Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 30.9.2010

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 30.9.2010. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1540.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Håvard M. Dretvik, Gerd Halmø, Hanne Haslene-Hox, Peter Haugan, Nina Hem, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Sigrunn Eliassen

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne, viserektor for utdanning Kuvvet Atakan (til og med sak 50) og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen (til og med sak 50).

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saklisten ble godkjent.
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte

Rektor ønsket de to nye studentmedlemmene og ny vararepresentant for gruppe B velkommen.

Det var ingen merknader til innkalling og den ble godkjent

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 17.6.2010 (utsendt i brev av 30.6.2010)
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent. Odfjell etterlyste et notat med hovedtrekkende fra drøftingene i forbindelse med strategiarbeidet.

47 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 20.9.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsakene.

48 a) Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2010
Saksforelegg av 21.9.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet for 2. tertial.

48b) Økonomirapport etter andre tertial 2010
Saksforelegg av 21.9.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret tar økonomirapport for andre tertial til etterretning.

49 Etatsstyringsmøtet 2010 – departementets tilbakemelding
Saksforelegg av 6.9.2010
Sak nr. 2007/15364

Vedtak:
Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning.

50 Fornying av universitetets strategi 2011-2015 - Utkast fra arbeidsgruppen
Saksforelegg av 13.9.2010
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:

1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid og vurderer utkastet til strategidokument som et godt utkast for det videre arbeidet.

2. Universitetsstyret tar utkastet til orientering.

3. Universitetsstyret ser fram til høringsprosessen og legger opp til å vedta den nye strategiske planen i desember 2010.

4. Universitetsstyret legger vekt på at den strategiske planen skal være et godt grunnlag for strategiske valg og prioriteringer og ber om at det i høringsprosessen legges vekt på å få fram synspunkter og konkretiseringer i forhold til dette.

51 Etablering av klimaforskningssenter ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 17.9.2010
Sak nr. 2010/10116

Vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar opprettelsen av et nytt klimaforskningssenter ved Universitetet i Bergen. Senteret gis navnet Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret.

2. Universitetsstyret godkjenner forslaget til vedtekter for styret i det nye Senter for klimadynamikk inntil videre og ber om å få seg forelagt forslag til permanente vedtekter for senteret så snart som mulig.

3. På bakgrunn av forslag fra partnerne oppnevner Universitetsstyret følgende styreleder og styremedlemmer i interimsperioden

Direktør Anton Eliassen, Meteorologisk institutt, styreleder
Einar Svendsen, Havforskningsinstituttet (vara Tore Nepstad)
Ola M. Johannessen, Nansensenteret (vara Johnny Johannessen)
Arne Svindland, Uni Research, (vara Eystein Jansen)
Dag Rune Olsen, UiB, (vara Gunn Mangerud)

52 Status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen og årsrapport for 2009
Saksforelegg av 8.9.2010
Sak nr. 2008/13799

Vedtak:
Universitetsstyret tar Miljørapporten til etterretning og ber om at arbeidet med gjennomføring av tiltaksplanen prioriteres.

53 Revidert møteplan for Universitetsstyret 2011
Saksforelegg av 13.9.2010
Sak nr. 2007/4737

Vedtak:
Styret slutter seg til følgende reviderte møteplan for året 2011:

10.2., 14.4., tirsdag 31.5., 29.9., 26.-27.10., 1.12.

54 Endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til professor
Saksforelegg av 14.9.2010
Sak nr. 2008/7421

Vedtak:

1. Universitetsstyrets myndighet til å nedsette bedømmelseskomité i saker om opprykk til professor delegeres til fakultetsstyrene og styret for museet.

2. Universitetsstyret fastsetter den årlige søknadsfristen til å søke opprykk til professor til 15.9. Når særlige grunner foreligger, kan rektor godkjenne at fristen fravikes.

55 Diverse orienteringssaker

a) Orientering - Odontologisk universitetsklinikk og Institutt for klinisk odontologi
Saksforelegg av 21.9.2010
Sak nr. 2008/14786

Vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

b) Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 16.9.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

56* Tilsetting som senterleder ved Senter for vitskapsteori (SVT)
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25
Saksforelegg av 14.9.2010
Sak nr. 2010/2399

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Matthias Kaiser som senterleder ved Senter for vitskapsteori for en åremålsperiode på 4 år. Det humanistiske fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

57* Klage over vedtak i Tilsettingsrådet
Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, jf. fvl. § 13
Saksforelegg av 14.9.2010
Sak nr. 2009/7020

Vedtak:
Se egen protokoll.

58 Orienteringer

Rektor orienterte styret om at

- Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbius-prisen, i år er tildelt mikrobiolog Tron Frede Thingstad.

- UiB er på 135 plass over verdens beste universiteter i følge publisert liste fra Times Higher Education (THE)

- UiB er på 133 plass i følge ranking utarbeidet av QS (Quacquarelli Symonds Top University Ranking)

- Seniorrådgiver Ingar Myking er tilbudt stilling som kommunikasjonsdirektør og vil tiltre fra 1.11.2010

59 Eventuelt

- Peter Haugan ba om at det ble laget en redegjørelse om universitetsrankinger som viser hvilke kriterier som ligger til grunn.

- Peter Haugan ba også om at det ble lagt opp til en sak om prosessen for diskusjon om universitetets styringssystem på høyeste nivå før neste valgperiode i løpet av inneværende akademiske år.

 

11.10.2010/mov