Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 16.2.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

UTKAST TIL PROTOKOL
L fra møte i universitetsstyret 16.2.2012. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 1000-1610.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Kjetil K. Fosshagen, Tore Grønlie, Gerd Halmø, Bjørn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.
    
Forfall: Ingen
    
Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne, Astri Andresen (til og med sak 5) og Kuvvet Atakan
    
Til stede fra administrasjonen
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995
Sak 3 a og 12 ble vedtatt behandlet i lukket møtet.
To saker ble meldt under eventuelt. Saklisten ble deretter godkjent.

Foreløpig sakliste til møtet ble etterlyst. Foreløpig sakliste til møtene 26.4. og 31.5.2012 ble delt ut i møtet.

StudentTV ønsket å filme under sak 5. Universitetsstyret gav sin tilslutning til dette.
    
II Protokoll fra møte i universitetsstyret 1.12.2011.
Sak nr. 2009/12996
    
Protokollen ble godkjent med en presisering i punkt 5 i vedtaket i sak 76/11:
”5. Styret ber om at konsekvenser av økning av dekningsbidrag utredes med sikte på å kunne vurdere uheldige og uforutsette konsekvenser.”

1 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 7.2.2012
Sak nr. 2009/11146
    
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene
    
2  Tildelingsbrev for 2012 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 17.1.2012
Sak nr. 2010/12719
    
Vedtak:
1. Styret tar tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til etterretning
2. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 29.05.12:
    Rektor og universitetsdirektør
    Tore Grønlie
    Gro Therese Lie
    Gry Kibsgaard
    Bjørn-Anders Hind
    Gerd Halmø
    Joakim Palme
    
3a* Foreløpig årsregnskap for 2011
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, annet ledd
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Styret godkjenner det foreløpige årsregnskapet for 2011.
    
3b Økonomirapport for 2011
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2011/4834
    
Vedtak:
Styret tar økonomirapporten for 2011 til etterretning.
    
4a  Årsrapport for 2011
Saksforelegg av 1.2.2012.
Sak nr. 2010/6455
    
Vedtak:
Universitetets årsrapport for 2011 ferdigstilles med utgangspunkt i utsendte utkast og styrets kommentarer.
    
4b Planer for 2012
Saksforelegg av 1.2.2012. Utkast til sektormål, virksomhetsmål og styringsparametre ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2011/4910

Vedtak:
Universitetets planer for 2012 ferdigstilles med bakgrunn i utsendte utkast og med styrets kommentarer.
    
5  Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 6.2.2012
Sak nr. 2012/1716

Vedtak:
1.  Universitetsstyret stadfester at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, jf universitetslovens § 10-2 (1), med valg av rektor våren 2013
2.  For rekrutteringsmåte av dekan er valg hovedmodell og ansatt dekan alternativ modell. Fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om eventuell endring i modell innen 1. november 2012, for beslutning høsten 2012
3.  For rekrutteringsform for instituttledere er ansatt og valgt instituttleder likeverdige ordninger. Det må være samme ordning for instituttene ved hvert fakultet. Forslag om eventuell endring i fakultetets ordning fremmes av fakultetsstyret for universitetsstyret innen 1. november 2012.

Johan Fredrik Odfjell fremmet forslag om å utsette punkt 1 i saken. Forslaget fikk 3 stemmer (Johan Fredrik Odfjell, Gerd Halmø og Gry Kibsgaard).

Det ble deretter stemt punkt for punkt i vedtaket. Punkt 1 ble vedtatt mot to stemmer (Johan Fredrik Odfjell og Gry Kibsgaard). Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

6  Forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet

Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/939
    
Vedtak:

1. Universitetsstyret fastsetter følgende mål for arbeidet med sikkerhet:

Universitetet i Bergen skal være et åpent universitet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne ferdes. Sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på studiested og arbeidsplasser, samt forebygge skade eller tap av materielle verdier. Hensynet til at forelesninger skal være tilgjengelige for offentligheten skal ivaretas, (jf. uhl § 3-8, andre ledd). Det skal ligge gode, faglige vurderinger til grunn for iversetting av alle sikkerhetstiltak. Studenter og ansatte skal involveres i det videre arbeid med sikkerhet på universitetet.

2.  Budsjettrammen for vektertjenester styrkes med 0.5 mill kroner i 2012 for økt vakthold på kvelds- og nattestid

3.  Styret ber om å bli holdt informert om status og om arbeidet med sikkerhet.

7   Odontologisk universitetsklinikk – ny organisering
Saksforelegg 3.2.2012
Sak nr. 2008/14786

Vedtak:
1.  Odontologisk universitetsklinikk integreres i Institutt for klinisk odontologi

2.  Styret ber Det medisinsk- odontologiske fakultet om å oppfylle kravene som er stilt til sammensetning i instituttrådet og at det foretas nyvalg til instituttrådet når Odontologisk universitetsklinikk blir del av Institutt for klinisk odontologi.

8  Mål, prinsipper og tiltaksplan for innkjøp
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/5732
    
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til Tiltaksplan for innkjøp ved Universitetet i Bergen for 2012 - 2015 med de kommentarene som kom frem i møtet.
    
9  Handlingsplan for likestilling 2012- 2015

Saksforelegg 30.1.2012
Sak nr. 2009/14134
    
Vedtak:
1.  Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012-2015 med de endringene som fremkom i møtet.
2.  Styret ber om at det innarbeides en supplerende del om studenter med funksjonsnedsetting i del 3 Funksjonsevne.

10  Endringer av forskrifter:    
a) Revisjon av universitetets grads- og studieforskrift
Saksforelegg av 2.2.2012
Sak nr. 2011/12002

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til ”Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen” med justeringer som kom frem i møtet.

b) Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg av 3.2.2012. Brev datert 9.1.2012 fra fakultetet var sendt ut på e-post 13.2.2012.
Sak nr. 2009/8038
    
Vedtak:
1. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet forlenges til og med 31.12.2012.
2. Innenfor denne perioden skal Det juridiske fakultet utrede og gjennomføre tiltak for å oppnå den ordinære sensurtiden.

11  Endring av § 24, jf § 8 i valgreglementet for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 26.1.2012
Sak nr. 2008/13746
    
Vedtak:
1. Styret godkjenner følgende endring i § 24 i valgreglementet for universitetet:
”Valg til universitetsstyret av representanter for studentene holdes som preferansevalg mellom mars og mai, jf. også § 8.”

2. I § 8 endres Studentrådet til Studentparlamentet.
    
12*  Klagesak i forbindelse med ph.d.-grad
Unntatt offentlighet iht off.l. § 13, første ledd, jf fvl. § 13, første ledd
Saksforelegg av 3.2.2012.
Sak nr. 2007/10999

Vedtak:
Se egen protokoll
    
13  Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 7.2.2012
Sak nr. 2009/11171
    
Styret tok saken til orientering.
    
14  Eventuelt
a)  Etter spørsmål fra Gry Kibsgaard orienterte rektor om forhandlingene om revisjon av avtalene med Bergen forskningsstiftelse og Bergen medisinske forskningsstiftelse. Styret vil bli holdt underrettet.
b)  *Se egen protokoll.
    


17.-27.2.2012/mov-hhb

 

Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen, men vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i møte 26.4.2012.