Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 30.4.2009

Hovedinnhold

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 19.2.2009 (sendt ut 5.3.2009)
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2006/1562

30 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 17.4.2009
Sak nr. 2006/1174

31 Regnskapsrapport per 28.2.2009
Saksforelegg av 20.4.2009
Sak nr. 2007/4974

32 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 22.4.2009
Sak nr. 2008/9438

33 NOKUT - Fagevalueringer av odontologi og rettsvitenskap
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2006/852

34 Akademisk redelighet i utdanningen - handlingsplan
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2006/6537

35 Erasmus Mundus og felles doktorgrad
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2009/4916

36 Etablering av alumnus ved Universitetet i Bergen - status og plan for videre arbeid
Saksforelegg av 22.4.2009
Sak nr.2008/3693

37 Nytt odontologibygg (NOB) - ekstra bevilgning til gangtunnel
Saksforelegg av 2.4.2009
Sak nr. 2007/15140

38 Barnehage i Grans villa
Saksforelegg av 1.4.2009
Sak nr. 2007/5866

39 Økt tilgang til norske forskningsresultater fra Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 20.4.2009
Sak nr. 2008/4471

40 Årsmelding for 2008 fra Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 1.4.2009
Sak nr. 2007/4921

41 Årsmelding for 2008 frå Redelighetsutvalet
Saksframlegg av 1.4.2009
Sak nr. 2007/8109

42 Holbergsprisen 2008 - Årsmelding
Saksforelegg av 22.4.2009
Sak nr. 2006/2322

43 Arbeid med strålevern ved Universitetet i Bergen. Årsmelding 2008
Saksforelegg av 2.4.2009
Sak nr. 2009/4167

44 Valg av rektor og prorektor for perioden 1.8.2009-31.7.2013 - Valgprotokoll
Saksforelegg av 17.4.2009
Sak nr. 2009/1698

45 Orienteringssak: Diverse referater, avviksmeldinger o.l.
Saksforelegg av 1.4.2009
Sak nr. 2006/1424

46* Instituttleder ved Institutt for geovitenskap
Ikke off. jf. off.l. § 25
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2008/13729

47 Orienteringer

Eventuelt


22.4.2009/mov