Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 10.2.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 10.2.2011. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1620.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Håvard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø (t.o.m sak 13), Peter Haugan, Nina Hem, Gry Kibsgaard Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Astri Andresen.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sak 5 ble behandlet etter sak 3b og sak 13 ble behandlet etter sak 5. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 1.12.2010 (utsendt i brev av 9.12.2010).
Sak nr. 2009/12996

Protokollen ble godkjent med et tillegg under I om at sak 72 var ønsket utsatt på grunn av sent utsendte sakspapirer.

1 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 27.1.2011
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.

2 Tildelingsbrev for 2011 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 17.1.2011. Resolusjon fra Arbeidsutvalget i Studentparlamentet og brev fra Det juridiske fakultet av 9.2.2011 ble delt ut i møte.
Sak nr. 2009/15567

Vedtak:

1. Styret tar tildelingsbrevet til etterretning.

2. Styret tar til etterretning at universitetet får mindre handlingsrom til selv å vurdere studenttallet i forhold til finansieringsgrunnlaget.

3. Styret vil imøtese en klargjøring fra departementet om hvordan pålegget om studieplasser og studenttall skal håndteres i praksis.

4. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet:

• Rektor Sigmund Grønmo
• Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken
• Oddny Miljeteig
• Johan Fredrik Odfjell
• Peter Haugan
• Sigrunn Eliassen
• Nina Hem

Punkt 4 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Gry Kibsgaard).

3a Foreløpig årsregnskap for 2010
Saksforelegg av 1.2.2011
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret godkjenner det foreløpige årsregnskapet for 2010.

3b Økonomirapport for 2010
Saksforelegg av 31.1.2011
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten for 2010 til etterretning.

4a Årsrapport 2010
Saksforelegg av 27.1.2011
Sak nr. 2009/7380

Vedtak:
Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2011 med de innspillene styret har og innen departementets frist 1.3.2011.

4b Planer 2011
Saksforelegg av 27.1.2011
Sak nr. 2010/6455

Vedtak:
Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsplan for 2011.

5 Universitetets strategi 2011-2015
Saksforelegg av 31.1.2011.Brev av 7.2.2011 fra Strategisk utvalg for utviklingsrelatert forskning ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
1. Styret godkjenner det fremlagte forslag til Universitetets strategi punktene 1, 2 og 3 med de presiseringene som kom frem i møtet.

2. Styret gir sin prinsipielle tilslutning til innholdet i punkt 4, men ber om at det bearbeides og gis en klarere prioritering av overordnede mål.

3. Saken legges frem for endelig godkjennelse av Universitetets strategi 2011-2015 i styremøtet 14.4.2011.

6 Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen – rapport fra arbeidet med å bedre kjønnsbalansen
Saksforelegg av 20.1.2011
Sak nr. 2007/2868

Vedtak:
Styret tar oppsummeringen av rekrutteringssituasjonen og oppfølgingen av Handlingsplan for kjønnsbalanse til etterretning.

7 Helhetlig rekrutteringsstrategi – rapport fra arbeidsgruppe
Saksforelegg av 20.1.2011
Sak nr. 2009/11511

Saken ble utsatt til neste møte.

8 Valg av representanter fra gruppe B og D til Universitetsstyret i 2011
Saksforelegg av 21.1.2011
Sak nr. 2008/13746

Vedtak:
Med utgangspunkt i valgreglementes kapittel 3 fastsetter Universitetsstyret:

1. For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) for perioden 01.08.2011 til 31.07.2012, settes fristen for å fremme forslag om kandidater til tirsdag 26. april. Valget avholdes i perioden fra og med 5. mai til og med 11. mai.

2. For valget av styremedlemmer fra studentene (gruppe D) for perioden 01.08.2011 til 31.07.2012 gis Studentenes valgstyre myndighet til å fastsette fristen for å fremme forslag til kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer også når valget skal avholdes.

3. Det sentrale valgstyret fastsetter nærmere bestemmelser for gjennomføringen av styrevalget 2011.

9 Forsikringsordninger for studenter og ansatte
Saksforelegg av 19.1.2011
Sak nr. 2011/1640

Vedtak:
1. Styret anser at det er et problem at studenter ikke har tilfredsstillende forsikringsordninger for eksempel gjennom Folketrygden.

2. Styret ønsker at UiB skal være en pådriver og ta ansvaret for å reise debatten nasjonalt.

3. Styret ber universitetsledelsen om å jobbe aktivt opp mot relevante myndigheter, slik at studenter kan få bedre forsikringsordninger.

Forslaget ble fremmet av Håvard Dretvik.

10 Etablering av Senter for Griegforskning
Saksforelegg av 17.1.2011
Sak nr. 2010/8991

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til etableringen av Senter for Griegforskning ved Universitetet i Bergen og ber universitetsledelsen arbeide videre med saken etter linjene som framgår av saksforelegget.

11 Godkjenning av nye benevninger
Saksforelegg av 17.1.2011
Sak nr. 2011/1639

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner benevningene

• Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen

• Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen og ber om at disse forskriftene, sammen med Forskrift for graden doctor philosophiae og   forskriftene om sensurfrister blir sendt Lovdata for kunngjøring.

2. Universitetsstyret tar for øvrig redegjørelsen til orientering.

12 Orienteringssak: Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 21.1.2011. Universitetsdirektøren orienterte om en hendelse.
Sak nr. 2009/11171

Styret tok sakene til orientering.

13* Styrets arbeidsmåte

Saken ble drøftet.

14 Orienteringer

Universitetsdirektøren orienterte om

• Brev datert 26.1.2011 fra Kunnskapsdepartementet om gjennomgang av universitetenes internkontroll som PwC gjennomfører for departementet. I undersøkelsen bes   økonomidirektørene om å evaluere en rekke forhold knyttet til styrets kompetanse. Det oppfattes som upassende å besvare disse spørsmålene, og det sendes brev til   departementet om dette.

• Brev datert 27.1.2011 der UiB blir bedt om å redegjøre for sitt forhold til Innovest AS.

Styret tok sakene til orientering.

Eventuelt
Ingen saker.

Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen, men vi gjør  for ordens skyld oppmerksom på at den endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i møte 14.4.2011.

 

2.3.2011/mov