Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 1.12.2010

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 1.12.2010. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 0900-1500.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Håvard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø, Peter Haugan, Nina Hem, Gro Therese Lie, Elisabeth Müller Lysebo, Nina Broch Mathisen, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Oddny Miljeteig, Gry Kibsgaard.

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne, viserektor Astri Andresen og viserektor Kuvvet Atakan.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte.
Sak nr. 2009/12995

Det ble reist spørsmål om utsettelse av sak 72 på grunn av sent utsendte sakspapirer. Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.10.2010 (utsendt i brev av 5.11.2010).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

68 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 19.11.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.

69* Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
Unntatt offentlighet i h.t. offl. § 13. 1. ledd, jf fvl. § 13, 1. ledd
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2006/2687

Vedtak:
Se egen protokoll.

70 Fornying av universitetets strategi 2011-2015
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
1. Universitetsstyret vurderer utkastet til strategidokument som et godt grunnlag for det videre arbeid.

2. Styret gir sin tilslutning til følgende endringer i det foreliggende dokument:

a) Universitetet i Bergens ambisjon er å være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet

b) Det gis en tydeligere fremstilling av hvordan prioritering av kvalitet i utdanning og forskning skal forstås og konkretiseres

c) Det endelige strategidokumentet skal være forankret i verdigrunnlaget og legge vekt på

1. prioriterte felt for UiB ut fra UiB’s fortrinn og en nasjonal arbeidsdeling mellom universitetene og høyskolene

2. håndtering av tverrfaglige satsinger

3. prinsipper for prioritering

4. infrastruktur.

Videre bør det nye dokumentet inneholde omtale av blant annet:

5. lokale, regionale og nasjonale samarbeidsrelasjoner

6. samarbeidsrelasjoner til land i Sør

7. rekruttering

8. studentorganisasjonenes betydning

9. relasjoner til alumni.

3. Styret ber universitetsledelsen revidere dokumentet til en endelig versjon som legges frem til godkjenning i neste møte.

4. Styret imøteser til et senere møte en orientering om de strategiske planene for fakultetene med vekt på å få oversikt over hvordan disse vil konkretisere og prioritere de målene institusjonens strategiske plan legger opp til

5. Styret imøteser en egen sak om hvordan ulike handlingsplaner, de årlige rapportene og planene for øvrig kan bidra til å konkretisere de prioriteringene den strategiske planen legger opp til.

71 Utlysing av studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012
Saksforelegg 18.11.2010.
Brev fra Det juridiske fakultet datert 30.11.2010 ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2010/9037

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogram:

o Bachelorprogram i Midtøstenkunnskap

o Bachelorprogram i latinamerikastudier

o Bachelorprogram i USA-studier

o Bachelorprogram i Antikke studier

o Bachelorprogram i Språk og informasjon

2. Universitetsstyret vedtar å overføre administrativt ansvar for følgende tverrfakultære program fra Det humanistiske fakultet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

• Bachelorprogram i Europastudier

3. Universitetsstyret vedtar å fordele de 35 nye ”frie” studieplassene med 30 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 til Det humanistiske fakultet

4. Universitetsstyret vedtar følgende opptaksrammer for studieåret 2011/2012:

Opptaksrammer for studier utlyst i samordna opptak 2011/2012:

Fakultet

Ramme 2011/2012

Det humanistiske fakultet**

971

Det juridiske fakultet

350

Det medisinsk- odontologiske fakultet *

281

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

647

Det psykologiske fakultet

660

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

915

Totalt

3824

*24 plasser i farmasi er lagt inn i opptaksrammen til Det medisinsk-odontologiske fakultet fra 2011/12

**12 plasser fra årsstudiet i musikk er lagt inn i opptaksrammen for Det humanistiske fakultet

Opptaksramme for masterstudier 2011:

Fakultet

Antall studieplasser

Det humanistiske fakultet

255

Det medisinsk-odontologiske fakultet

105

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

297

Det psykologiske fakultet

79

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

255

Totalt

991

Særskilte lokale opptak:

Program

Antall studieplasser

PPU

180

Profesjonsstudiet i psykologi

82

Norsk for flyktninger og innvandrere***

80

Bachelor i utøvende musikk

25

Totalt

367

*** kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

5. Det juridiske fakultet gis mulighet til å velge om det vil øke opptaksrammen til 380 eller å få en økning i fakultetets budsjettramme på kr 2 millioner i tråd med budsjettforslaget.

Siste punkt vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Sigmund Grønmo, Gro Therese Lie, Håvard M. Dretvik, Nina Hem og Nina Broch Mathisen).

72 Budsjett for Universitetet i Bergen 2011
Saksforelegg av 26.11.2010
Sak nr. 2010/6455

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2011 med i alt kroner 2.660.336.000 for virksomheten finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som følger:

Det humanistiske fakultet 295 020 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 463 202 000
Det medisinsk-odontologiske fakultet 445 123 000
Odontologisk klinikk  46 549 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 213 830 000
Det juridiske fakultet  98 396 000
Det psykologiske fakultet 166 185 000
Bergen Museum  87 326 000
Universitetsbiblioteket  74 565 000
Administrasjon/IT/Formidling/EIA 185 678 000
Studiesentre  12 712 000
Andre fellesformål 129 564 000
Forskningsstrategi  93 675 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet)  24 753 000
Studentrettede tiltak   4 994 000
Kvalitetsreformen  36 366 000
Etter- og videreutdanning   4 223 000
Utstyrsmidler nytt odontologibygg 164 500 000
Felles bygningsdrift/investeringer/husleitilskudd m.v.  113 673 000
Sum 2 660 336 000

I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det innarbeidet budsjettgrunnlag for intern-fakturering av husleiekostnader og utstyrsmidler. Utgiftsbudsjettet balanseres med tilsvarende inntektsbudsjett.

2. Hvis Det juridiske fakultet velger å øke studentopptaket til 380, justeres fordelingen til dette fakultetet til kr. 96 396 000, jf pkt 5 i sak 71/2010.

3. Universitetsstyret vedtar budsjettprognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten på totalt 730.000.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:

Bidrags- og
oppdragsfinansiering
NFR EU Andre
Det humanistiske fak.  28 000 000  5 000 000  14 000
Det mat.nat. fak
190 000 000 18 000 000  90 000
Det med.- dont. fak. 100 000 000 10 000 000 100 000
Odontologisk klinikk - -  15 000
Det samf.vit. fak.t  38 600 000  3 400 000  12 300
Det juridiske fakultet  10 800 000 -   3 700
Det psykologiske fak.  15 000 000  7 000 000  12 000
Bergen Museum - -  15 000
Universitetsbiblioteket - -   7 000
Sum totalt 392 800 000 43 400 000 293 800

4. Styret forutsetter at arbeidet med å sikre hele virksomheten tilstrekkelig dekningsbidrag fra eksternt finansiert virksomhet fortsetter.

73 Budsjettforslag for 2012
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2010/12719

Vedtak:
Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille budsjettdokumentet etter departementets mal, på grunnlag av vurderinger i saksforelegget og innspill og prioriteringer som fremkom i møtet.

74 Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater
Saksforelegg av 18.11.2010
Sak nr. 2006/3884

Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen i samsvar med det fremlagte forslaget.

75 Økonomirapport etter september 2010
Saksforelegg av 5.11.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten etter september til etterretning.

76 Navn – Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 15.11.2010
Sak nr. 2010/9664

Vedtak:
1. Universitetsstyret har merket seg forslagene fra Det medisinsk- odontologiske fakultet om nevneendring, men finner ikke å endre fakultetsnavnet som anbefalt fra fakultetet.

2. Fakultetet bes i stedet vurdere alternative navneforslag som følger den vanlige navnepraksisen ved Universitetet i Bergen.

77 Universitetets interne revisjon – rapportering 2010 og revisjonsplan 2011
Saksforelegg av 19.11.2010
Sak nr. 2007/4658

Vedtak:
Universitetsstyret tar resultatene av de to omtalte tilsyn og revisjonsplanen for 2011 til etterretning med de kommentarene som kom frem i møtet.

78 Orienteringssaker:

a) Studiesentrene i utlandet
Saksforelegg av 19.11.2010
Sak nr. 2010/12771

b) Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg 19.11.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok sakene til orientering.

79 Senter for klimadynamikk – oppnevning av nye styremedlemmer
Saksforelegg av 26.11.2010
Sak nr. 2010/10116

Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende styremedlemmer og varamedlemmer for Senter for klimadynamikk i interimsperioden:

Solfrid Sætre Hjøllo, Havforskningsinstituttet (vara Einar Svendsen)
Ola M. Johannessen, Nansensenteret, (vara Mette Krohn-Hansen)
Hege Randi Eriksen, Uni Research, (vara Eystein Jansen)
Dag Rune Olsen, UiB, (vara Gunn Mangerud)

Orienteringer
Ingen saker.

Eventuelt
Ingen saker.

 

 

10.2.2011/mov