Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.9.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 27.9.2012.

Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 1000-1545.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Liv Heidi Ekre, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Gry Jordet Kibsgaard, Gro Therese Lie, Nina Broch Mathiesen, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme, Magne Seierslund og Lars Petter Storm Torjussen.

Forfall:
Oddny Miljeteig

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne og Kuvvet Atakan (sak 48 til sak 61)

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Tore Tungodden

I Godkjenning av sakliste
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte.
Sak nr. 2009/12995

Det ble etterlyst en sak utsatt fra forrige møte, samt meldt fire saker under eventuelt. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 31.5.2012 (åpent møte)
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.

48 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 13.9.2012
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

49 a) Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2012
Saksforelegg av 13.9.2012
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner tertialregnskapet for 2. tertial 2012.

b) Økonomirapport etter andre tertial 2012
Saksforelegg av 14.9.2012
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter andre tertial 2012 til etterretning.

2. Styret ber om en egen sak om økningen i administrative stillinger og vurdering av tiltak for å sikre en god balanse mellom administrative og vitenskapelige stillinger.

50 Departementets krav om nye virksomhetsmål og styringsparametre
Saksforelegg av 17.9.2012
Sak nr. 2010/12719

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar departementets krav om nye styringsparametre (jf vedlegg 3) til etterretning.

2. Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet for øvrig til etterretning

3. Universitetsstyret oppfatter departementets krav av 21.6.2012 om nye virksomhetsmål og styringsparametre som motstridende med signaler om større rom for den enkelte institusjon til å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametre.

4. Kunnskapsdepartementets brev etter etatsstyringsmøtet vurderes nærmere i forbindelse med arbeidet med mål- og styringsparametre i 2013.

Punkt 3 vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Grønlie, Odfjell, Kibsgaard og Halmø)

51 Endring av instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2010/13430

Vedtak:
1. Universitetsstyret fastsetter organisering til fem institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, jf. uhl. § 9-2 (4) fra 1.1.2013: Klinisk institutt I, Klinisk institutt II, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for biomedisin.

2. Det forutsettes at de nødvendige prosessene som kreves for omorganiseringen, er gjennomført innen dette tidspunktet, samt at studenter og ansatte høres i alle relevante spørsmål underveis.

3. Eventuelle ytterligere forslag om andre omorganiseringer fremmes som egne saker.

4. En evaluering av sammenslåing av medisin og odontologi bes foretatt før Det medisinsk-odontologiske fakultet foretar ytterligere organisasjonsendringer.

5. Universitetsstyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om saken.

Gro Lie fremmet først et utsettelsesforslag. Forslaget falt med 10 mot 1 stemme (Lie).

Punkt 1 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Lie). Deretter ble punktene 2-5 enstemmig vedtatt.

52 Honorering av universitetsstyrets medlemmer
Saksforelegg av 10.9.2012
Sak nr. 2009/10432

Vedtak:
1. Studentrepresentantene godtgjøres etter ltr. 19 i statens lønnsregulativ og vil få utbetalt lønn i 12 ½ måned fra og med 1.7. t.o.m. 15.7. det påfølgende året.

2. Stipendiaten som er representant for gruppe B i inneværende valgperiode blir honorert med kroner 90 000 og får inntil seks måneders forlengelse av stipendiatperioden.

Punkt 1 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Odfjell). Stemmeforklaring:

Odfjell ønsket følgende vedtak:

1. Styrehonoraret for studenter settes til NKR 90 000 som for øvrige styremedlemmer. Universitetet finner eventuelle ordninger for å kompensere studentene for eventuelt tidsbruk og/eller ansvar som påhviler disse styremedlemmene ut over det som påhviler øvrige styremedlemmer.

2. Styrehonoraret avregnes og utbetales for den perioden det enkelte styremedlem fungerer.

3. Som foreslått pkt 2 i innstillingen.

53 Helseforskning – og personopplysningsloven; retningslinjer og internkontrollsystemer ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 13.9.2012
Sak nr. 2008/12483

Vedtak:
1. Universitetsstyret er tilfreds med oppfølgingen av styrets vedtak i sak 11/10.

2. Universitetsstyret vedtar «Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven» slik det fremkommer i vedlegg 2.

3. Universitetsstyret opphever «Internkontroll – mål og strategi for behandling av personopplysninger som ledd i forskning ved Universitetet i Bergen» fastsatt av styret 27.10.05.

54 Om fadderuken ved studiestart 2012
Saksforelegg av 13.9.2012
Sak nr. 2012/10526
Omforent momentliste fra drøftingene i Læringsmiljøutvalget 20.9.2012 var sendt ut per mail 25.9.2012.

Vedtak:
Universitetsstyret ber om å få en ny sak om opplegg for mottak av studenter ved studieåret 2013/14 i februar 2013 hvor momentene fra diskusjonen i styret er med i prosessen videre. Saken forberedes i nær dialog med studentene og deres organisasjoner og med fakultetene og deres fagmiljøer. 

55 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2012/4881

Vedtak:
Universitetsstyret tar de reviderte retningslinjene til orientering og vil understreke betydningen av tverrfakultære programmer.

56 Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg av 10.9.2012
Sak nr. 2009/8038

Vedtak:
1. Universitetsstyret finner ikke å kunne imøtekomme fakultetets ønske om forlenget unntak fra hovedregelen i universitets- og høyskolelovens § 3-9 (4).

2. Vedtaket i sak 10b/2012 om forlenget dispensasjon til 31.12.2012 i Forskrift om frist for sensur av eksamen opprettholdes for eksamener innenfor masterstudiet i rettsvitenskap.

3. Fakultetets forslag til justert forskrift for masteroppgaver imøteses.

57 Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda
Saksforelegg av 29.8.2012
Sak nr. 2012/9488

Vedtak:
1. Professor Berit Rokne gjenoppnevnes som skikkethetsansvarlig og leder for Skikkethetsnemda. Som medlemmer for øvrig i utvalget, oppnevnes:

professor Rune Krumsvik
professor Inger Hilde Nordhus
professor Arne Tjølsen professor
Kristin Klock førsteamanuensis
Odd Inge Steen advokat Harald Hove.

I tillegg kommer de to tidligere oppnevnte studentrepresentantene.

2. Funksjonstiden er frem til 31.7.2015, likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt frem til 31.7.2013.

58 Oppsummering om tematiske forskningssatsinger 2005-2010
Saksforelegg 11.9.2012
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
Saken utsettes.

Vedtaket ble gjort med 9 mot 2 stemmer (Grønmo, Palme)

59 Oppretting av felles studieprogram Master in Educational Technologies and Digital Resources
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2011/13460

Vedtak:
Universitetsstyret oppretter masterprogrammet Master in Educational Technologies and Digital Resources som et felles studieprogram i samarbeid med, Universidad privada del Valle (Univalle) og Universidad Eafit. Programmet gjelder for tidsperioden 2012-14.

60 Universitetsdirektørstillingen - utlysning av nytt åremål
Saksforelegg av 15.9.2012
Sak nr. 2012/10469. Universitetsdirektøren fratrådde.

Vedtak:
1. Universitetsdirektørstillingen utlyses så snart som mulig for en ny 6-årsperiode, med sikte på tiltredelse 1. mars 2012.

2. Styret oppnevner en arbeidsgruppe som skal

a. engasjere rekrutteringsfirma som sekretariat. Rekrutteringsfirmaet står som mottaker av søknader, foretar relevante faglige screeninger av kandidatene, innhenter referanser og rådgir arbeidsgruppen for øvrig

b. fastsette endelig utlysningstekst, med utgangspunkt i utlysningsteksten som ble benyttet ved forrige utlysning, høsten 2006

c. vurdere søkerne til stillingen og avgi innstilling til styret om hvem som bør ansettes

d. gjennomføre denne prosessen med sikte på ansettelse i siste styremøte høsten 2012.

3. arbeidsgruppen ledes av styrets leder og består ellers av Gro Therese Lie og Gerd Halmø.

61 Orienteringssak:Diverse referater
Saksforelegg av 4.9.2012
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

62* Tilsettinger uten utlysning:
Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 25

a. Tilsetting som professor i human genetikk ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 14.9.2012
Sak nr. 2011/12728

Vedtak:
1. Universitetsstyret tilset Stéphanie Le Hellard som professor i human genetikk utan føregåande kunngjering, med verknad frå 27.09.2012.

2. Dette føreset at Stéphanie Le Hellard gjennomfører kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk og at ho kan dokumentere at utdanninga er fullført innan eitt år.

Vedtaket var samrøystes.

b. Tilsetting av leder for Senter for geobiologi for en ny åremålsperiode
Saksforelegg av 10.9.2012
Sak nr.2007/3139

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Rolf-Birger Pedersen som leder (1404 professor) for Senter for geobiologi for en ny åremålsperiode på fem år med virkning fra 1. juli 2012.

Vedtaket var enstemmig.

c. Tilsetting av professor i russisk ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2010/11092

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Ingunn Lunde som professor i russisk uten forutgående utlysning, med virkning fra 27.09.2012.

Vedtaket var enstemmig.

63 Orienteringer

Rektor og universitetsdirektør orienterte om to saker unntatt offentlighet, se egen protokoll.

64 Eventuelt

a. DnB NOR Banks Jubileumsfond til Universitetet i Bergen - Forslag til disponering av midler
Saksforelegg av 18.9.2012
Sak nr. 2007/8181 - Rektor fratrådde.

Vedtak:
Under henvisning til § 6 i statuttene for DnB NOR Banks Jubileumsfond innstiller universitetsstyret overfor fondsstyret at det av fondets midler stilles til rådighet for Universitetet i Bergen inntil kr. 96.000 til portrett av rektor.

b. Saksbehandleres navn i saksforelegg til universitetsstyret
(innmeldt sak fra Johan Fredrik Odfjell, utsatt fra forrige møte)

Saksforeleggene vil heretter ha navn, ikke bare initialer, på de saksbehandlerne som har arbeidet med sakene til styret.

c. Sakspapirene til universitetsstyret i elektronisk form
(innmeldt sak fra Liv Heidi Ekre)

Styret drøftet saken og erfaringene fra den ordningen som ble prøvd i forrige styreperiode. Enighet om en valgfri ordning, der de som ønsker det kan få sakspapirer elektronisk.

d. Portrett av rektorer og universitetsdirektører
(innmeldt av Johan Fredrik Odfjell)

Vedtak:
Universitetsstyret ber ledelsen utrede og fremme forslag om hvilken form for portrettering av rektorer og universitetsdirektører som er mest hensiktsmessig gitt den senere tids samfunns- og teknologiske utvikling.

e. Universitetets fond og legater
Saksforelegg av 26.9.2012
Sak nr. 2012/3374

Vedtak:
I samsvar med § 9 i vedtektene for Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen endres § 2 i vedtektene til: «Legatets formål er å fremme forskning om kreftsykdommer. En mindre del, om lag fem prosent av de disponible midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer».

28.9.2012/HHB