Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.4.2010

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 29.4.2010. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl 1000-1440.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Ingrid Foss Ballo, Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø, Peter Haugan, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne. Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen var til stede under deler av møtet.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995
Saker merket med * ble behandlet i lukket møte.

Sak 31 behandles etter pausen, det var ellers ingen merknader til saklisten. Det ble meldt en sak under orienteringer og en under eventuelt. Saklisten ble godkjent med denne endringen.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 11.2.2010 (utsendt i brev av 3.3.2010).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen, som ble godkjent.

17 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 20.4.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.

18 Økonomirapport ved utgangen av februar 2010
Saksforelegg av 21.4.2010
Sak nr. 2007/4974

Foreløpig regnskap per 1. tertial sendes styremedlemmene på e-post så snart det er klart. Avhengig av styrets eventuelle kommentarer, tas det stilling til om det også bør være styremøte den 27.5.2010, per video eller telefon.

Vedtak:
Styret tar redegjøringen om den økonomiske situasjonen ved utgangen av februar 2010 til etterretning.

19 Retningslinjer for innføring av ny ordning for internhusleie
Saksforelegg av 12.4.2010
Sak nr. 2009/8518

Vedtak:
Retningslinjer for internhusleie ved universitetet i Bergen godkjennes i samsvar med fremlagte utkast.

20 Universitetets utviklingsforskning ved Uni Global – tilbakeføring til universitetet
Saksforelegg av 8.4.2010
Sak nr. 2009/998

Vedtak:
1. Den delen av virksomheten i Uni Global som er knyttet til Universitetet i Bergen, tilbakeføres til universitetet og gis betegnelsen UiB Global.

2. Organiseringen av UiB Global baseres på de hovedprinsippene som er skissert i saksforelegget. Styret ber om at det legges særlig vekt på mulighetene for å styrke virkemidlene for flerfakultær virksomhet innenfor UiB Global.

3. Styret er innstilt på å styrke og videreutvikle aktiviteten innenfor globale og utviklingsrelaterte studier. Innenfor budsjettet for 2010 stilles det til rådighet inntil 4 millioner kroner til UiB Global.

4. Styret legger opp til en drøfting av den strategiske utviklingen av universitetets samlede utviklingsrelaterte og globale virksomhet.

Gro Therese Lie la frem alternative forslag til de to første punktene i vedtaket.

Pkt 1 Uni Globals virksomhet tilbakeføres til Universitetet i Bergen og gis betegnelsen UiB Global.
Forslaget fikk 5 stemmer (Gro Therese Lie, Peter Haugan, Sigrunn Eliassen, Ingrid Foss Ballo og Oddny Miljeteig).

Det ble deretter stemt over universitetsledelses forslag til punkt 1. Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Gro Therese Lie).

Pkt 2 Styret vil komme tilbake til spørsmålet om videre organisering av den flerfakultære satsingen på forskning av utviklingsrelaterte og globale utfordringer.
Forslaget fikk 5 stemmer (Gro Therese Lie, Peter Haugan, Gry Kibsgaard, Oddny Miljeteig og Joakim Palme).

Det ble deretter stemt over universitetsledelses forslag til punkt 2. Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Gro Therese Lie, Peter Haugan, Gry Kibsgaard og Oddny Miljeteig).

Punkt 3 ble vedtatt mot en stemme (Espen Dragstmo).

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

21 Oppretting av nytt felles masterprogram med Høgskulen i Sogn og Fjordane
Saksforelegg av 16.4.2010
Sak nr. 2010/1575

Vedtak:
Med hjemmel i Grads- og studiereglementets § 44 godkjenner styret å opprette masterprogram i undervisning og læring i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane.

22 Revisjon av regler for Forskningsutvalget og for Utdanningsutvalget
Saksforelegg av 8.4.2010
Sak nr. 2010/2193

Sekretariatet ble bedt om å foreta en redaksjonell gjennomgang av mandatene for de to utvalgene.

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner endringene i Regler for Universitetets forskningsutvalg og i Regler for Universitetets utdanningsutvalg i samsvar med fremlagte forslag.

23 Estetisk utvalg ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 8.4.2010
Sak nr. 2010/3907

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til Regler for estetisk utvalg ved Universitetet i Bergen.

24 Møteplan for Universitetsstyret 2011
Saksforelegg av 8.4.2010
Sak nr. 2007/4737

Vedtak:
Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2011:

10.2., 14.4., 26.5., 16.6., 29.9., 26.-27.10., 1.12.

25 Årsmelding for 2009 - Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 8.4.2010. Brev av 22.2.2010 fra rektorene ved landets universiteter til Kunnskapsdepartementet om vurdering av ordning med sentral klagenemnd ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2007/4921

Vedtak:
Styret tar Den sentrale klagenemnds årsmelding for 2009 til etterretning.

26 Årsmelding 2009 for Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 9.4.2010
Sak nr. 2007/8109

Vedtak:
1. Årsmeldingen for Redelighetsutvalget 2009 tas til etterretning.

2. Styret imøteser en egen sak om arbeidet med redelighet og etikk ved universitetet.

27 a) Holbergprisen 2009 – Årsmelding
Saksforelegg av 24.3.2010
Sak nr. 2006/2322

Universitetsdirektøren gjorde oppmerksom på et tillegg i årsmeldingen.

Vedtak:
Universitetsstyret tar den fremlagte årsmelding for Holbergprisen 2009 til orientering.

b) Om forslag om endring av statutter for Holbergprisen
Saksforelegg av 16.4.2010. E-post fra Kunnskapsdepartementet av 23.4.2010 og brev av 27.4.2010 fra styreleder J.F. Bernt til Kunnskapsdepartementet ble delt ut i møtet.
Sak nr. 2010/3363

Vedtak:
1. Universitetsstyret anbefaler at det på nåværende tidspunkt ikke foretas endringer i statuttene for Ludvig Holbergs minnefond.

2. Universitetsstyret ber om at universitetsledelsen, i samråd med departementet, sørger for en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen for Holbergprisen, blant annet basert på innspill og vurderinger fra Holbergprisens styre.

28 Status for universitetets eksternweb – teknologiske utfordringer
Saksforelegg av 20.4.2010
Sak nr. 2006/1221

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar orienteringen om status for teknologiske utfordringer med eksternweben til etterretning.

2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om den videre utviklingen i saken.

29 Orienteringssak: Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 6.4.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

30 Salg av eiendom – salgsfullmakt
Saksforelegg av 12.4.2010
Sak nr. 2008/7391

Vedtak:
Styret godkjenner salg av eiendommene Allégaten 32, Strømgaten 54 og Parkveien 20 og gir Rektor fullmakt til å undertegne salgspapirene.

31* Årsmelding 2009 for universitetets interne revisjon
Unntatt offentlighet iht offl. § 14, første ledd
Saksforelegg av 15.4.2010
Sak nr. 2007/4658

Jan Roger Haanes fra PwC presenterte resultatet av revisjonen.

Vedtak:
Universitetsstyret tar Årsmelding 2009 for Universitetets interne revisjon og redegjørelsen fra PricewaterhouseCoopers til etterretning.

32 Orienteringer
På forespørsel fra Gro Therese Lie gav rektor en statusrapport i sakene om odontologisk klinikk og om den økonomiske situasjonen for odontologi og Det medisinsk-odontologiske fakultet. Lie bad om at det blir lagt frem en egen sak for styret om dette.(1)

Rektor orienterte om søkertall og opplyste at UiB har størst framgang i antall 1. prioritetssøkere på nasjonalt plan. Det er spesielt stor søknad til juss- og psykologistudiet.

Universitetsdirektøren informerte at det finnes 13-14 videokonferanserom ved universitetet. Det tekniske utstyret er utdatert i en del av disse rommene og 3-4 av de sentrale videokonferanserommene vil bli oppjustert teknisk.

33 Eventuelt
Gry Kibsgaard ba om en redegjørelse om arbeidet med og bevilgning til en språktjeneste ved UiB. Rektor og universitetsdirektør orienterte.

Møtet ble avsluttet med et strategiseminar som varte fra kl 1450-1700.

 

17.6.2010/mov

 

(1) Tilføyet i forbindelse med godkjenning av protokoll i møte 17.6.2010.