Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 17.6.2010

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 17.6.2010. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl 1400-1800.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø, Peter Haugan, Erlend Horn, Gry Kibsgaard (gikk under sak 46-5), Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig (t.o.m. sak 42), Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Ingrid Foss Ballo.

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne. Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan var til stede under deler av møtet.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte.

Sak 37 og en orienteringssak behandles i lukket møte og tas som siste saker. Det ble meldt 7 saker under orienteringer. Saklisten ble godkjent med denne endringen.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.4.2010 (utsendt i brev av 12.5.2010).
Sak nr. 2009/12996

Det var en justering i protokollen for sak 32/10, ellers ble protokollen godkjent.

34 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 8.6.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

35 Regnskap første tertial og økonomirapport per 30. april 2010
Saksforelegg av 7.6.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
1. Styret godkjenner tertialregnskapet per 30.04.09

2. Styret tar økonomirapport for første tertial til etterretning

36 Om budsjett og budsjettprosess 2011
Saksforelegg av 4.6.2010
Sak nr. 2010/6455

Vedtak:
1. Budsjettprosessen for 2010 følger oppsatt tidsplan.

2. Universitetsdirektøren bes utarbeide forslag til modell for videreføring av resultatmidler for forskning til fakultetene som del av budsjettarbeidet.

37* Endelig årsregnskap for 2009
Unntatt offentlighet jf off.l.§ 5, annet ledd
Saksforelegg av 2.6.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret godkjenner endelig årsregnskap for 2009.

38 Konsernregnskap 2009
Saksforelegg av 3.6.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret godkjenner konsernregnskapet for 2009.

39 Utdanningsmelding for 2009
Saksforelegg av 4.6.2010
Sak nr. 2010/954

Vedtak:
1) Styret tar fakulteta sine utdanningsmeldingar til orientering og ber om at dei kjem med i det vidare arbeidet med universitetet sitt budsjett for 2011 og i arbeidet med fornying av universitetet sin strategi.

2) Styret ber om at Utdanningsutvalet sine forslag til prioriterte område for innsats vert følgt opp.

40 Forskerutdanningsmelding for 2009
Saksforelegg av 3.5.2010
Sak nr. 2009/7456

Vedtak:
1. Styret ber om at fakultetenes forskerutdanningsmeldinger tas med i det videre arbeidet med universitetets budsjett og budsjettforslag for 2011, og i arbeidet med revisjon av universitetets strategi.

2. Styret ønsker en sterk vektlegging og prioritering av forskerutdanningen i det videre arbeidet.

3. Styret ber om at det tas initiativ til en evaluering av fakultetenes forskerskoler.

4. Styret ber om å bli jevnlig orientert om oppfølgingen av Handlingsplan for forskerutdanning.

5. Styret tar fakultetenes forskerutdanningsmeldinger til orientering med de merknader som kom frem i møtet.

41 Forskningsmelding for 2009
Saksforelegg av 4.6.2010
Sak nr. 2009/1942

Vedtak:
1. Styret tar fakultetenes forskningsmeldinger til orientering.

2. Styret understreker forskningens grunnleggende betydning for å kunne nå de langsiktige målene i de strategiske satsingene og ber ledelsen om å være eksplisitt i forslag til prioritering av den del av ressursene som ledelsen har innvirkning på.

3. Styret ber om at fakultetenes forskningsmeldinger tas med i det videre arbeidet med universitetets budsjett og budsjettforslag for 2011, og i arbeidet med revisjon av universitetets strategi.

42 Organisering av Senter for farmasi
Saksforelegg av 3.6.2010
Sak nr. 2009/3009

Vedtak:
Styret slutter seg til hovedprinsippet om å overføre ansvaret for farmasi til Det medisinsk- odontologiske fakultet fra 01.01.11.

43 Styrings- og ledelsesformer ved Bergen Museum
Saksforelegg av 7.6.2010
Sak nr. 2008/5067

Vedtak:

1. Styret fastsetter følgende mandat for og sammensetning av et nytt styre for Bergen Museum:

Styret ved Bergen Museum har det overordnede ansvaret for at museet ledes i samsvar med sitt formål og for at dets virksomhet har god faglig og fagetisk standard.

Styret ved Bergen Museum har myndighet etter delegasjon fra Universitetsstyret. Det fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak i Universitetsstyret.

Styret gir melding til Universitetsstyret om museets virksomhet, på den måten Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om museets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved museet og status for samlingene. Styret legger frem forslag til budsjett for kommende år til universitetsledelsen.

Styret ved Bergen Mueum kan delegere myndighet til museumsdirektøren og til organer og utvalg innenfor museet, men skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning. Styret har tilsettingsmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som er knyttet til museet og gir uttalelse til Universitetsstyret ved ansettelse av museumsdirektør.

Styret består av 9 medlemmer og har følgende sammensetning

a) fast tilsatte i utdannings- og forskerstilling 2
b) midlertidig tilsatte i utdannings- og forskerstilling 1
c) tilsatte i tekniske og administrative stillinger 1
d) studenter 2 samt tre eksterne medlemmer, hvorav minst én er universitetsekstern.

Medlemmene i gruppe a, b og c velges av og blant museets ansatte og det skal sikres at både De kulturhistoriske samlinger og De naturhistoriske samlinger er representert i styret. De øvrige styremedlemmene oppnevnes av Universitetsstyret. De to studentrepresentantene oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet. Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene. Styreleder skal være vitenskapelig ansatt knyttet til ett av de fakultetene som faglig sogner til museet.

2. Styret ber om at museumsdirektørstillingen lyses ut i samsvar med opplegget som er skissert i saken.
3. Regler for Bergen Museum fastsettes i løpet av 2011 etter en interimsperiode hvor det nye styret og ny museumsdirektør får anledning til å påvirke utformingen av reglene.
4. Universitetsstyret forutsetter at det nåværende styret for museet fortsetter sin funksjon inntil nytt styre er på plass.

44 Årsrapporter:
a) Årsrapport for 2009 for Uni Research AS
Saksforelegg av 2.6.2010
Sak nr. 2010/6356

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2009 fra Uni Research AS til etterretning.

b) Årsrapport for 2009 - Christian Michelsens Research AS
Saksforelegg av 2.6.2010
Sak nr. 2010/6356

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2009 fra Christian Michelsens Research AS til etterretning.

c) Årsrapport for 2009 for Bergen Teknologioverføring AS
Saksforelegg av 1.6.2010
Sak nr. 2010/6356

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2009 fra Bergen Teknologioverføring AS til etterretning.

d) Årsrapport 2009 - Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg av 8.6.2010
Sak nr. 2008/13139

Vedtak:
Årsrapport 2009 for Helse, mijø- og sikkerhet tas til etterretning.

e) Årsrapporter 2009 - Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester
Saksforelegg av 9.6.2010
Sak nr. 2010/6407

Vedtak:
Årsrapportene 2009 Arbeidsmiljøutvalget og Årsrapport 2009 Bedrifthelsetjenester tas til etterretning.

45 Orienteringssak: Div. referater, avviksmeldinger o.l.
Saksforelegg av 8.6.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

 

46 Orienteringer

1. Rektor informerte om at det har vært et møte mellom Kunnskapsdepartementet, universitetsledelsen og styreleder og prosjektleder for Holbergprisen om forvaltningen og forholdet til departementet. Departementet gav sin tilslutning til Universitetsstyrets forståelse av statuttene for Holbergprisen (jf. styresak 27b/10). Nils Klim prisen blir ikke lagt ned og økonomien i Holbergprisen skal gjennomgås.

 

2. Rektor og universitetsdirektør informerte fra Etatstyringsmøtet 7.6.2010, der det var en gjennomgang av universitetets resultater og drøftinger på overordnet nivå. Styremedlemmene som deltok i møtet supplerte. Skriftelig referat fra møtet vil bli lagt fram for styret i september.

 

3. Rektor informerte om at det nå er klart at det nye klimasenteret i Bergen blir opprettet av og ved universitetet. Universitetsstyret skal opprette senteret og oppnevne styret for senteret etter forslag fra samarbeidspartnerne; universitetet, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Research AS.

 

4. Rektor informerte om at universitetet vil samarbeide med Universitetet i Oslo om tekniske løsninger i forbindelse med Web-sider.

 

5. Etter spørsmål fra Sigrunn Eliassen informerte rektor om at rapporten fra den arbeidsgruppen som er bedt om å gi forslag til en helhetlig rekrutteringsstrategi, er forsinket, men at den vil bli overlevert universitetsledelsen innen 1. september. Det tas sikte på å legge fram sak om rapporten for styret til høsten.

 

6. Rektor orienterte om status for forhandlingene om en eventuell overføring av Odontologisk universitetsklinikk til Hordaland fylkeskommune. Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker ikke til å overta klinikken og forhandlingene med Fylkeskommunen om en overtakelse av klinikken er tatt opp igjen. Den økonomiske situasjon for odontologi vil bli gjennomgått. Egen sak om Odontologisk klinikk vil bli lagt frem for styret til høsten.

 

7. Rektor orienterte om oppfølging av sak 20/10 om utviklingsforskning, Uni Global og resultatet av forhandlingene med Uni Research etter styrevedtaket 29.4.10

 

8. * Rektor orienterte om en klagesak i forbindelse med en underkjent doktoravhandling og om ulike forhold i tilknytning til saken.

 

Eventuelt

Ingen saker.

 

 

28.6.2010/mov