Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 26.4.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 26.4.2012. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 1000-1230.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Kjetil K. Fosshagen, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Bjørn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Det var sendt ut en tilleggssak, sak 25/12, Om styret ved Universitetsmuseet i Bergen – funksjonstid og supplering. Saken ble behandlet etter sak 22. Saklisten ble godkjent med denne endringen.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 16.2.2012 (utsendt i brev 29.2.2012)
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

15 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 17.4.2012
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til refererte fullmaktsaker

16 Økonomirapport etter mars 2012
Saksforelegg av 18.4.2012
Sak nr. 2011/4912

Vedtak:
Universitetsstyret tar økonomirapporten fra mars 2012 til etterretning.

17 Strategi for samarbeid med arbeidslivet
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2012/4462

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner ”Strategi for samarbeid med arbeidslivet” med de merknader som kom frem i møtet.

2. Råd for samfunnskontakt bes prioritere mellom tiltakene og rapportere årlig om måloppnåelse.

18 Intern revisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2011/12877

Vedtak:
1. Styret slutter seg til at internrevisjonen prosjektorganiseres og at det ikke igangsettes prosess med kjøp av tjenester for internrevisjon fra eksternt revisjonsfirma.

2. Internrevisjonen rapporterer direkte til styret.

3. Styret ber om å få forslag til reviderte regler for internrevisjonen i tråd med dette.

19 Om universitetets etter- og videreutdanning
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2010/8631

Vedtak:
Saken ble utsatt.

20 Ludvig Holbergs Minnefond

a) Holbergprisen 2011 – Årsmelding
Saksforelegg av 13.4.2012
Sak nr. 2006/2322

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen for 2011 for oversending til Kunnskapsdepartementet.

b) Oppnevning av styre for Ludvig Holbergs Minnefond for 1.7.2012-30.6.2016
Saksforelegg av 29.3.2012
Sak nr. 2011/13711

Rektor forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer i styret for Holbergprisen for perioden 1.7.2012-30.6.2016:

Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen, leder
Trude Haugli, Universitetet i Tromsø
Petter Aaslestad, NTNU
Øvind Andersen, Det norske Videnskaps-akademi
Kjellbjørg Lunde, Fylkesmannen i Hordaland

21 Årsmeldinger for 2011

a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 29.3.2012
Sak nr. 2007/4921

Vedtak:
Universitetsstyret tar Den sentrale klagenemnds årsmelding for 2011 til etterretning.

b) Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 28.3.2012
Sak nr. 2007/8109

Vedtak:
Styret tar redelighetsutvalgets årsmelding for 2011 til etterretning.

c) Årsrapport 2011 for Arbeidsmiljøutvalget og om universitetets helsetjenester
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2012/4460

Vedtak:
Årsrapportene for 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester tas til etterretning.

22 Orienteringssak: Div. referater m.v.
Saksforelegg av 18.4.2012
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

23* Utnevning av æresdoktorer – Unntatt offentlighet iht. off.l. § 26, annet ledd
Saksforelegg av 23.3.2012
Sak nr. 2011/5576

Vedtak:
Se egen protokoll.

24 Faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Saksforelegg av 11.4.2012
Sak nr. 2011/12322

Vedtak:
Ellen Mortensens periode som faglig leder for Senter for kjønnsstudier forlenges med fire år, fra 1.8.2013 til 31.7.2017.

25 Styret ved Universitetsmuseet i Bergen – funksjonstid og supplering
Saksforelegg av 23.4.2012
Sak nr. 2012/2698

Vedtak:
1. Styret tar konstitueringen av Henrik von Achen som fagdirektør for Universitetsmuseet til orientering.

2. Styret oppnevner Torill Selsvold Nyborg som nytt styremedlem etter Ågot Valle, som fritas for vervet, og gir sin tilslutning til at valget av nye representanter til styret for museet utsettes til våren 2013.

26 Orienteringer

a) Universitetsdirektøren orienterte om status i saken om avtale med Bergens forskningsstiftelse

b) Rektor og direktør ga en orientering, jf sak 14b i møte 16.2.2012

Eventuelt
Ingen saker ble meldt under eventuelt.

 

7.5.2012/mov