskap per 30. april 2013 uten behandling i styremøte. Regnskapet sendes til styrets medlemmer for eventuelle kommentarer før det sendes til departementet.

20 Forskningsmelding 2012
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr.2012/13484

Vedtak:
Universitetsstyret tar forskningsmeldingen for 2012 til orientering.

21 Forskerutdanningsmelding for 2012
Saksforelegg datert 9.4.2013
Sak nr. 2012/13484

Vedtak:
Universitetsstyret tar forskerutdanningsmeldingen for 2012 til orientering.

22 Utdanningsmelding 2012
Saksforelegg datert 9.4.2013
Sak nr. 2012/13484

Vedtak:
Styret tar utdanningsmeldingen til orientering, og ber om at vurderingene kommer med i det videre arbeidet med universitetets budsjett for 2014.

23 Om organisering av og plan for universitetets etter- og videreutdanning
Saksforelegg datert 9.4.2013
Sak nr. 2010/8631

Innledningsvis ble saken diskutert i lukket møte.

Vedtak:
1. Styret slutter seg til planene for organisering av og tjenester for universitetets fakultetsbaserte EVU-virksomhet slik de blir redegjort for i saken. Styret legger da vekt på følgende hensyn:

a) Både fakultetene og behovet for sentrale tjenester skal ivaretas i ny organisering av EVU

b) Det sentrale kontor for EVU må ha tilstrekkelig kompetanse og dimensjoneres for de spesialiserte tjenestene som kontoret skal yte både til fakultetene og til samfunnet

c) Stilling som leder og de andre nye stillingene ved kontor for EVU må lyses ut straks for å sikre at EVU-oppgaver ikke blir svekket i omorganiseringsprosessen

d) Opparbeidet EVU-kompetanse må ivaretas og tjenestene videreutvikles for å sikre en smidig oppgaveløsning og motvirke byråkratirisering.

2. Styret ber om en framdriftsrapport høstsemesteret 2013 om omstillingsprosessen og hvordan kvalitet og kompetanse sikres i Kontor for EVU og ved fakultetene.

3. Styret imøteser forslag til en handlingsplan for etter- og videreutdanning for behandling i styret våren 2014.

24 Om administrative og vitenskapelige årsverk – omfang, utvikling og innretning
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2012/11590

Vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om utviklingen av forholdet mellom ulike stillingsgrupper til orientering og ber om at forholdstallene fortsatt overvåkes med sikte på å ha en forsvarlig balanse mellom grupper årsverk for å oppfylle universitetets strategi.

2. Styret tar til etterretning at det settes i gang en utredning av dimensjonering av ulike administrative arbeidsfelt og mellom ulike nivåer og ber om å få utredningen til behandling innen utgangen av vårsemesteret 2014.

25 Personellsituasjon, rekruttering og tiltak for å redusere midlertidighet
Saksforelegg datert 10.4.2013
Sak nr. 2009/11511

Vedtak:
Styret tar redegjørelsen om personellsituasjonen, med spesiell vekt på midlertidighet i vitenskapelige stillinger, til orientering.

26 Universitetets interne revisjon – rapportering 2012 og veien videre
Saksforelegg datert 10.4.2013
Sak nr.2011/12877

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar rapportene for internrevisjonen i 2012 til etterretning med de kommentarer som kom frem i møtet.

2. Styret slutter seg til de reviderte retningslinjene for internrevisjon og imøteser sak om ansettelse av internrevisor.

27 Årsmeldinger for 2012

a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg datert 5.4.2013
Sak nr. 2007/4921

Vedtak:
Styret tar Den sentrale klagenemnds årsmelding for 2012 til etterretning.

b) Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 13.3.2013
Sak nr. 2007/8109

Vedtak:
Styret tar redelighetsutvalgets årsmelding for 2012 til etterretning.

c) Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester
Saksforelegg datert 6.3.2013
Sak nr. 2012/4460

Vedtak:
Årsrapport 2012 Arbeidsmiljøutvalget og årsrapport 2012 Bedriftshelsetjenester tas til etterretning.

d) Likestillingskomiteen
Saksforelegg datert 20.3.2013
Sak nr. 2013/3926

Vedtak:
1. Årsrapport for 2012 fra Likestillingskomiteen tas til etterretning.
2. Styret ber om statusrapport om likestillingssituasjonen og oppfølging av handlingsplanen høsten 2013.

e) Status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 5.4.2013
Sak nr. 2008/13799

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar Miljørapporten for 2012 til etterretning.

2. Målet om reduksjon av universitetets CO2- utslipp med 20 % innen 2020 opprettholdes.

3. Styret ber om at arbeidet med å redusere universitetets energiforbruk fortsatt har høy prioritet.

f) Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret
Saksforelegg datert 3.4.2013
Sak nr. 2010/10116

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar rapporten for 2012 fra Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret til etterretning.

2. Interimsperioden ved senteret forlenges frem til 1.7.2013.

g) Holbergprisen
Saksforelegg datert 3.4.2013
Sak nr. 2006/2322

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen 2012.

28 Orienteringssak: Div. referater m.v.
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

29* Styrets egenevaluering
Unntatt offentlighet, iht offl. § 14, første ledd
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2011/13466

Saken ble drøftet.

30* Tilsettinger
Unntatt offentlighet iht. off.l. § 25, første ledd
Se egen protokoll.

a) Tilsetting som professor i visuell kultur ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
Saksforelegg datert 1.3.2013
Sak nr. 2013/2108

b) Tilsetting som professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier uten kunngjøring
Saksforelegg datert 3.4.2013
Sak nr. 2012/8967

c) Leder for SFF Birkeland Centre for Space Science (BCSS)
Saksforelegg datert 2.4.2013
Sak nr. 2013/3086

d) Leder for SFF Centre for Cancer Biomarkers
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/3801

e) Leder for SFF Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/3767

31 Universitetsmuseet i Bergen – dispensasjon for valg
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/3541

Vedtak:
Funksjonstiden for styrer og styre ved henholdsvis De kulturhistoriske samlinger og De naturhistoriske samlinger forlenges til 30.6.2014.

32 Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2007/4921

Vedtak:
1. Spørsmålet om universitetsstyret handlingsrom for å gi dispensasjon for sensurfrist etter uhl § 3-9 (4) forelegges departementet, samtidig som det bes vurdert om bestemmelsen er hensiktsmessig utformet.

2. Det juridiske fakultet gis forlenget dispensasjon for sensurfristen for eksamener innenfor masterstudiet i rettsvitenskap, 1.-4. studieår inntil konklusjon fra departementet er gitt.

33 Orienteringer
Rektor orienterte antallet søkere til universitetets studier våren 2013.

34 Eventuelt
Styret sluttet seg til følgende møtedatoer for universitetsstyret høsten 2013: 29.8., 26.9., 23.-24.10. og 5.12.

 

Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen den 10.5.2013, men vi gjør  for ordens skyld oppmerksom på at den endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i møte 20.6.2013

 

19.4.2013/ Mona Viksøy