Hjem
Styre og ledelse

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.9.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 29.9.2011. Møtet ble holdt i Historisk kafé, Muséplass 3 og varte fra kl. 1000-1445.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Anne Kverneland Bogsnes, Kjetil K. Fosshagen, Gerd Halmø (fra sak 54), Peter Haugan, Bjørn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig og Johan Fredrik Odfjell.

Forfall: Joakim Palme.

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Kuvvet Atakan (under sak 55).

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995

Det var ingen merknader saklisten som ble godkjent.

II Protokoller fra møte i universitetsstyret 31.5. og 17.8.2011
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollene, og de ble godkjent.

50 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 12.9.2011
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

51 a) Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2011
Saksforelegg av 9.9.2011
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner tertialregnskapet for andre tertial 2011.

51 b) Økonomirapport etter andre tertial 2011
Saksforelegg av 16.9.2011
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Universitetsstyret tar økonomirapporten for andre tertial 2011 til etterretning.

52 Etatsstyringsmøtet 2011 – departementets tilbakemelding
Saksforelegg av 30.8.11
Sak nr. 2008/14770

Vedtak:
Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet og orientering om ny målstruktur til etterretning.

53 Om forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk og om økningen i antall midlertidige forskerstillinger
Saksforelegg av 17.9.2011
Sak nr. 2011/11072

Vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen om utviklingen av forholdet mellom ulike stillingsgrupper og økningen i antallet midlertidige forskerårsverk til orientering og ber om at forholdstallene overvåkes med sikte på å ha en forsvarlig balanse mellom grupper av årsverk for å oppfylle universitetets strategi.

54 På Høyden – omleggingsprosessen og oppnevning av styre
Saksforelegg av 21.9.2011
Sak nr. 2011/6503

Vedtak:
1. Arbeidet med omleggingen av På Høyden tas til etterretning

2. Styret for På Høyden gis følgende mandat

• Styret for På Høyden gis fullmakt til å forvalte institusjonens utgiveransvar

• Styret skal sikre at På Høyden drives i tråd med vedtatt formålsparagraf:

På Høyden skal være en avis for Universitetet i Bergen (UiB), hvor hovedmålgruppen er ansatte ved UiB. Den redaksjonelle virksomheten skal være forankret i UiBs grunnleggende verdier slik de er nedfelt i universitets- og høyskoleloven og i Universitetets strategi. På Høyden skal bidra til å synliggjøre ulike sider ved universitetets virksomhet innenfor undervisning, forskning og formidling, samt fremme meningsutveksling og fri debatt. På Høyden skal tilstrebe et journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer.

• Styret skal årlig gi rapport til universitetsstyret om virksomheten

• Styret gis fullmakt til å lyse ut, innstille og ansette redaktør for På Høyden for en periode på 3 år, redaktøren kan ansettes for flere perioder

• Styret skal godkjenne redaktørens planer for På Høyden innenfor det budsjettet universitetsstyret stiller til rådighet

• Styrets leder skal på vegne av styret være redaktørens overordnede

• Styret kan vedta at På Høyden skal få nytt navn som del av omleggingen av avisens formål og nye innretning

• Styret kan oppnevne et råd for På høyden, som jevnlig kan drøfte og gi råd om utviklingen av avisen

3. Styret for På Høyden gis myndighet til å lyse ut stilling som og tilsette redaktør for en periode på 3 år. Redaktøren kan gjenoppnevnes

4. Som styremedlemmer var foreslått professor Stein Kuhnle, leder, førsteamanuensis Margareth Hagen, assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre, professor Ernst Nordtveit og professor Hans Petter Sejrup. De foreslåtte medlemmene ble oppnevnt, likevel slik at universitetsledelsen får fullmakt til å erstatte ett av de foreslåtte styremedlemmene med et eksternt medlem og fastsette den endelige styresammensetningen

5. Den nye ordningen med På Høyden trer i kraft per 1.1.2012 eller så snart det er tilsatt redaktør

6. På Høyden gis eget budsjett som vedtas som del av den ordinære budsjettprosessen.

Pkt 4 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Rektor, Gro Therese Lie og Kjetil K. Fosshagen stemte for universitetsledelsen forslag. De øvrige punktene ble enstemmig vedtatt.

55 Styrking av universitetets etter- og videreutdanning
Saksforelegg av 9.9.2011
Sak nr. 2010/8631

Vedtak:
1. Etter- og videreutdanning skal være en integrert del av universitetets ordinære forskningsbaserte utdanningstilbud

2. Med utgangspunkt i dette foretas en nærmere vurdering og avklaring av fremtidig organisering av universitetets etter- og videreutdanning. Dette legges frem for styret i et senere møte

3. Dagens EVU-tilbud gjennomgås i dialog med fakultetene og SEVU for å avklare omfang, ansvar og oppgaver.

56 Råd for samfunnskontakt ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 19.9.2011
Sak nr. 2011/11044

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner at det opprettes et Råd for samfunnskontakt og fastsetter vedtekter for rådet i samsvar med fremlagte forslag og justert etter kommentarer i møtet

2. Forslag til navn på rådsmedlemmer legges frem til vedtak i neste styremøte.

57 Årsrapport for 2010 og status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 7.9.2011
Sak nr. 2008/13799

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar Miljørapporten for 2010 til etterretning og ber om å få fremlagt forslag til ny tiltaksplan høsten 2012

2. Målet om reduksjon av universitetets CO2- utslipp med 20% innen 2020 opprettholdes, selv om utviklingen fra 2009 til 2010 var negativ.

58 Forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet
Saksforelegg av 20.9.2011
Sak nr. 2011/939

Styret diskuterte forslaget fra arbeidsgruppen. Universitetsledelsen tar med momentene fra diskusjonen i det videre arbeidet

59 Odontologisk universitetsklinikk – forhandlinger med Hordaland fylkeskommune
Saksforelegg 20.9.2011
Sak nr. 2008/14786 og 2011/10625

Vedtak:
1. Forhandlingene med Hordaland fylkeskommune om overtakelse av driftsansvaret for Odontologisk universitetsklinikk avsluttes

2. Det arbeides med sikte på at Odontologisk universitetsklinikk overføres til Det medisinsk- odontologiske fakultet med virkning fra 1.1.2012.

60 Bergen Museum – navneendring og oppnevning av styre
Saksforelegg av 20.9.2011
Sak nr. 2008/5067

Vedtak:
1. Bergen Museum endrer navn til Universitetsmuseet i Bergen, på engelsk til University Museum of Bergen

2. Ingvild Gilhus oppnevnes til styreleder for Universitetsmuseet i Bergen inntil 31.7.2013. Ågot Valle og Per Johan Jacobsen fortsetter som styremedlemmer i samme periode

3. Universitetsstyret imøteser universitetsmuseets valg av representanter til styret i tråd med vedtak i sak 43/10.

61 Orienteringssak:Diverse referater
Saksforelegg av 19.9.2011
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

62 Orienteringer

På spørsmål fra Gerd Halmø orienterte rektor om tema for styreseminaret i oktober. Det ble videre bedt om at styrets arbeidsform settes på sakskartet til neste møte.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

 

10.10.2011/mov-hhb